Duurzaamheid

Voorschoten is aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ontspannen. D66 wil deze
aantrekkelijkheid van Voorschoten behouden. Dat betekent dat we rekening moeten houden met het veranderend klimaat en dat we moeten gaan verduurzamen. Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Wij pleiten voor snelle, effectieve, creatieve en zorgvuldige verduurzaming. De grote stappen die de komende jaren gezet moeten worden, kunnen we alleen samen met velen. Er zijn veel actieve inwoners bezig met duurzaamheid. D66 heeft daarin vertrouwen.

Uitgangspunten

Het is duidelijk dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens. In de (college)periode 2022-2026 hebben we de kans en de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren om de verdere opwarming van de aarde en daarmee alle ingrijpende gevolgen zoals droogte, overstromingen en branden te beperken. Voor
gemeenten ligt hier ook een taak.

 • We geloven in innovatie en creëren dan ook de ruimte om met nieuwe ideeën bij te dragen aan de oplossing.
 • De kosten voor de verduurzaming van Voorschoten moeten evenredig worden verdeeld. Kansengelijkheid staat daarbij voorop. Huurders hebben minder invloed op de duurzaamheid van hun huurwoning, terwijl ze wel de energierekening betalen. Inwoners met lage inkomens hebben bijvoorbeeld niet de financiële ruimte om energiezuinige apparatuur te kopen en betalen daardoor een hogere rekening. D66 wil graag kijken naar mogelijkheden om voor mensen met een laag inkomen onder gunstige voorwaarden geld voor energiezuinige investeringen als lening te kunnen aanbieden.
 • De gemeente helpt inwoners bij het inzichtelijk maken hoe groot de voetafdruk van een bepaalde activiteit is. Op die manier kan iedereen de eigen meest geschikte verduurzaming acties plannen. Daarbij zetten we verder in op hulp van de energie-ambassadeurs, wijkinitiatieven en een besparingshelpdesk, om de acties uit te voeren.
 • Grote uitdagingen kunnen we alleen samen aangaan. Daarom richten we een klankbordgroep op met
 • inwoners die de kennis en kunde hebben om te adviseren over de beste praktijken voor
 • verduurzaming. Samen weten we meer, en daar moeten we gebruik van maken. Daarom wordt er ook
 • meer ingezet op burgermetingen, waarbij iedereen zelf vergaarde data over het lokale milieu veilig,
 • gemakkelijk en effectief kan delen met de gemeente en deze data ook openbaar kan worden gemaakt

Vergroening

Het klimaat verandert en extreem weer zal steeds vaker voorkomen. D66 wil dat Voorschoten een groene gemeente blijft met ruimte voor water, planten en dieren. Dat is leefbaarder, voorkomt hittestress en verbetert de lucht- en waterkwaliteit en voorkomt wateroverlast. Klimaatadaptieve maatregelen verhogen de veiligheid voor gebouwen en mensen

 • Betegelde oppervlaktes maken plaats voor biodiverse beplanting. We stimuleren inwoners om maximaal 60 % van hun tuin te bestraten en regentonnen te plaatsen. We inspireren inwoners om ook verticale tuinen te realiseren omdat dat de leefbaarheid van het dorp op allerlei gebieden vergroot (lucht, beeld, water, temperatuur). Hoe meer groen, hoe groter het effect.
 • Waar mogelijk worden bestraatte parkeerplaatsen en bermen omgevormd tot groen.
 • D66 wil een stevige groenstructuur in ons dorp. De bijenlinten versterken we en tijdens groenrenovaties worden deze uitgebreid.
 • D66 wil dat openbaar groen beheerd wordt met oog op het recreatieve gebruik daarvan, maar ook met aandacht voor de natuur. Daar waar het kan wordt terughoudend en op verschillende momenten gemaaid. Er komt meer ruimte voor buurtinitiatieven om een stuk groen samen te beheren.
 • D66 zet zich in voor bescherming van bestaande bomen. Daar waar nodig wordtgroeiplaatsverbetering toegepast om bomen een betere ondergrond te bieden.
 • Volkstuinen staan garant voor een rijk gevarieerde tuinnatuur met een overweldigende biodiversiteit. Ook is hier een belangrijke plek weggelegd voor natuureducatie en is het per uitstek een plek waar verschillende soorten Voorschotenaren samenkomen. D66 hecht hier veel waarde aan en zet het licht dan ook op groen voor stadslandbouw op (nieuwe) tijdelijke en op permanente locaties. Stadslandbouw kan ook langs muren door middel van leifruit.
 • We stimuleren afkoppelen van hemelwater en opvang op eigen perceel. Waar nodig en mogelijk leggen we aparte afvoerbuizen voor regenwater aan als de straat toch open ligt, zoals bij werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen.
 • In het openbaar groen proberen we zoveel mogelijk water op te vangen en vast te houden, bijvoorbeeld via wadi’s. Waar mogelijk verbeteren we de bodem in de openbare ruimte zodat haar sponswerking zo optimaal mogelijk wordt.
 • De klimaatverandering verhoogt het risico op calamiteiten. Bij overstromingen zijn onze Voorschotense vluchtroutes kwetsbaar. De wijken Noord Hofland en Allemansgeest hebben een groot risico op verschilzetting als gevolg van droogte waardoor onder meer rioolaansluitingen kunnen breken. D66 wil een plan van aanpak maken om zo slim en zo spoedig mogelijk te anticiperen op klimaatadaptatie op het Voorschotense schaalniveau.

Meer mogelijk maken

D66 zet zich in voor initiatieven waarbij bewoners samen aan de slag gaan met energiebesparing, -opwekking en isolatie. D66 is voorstander van lokaal eigendom van energie.

