Sterke aanpak van ondermijning goed voor Voorschoten

In de commissievergadering Burger & Bestuur van donderdag 27 januari is een voorstel van het college behandeld en aangenomen om een regisseur ondermijning aan te stellen bij de gemeente Voorschoten. Ondermijning is georganiseerde criminaliteit, waarbij legale structuren worden misbruikt voor kwaadwillige doeleinden. De regisseur ondermijning gaat zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van ondermijning in Voorschoten. D66 vindt het goed dat deze regisseur wordt aangesteld zodat voorkomen kan worden dat georganiseerde misdaad voet aan de grond krijgt in Voorschoten.

Dit Raadsvoorstel is 9 december jongstleden ook al behandeld in de commissie Burger & Bestuur. Toen was de D66 fractie kritisch tegenover dit voorstel, omdat het met weinig onderbouwing en zeer plotseling op de agenda verscheen. Inmiddels heeft de burgemeester openbaar en vertrouwelijk meer gedeeld, waarmee we zien dat de aanpak van ondermijning ook voor Voorschoten nodig is om te voorkomen dat criminelen hun toevlucht zoeken tot ons dorp, omdat we als enige gemeente weinig controleren en optreden. Onze fractie ziet graag dat de regisseur de expliciete opdracht krijgt om in intensieve samenwerking met de regio aan de slag te gaan om dit te voorkomen.

De regisseur ondermijning moet zich bezighouden met drie dingen: het signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijning. Er is tot op heden weinig aandacht geweest voor ondermijning in Voorschoten. Daarom is D66 ook erg tevreden dat het onderwerp nu op de gemeenteagenda staat. Een van de inhoudelijke richtingwijzers van D66 als partij is ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’. Het beschermen van de rechtsstaat is hier een belangrijk onderdeel van. Ondermijning tast de fundamenten van deze rechtsstaat aan, waardoor wij het belangrijk vinden om dit hard aan te pakken.

Wel heeft onze woordvoerder nog een kritische noot meegegeven in de commissievergadering over het benodigde geld voor deze aanpak. D66-commissielid Kay van der Hoop vroeg de burgemeester in de commissievergadering scherpe keuzes te maken bij de besteding van dit bedrag, zodat we geen ongewenste druk op onze begroting zetten.