Bouwen en Wonen

Voorschoten is een ruim opgezet en groen dorp waar het fijn wonen is. De woningnood in onze gemeente is echter groot. We moeten daarom nog meer werk maken van bouwen en van doorstroming. De laatste jaren zijn belangrijke stappen gezet. Zo heeft dit College eindelijk een start weten te maken
met de bebouwing van Starrenburg III, Arsenaal-Segaar, Intratuin en Bijdorp. Maar het is niet genoeg. Vooral voor starters op de woningmarkt en ouderen sluit het aanbod niet aan op de vraag. Wij zetten in op gemengde, groene, toekomstbestendige wijken, waar iedereen gezond en veilig kan opgroeien en oud kan worden. Zo houden we ons dorp toegankelijk voor iedereen, ook voor de leraar, politieagent of schoonmaker. We richten ons op de bouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom. Door wonen, werken en voorzieningen dicht bij elkaar te brengen, versterken we in onze gemeente de menselijke maat.

Eerst kansen benutten,
dan de hoogte in

Iedereen woont graag in een groene, ruim opgezette buurt. In onze regio is de ruimte echter beperkt. We moeten er daarom slim mee omgaan. D66 wil groen zoveel mogelijk behouden, zowel buiten de bebouwde kom en daarbinnen. Daarom kiezen wij ervoor om eerst de bestaande kansen te benutten en dan de hoogte in te gaan waar dat past. Van twee tot drie woonlagen naar vier tot zes woonlagen kan al een enorm verschil maken. Dit mag niet ten koste gaan van het prettige open karakter van Voorschoten. Daarom is goede architectuur, met bij hogere bouw een levendige en toegankelijke begane grond, erg belangrijk. Groene gevels zorgen voor een betere uitstraling.
D66 wil deze opgaven samen met partners en inwoners aanpakken. Dat is niet altijd makkelijk. Mensen zijn gesteld op hun bestaande omgeving en zitten bepaald niet altijd te wachten
op hogere bouw of hoogbouw. Als we meer de hoogte in gaan concentreren we dit daarom rond het openbaar vervoer, om parkeeroverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen en goede voorzieningen te delen.
We hebben op de bouwlocaties Starrenburg III, Segaar-Arsenaal, Intratuin en Bijdorp middeldure en duurdere
eengezinswoningen mogelijk gemaakt, maar ook betaalbare huur- en koopwoningen, in appartementen tot vijf
bouwlagen hoog.

 • De grootste opgave voor de komende jaren ligt rondom het centrum van ons dorp. D66 wil hier tempo maken en de komende jaren starten met de zorgvuldige ontwikkeling van woningen op het MOCterrein, Burgemeester van der Haarplein en Churchillplein.
 • Voorschoten kan het tekort aan woningen niet in haar eentje oplossen. Regionaal maken we daarom afspraken over de hoeveelheden en typen te bouwen woningen.
 • De locatie van de Kruispuntkerk leent zich voor een mix van wonen en werken, eventueel gecombineerd met een maatschappelijke voorziening. De eigenaar is hierbij aan zet en als gemeente moeten we deze ontwikkeling ondersteunen. De herontwikkeling van deze locatie moet een waardige entree voor ons centrum creëren.
 • De locatie van het cultureel centrum herontwikkelen we voor woningbouw en eventueel een maatschappelijke voorziening, zoals een school of een zorginstelling.
 • We ontwikkelen woningbouw op de locatie van de ijsbaan in combinatie met een aantrekkelijk ruim speelpark voor Vlietwijk/Krimwijk en de oefenruimte voor Laurentius. We gaan de plannen ontwikkelen nadat we een nieuwe plek voor hutten bouwen, schaatsen en skaten hebben gevonden. We onderzoeken of de flats aan de zuidzijde meegenomen kunnen worden in de plannen.
 • We gebruiken bij de herontwikkeling van scholen de ruimte dubbel: wonen boven op de school, zoals dat al gerealiseerd is bij OBS De Vos in Starrenburg II.
 • Toets bij hoogbouw op hoogwaardige architectuur en zorg voor levendigheid, toegankelijkheid en groen op straatniveau. Daarmee sluiten we aan op de menselijke beleving en ontwikkelen we de karakteristieke uitstraling van onze gemeente. We willen geen anonieme blokken die oude wijken overschaduwen.
 • Schep ruimte voor particuliere initiatieven voor bijvoorbeeld woongroepen en particulier opdrachtgeverschap. Van rijtjeswoningen tot woongebouwen.
 • We onderzoeken waar optoppen (een woonlaag toevoegen) kansrijk is en toegevoegde waarde heeft. Bijvoorbeeld bij appartementencomplexen waar nu nog geen lift is zodat senioren langer in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen.