 • We willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk gebruik maken van regionale, nationale en Europese fondsen voor verduurzaming. De gemeente gaat deze informatie toegankelijker maken. D66 wil dat subsidies zo veel mogelijk terecht komen bij mensen die zonder steun niet zouden toekomen aan verduurzaming. De procedures om een subsidie aan te vragen worden daarom vereenvoudigd, zodat iedereen gemakkelijk een succesvolle aanvraag kan doen.
 • D66 wil dat al het vervoer in de gemeente zo duurzaam is als mogelijk. D66 zet zich in voor meer laadpalen en deelauto’s. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor o.a. bedrijven wordt zoveel mogelijk ondersteund. De fietser en voetganger krijgen waar mogelijk voorkeur boven gemotoriseerde vervoersmiddelen.
 • Om deze nieuwe balans goed te vinden, zet D66 zich ervoor in dat duurzaamheidsdeskundigen een aanvullende rol krijgen bij de welstandscommissie, om kosteloos te kunnen adviseren over verduurzaming en subsidies bij grote en kleine verbouwingen, maar desnoods ook om verspillende verbouwingen tegen te houden.
 • D66 wil dat er continu uitgekeken wordt naar nieuwe, veelbelovende technieken die kunnen werken en uitgerold moeten worden, zoals waterstof.

Meer stimuleren

De gemeente moet te allen tijde het goede voorbeeld geven. Er wordt duurzaam ingekocht, gebouwen worden verduurzaamd en de catering is duurzaam en liefst vegetarisch. Bij inkoop, subsidies en vergunningen wordt aan duurzaamheid veel belang gehecht, en de Rekenkamer controleert de uitgaven en (klimaat-) opbrengsten
van initiatieven.

 • Veel inwoners willen wel verduurzamen maar twijfelen over hetgeen in hun situatie de beste stap is. D66 wil het gebrek aan kennis, tijd en overzicht van inwoners verbeteren door actief en op maat voorlichting te geven aan inwoners.
 • D66 zet zich in voor het delen van informatie met huurders zodat zij weten waar zij hun verhuurder op kunnen aanspreken voor wat betreft verduurzaming.
 • De afgelopen periode heeft onze wethouder met woningcorporaties goede afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun woningen, waarbij we de betaalbaarheid van de woning voor mensen met lage inkomens als uitgangspunt hebben vastgehouden. Deze gesprekken zetten we voort.
 • D66 wil dat bij ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor verduurzaming in de omgeving worden benut. Als bijvoorbeeld een nieuw bedrijfsgebouw nabij of in de gemeente wordt gebouwd, kan rekening worden gehouden met de warmte die daar vrijkomt om een naastgelegen gebouw te verwarmen. We voorkomen dat energie verloren gaat of dat hittestress ontstaat.

Voorschoten aardgasloos in 2050

D66 wil een Voorschoten dat in 2050 van het aardgas af is. De komende jaren zetten wij ons in om ook bestaande woningen wijk per wijk klaar te maken voor duurzame alternatieven. Dit doen we in samenspraak met inwoners, wijkambassadeurs en wijkverenigingen. Daarbij streeft D66 naar het realistisch inzetten hiervan, draagvlak creëren en het behoud van vrije keuze voor oplossingen.
Wij stimuleren dat bij verkoop of verbouwing aandacht wordt besteed aan verduurzaming.

 • D66 kiest voor lokale en regionale oplossingen voor de warmtevoorziening. Daarbij vinden wij een verduurzaming van het hele energiesysteem belangrijk. Bij de aanleg van warmtenetten toetsen wij op de uitstoot volgens de uitstootnormen van IPCC en nabijheid van de bron die wordt gebruikt. D66 zet zich in voor open netten en keuzevrijheid voor de eindgebruiker.
 • De ontwikkelingen rond de warmterotonde zullen we nauwlettend toetsen op CO2-reductie, kosteneffectiviteit, betaalbaarheid voor eindgebruikers en democratische besluitvorming.
 • D66 vindt het belangrijk dat aanbieders van duurzame energie geen monopolisten zijn die vanwege die positie hoge prijzen kunnen rekenen. Concurrentie is van belang. Binnen de macht van de gemeente streeft D66 naar zulke concurrentie.

Van afval naar grondstof

Hergebruik en reparatie moet het uitgangspunt worden bij afval, klein en groot. Of het nu gaat om zwerfvuil of hergebruik van delen van gebouwen: er is bijna altijd een zinvolle oplossing mogelijk.

 • Voorschoten is te klein om zelfstandig verschillende afvalverwerkingswijzen te hanteren. We moeten kiezen voor bron- of nascheiding als we zelfstandig afval willen blijven inzamelen. Laagbouwbewoners wil D66 blijvend en intensiever stimuleren hun afval nog beter te scheiden zodat grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Voor hoogbouwbewoners is dit logischerwijze lastiger, ze hebben immers minder opslagruimte. Daar ligt nascheiding meer voor de hand. Door gezamenlijk in de Leidse regio onze afvalinzameling te organiseren zien wij kansen om zowel nascheiding voor hoogbouw als bronscheiding voor laagbouw te organiseren. Bovendien staan we als regio sterker in de onderhandelingen met marktpartijen dan als kleine gemeente en is communicatie met inwoners over afval kwalitatief en kwantitatief doeltreffender te regelen.
 • Het ingezamelde afval willen we verwerken met zo min mogelijk milieubelasting en zo mensvriendelijk mogelijke arbeidsomstandigheden, ook als dit in het buitenland gebeurt.