Starters, middeninkomens en spoedzoekers

Helaas is er vaak een verschil tussen de woningen die gebouwd worden en de woningen waar behoefte aan is.
Nieuwbouwwoningen zijn vaak te duur en sluiten niet aan bij de gezinssamenstelling waar de meeste behoefte
aan is. Dit moet anders.

 • Het realiseren van kleinere, betaalbare huur- en koopwoningen is voor ons de belangrijkste prioriteit. Minstens 30% van de nieuwe woningen is sociale huur. Dit vormt ten minste 25% van het te bouwen woonoppervlakte, zodat niet alleen studio’s, maar verschillende typen woningen gebouwd worden.
 • We maken ruimte voor groepswoningen bijvoorbeeld voor studenten, net afgestudeerden, andere starters of senioren.
 • Waar dit mogelijk is maken we nu al ruimte voor tijdelijke woningbouw. Dat kan voor een paar jaar, maar ook voor langere tijd zijn (tot 20 jaar). We helpen hiermee ook de meest dringende woningnood te verlichten.
 • Maak bij tijdelijk of vaste woningbouw ruimte voor spoedzoekers, zoals mensen die uit een scheiding komen, statushouders en mensen die uitstromen vanuit een zorginstelling.
 • Ook in Voorschoten mag plek zijn voor studenten. We volgen daarbij de regionale ontwikkelingen. Als zij daartoe het initiatief nemen maakt Voorschoten samen met de gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de ROC’s, studentenverenigingen en woningcorporaties een regionaal plan om meer studentenhuisvesting te realiseren.

Woningen voor ouderen: klaar voor de toekomst

D66 wil dat er meer passende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen maar wel
naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te
groot is en waar een gezin graag in zou trekken.

 • Met corporaties, ontwikkelaars en particulieren maken we ruimte voor nieuwe samenlevingsvormen, zoals groepswoningen, woningen waar meerdere generaties samenleven en moderne, levensloopbestendige hofjes.
 • Door de (potentiële) bewoners en zorgpartijen bij de planvorming te betrekken, realiseren we woningen die in de behoefte van deze doelgroep voorzien, bij voorkeur in hun vertrouwde wijk.
 • Op tenminste drie plekken in de gemeente wijzen we plekken aan waar levensloopbestendig wonen centraal staat. Samen met zorgaanbieders, welzijnswerk en woningcorporaties kijken we wat nodig is om hier gezond en veilig oud te worden.
 • We maken werk van doorstroming. In de prestatieafspraken met woningcorporaties leggen we vast dat ze zich actief inzetten om ouderen die ze ondersteunen tijdig naar een passende, levensloopbestendige woning te helpen verhuizen, liefst in hun eigen wijk, dichtbij hun bestaande netwerk. Denk daarbij aan voorrang, tijdelijk lagere huur of hulp bij het regelen van de verhuizing en een 1 op 1 ruilmogelijkheid.

Duurzame wijken en gebouwen

We toetsen of nieuwe plannen duurzaam zijn, op het gebied van energie, maar ook sociaal.

 • D66 is blij dat landelijk al is geregeld dat alleen een bouwvergunning wordt verstrekt voor nieuwbouwprojecten die geen aardgasaansluiting hebben.
 • Bij nieuwbouw en herontwikkeling toetsen we of de voorzieningen in de buurt nog voldoende zijn. Als dit nodig is maken we met ontwikkelaars, wijkverenigingen en woningcorporaties plannen om voorzieningen, zoals scholen, parken en buurthuizen toe te voegen.
 • De parkeernormen in onze gemeente zijn gebaseerd op een situatie waarbij iedereen één of meerdere auto’s heeft en altijd buitenshuis werkt. Dat is niet meer voor iedereen nodig. Daarom stimuleren we deelauto, fietsen en het openbaar vervoer en verlagen we de parkeernorm waar dit kan.