Er wordt in Zeeland steeds meer gebouwd in het groen. Kijk naar het Veerse Meer; de mooie natuurlijke kusten verliezen steeds meer terrein aan huizen en recreatieparken. Eeuwig zonde. De groene ruimte tussen Middelburg en Vlissingen versteent ook steeds meer door woningbouw in Rittenburg en Essenveld. In Vlissingen hebben we weinig parken, waaronder het Martin Luther King park en het Nollebos Westduingebied. Hier moeten we zuinig op zijn.

Er wordt in deze vergadering door een aantal fracties steeds naar andere partijen gewezen, of zelfs naar één een wethouder of het college, zonder een hand in eigen boezem te steken. Maar dit raadsvoorstel is een culminatie van een jarenlange periode met steeds wisselende voor- en tegenstanders. Door nooit een besluit te nemen, het steeds uit te stellen, zijn we allemaal medeverantwoordelijk voor de langdurige onzekerheid rondom het Nollebos. Door alleen iets niet te willen of iets weg te wensen, gaat het probleem nog niet weg.

D66 is altijd voorstander geweest om het Nollebos in beheer te geven bij Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Maar dat biedt helaas geen duurzame oplossing voor de ondernemers in het gebied die al heel lang wachten op een besluit. Niemand zal ontkennen dat de bestaande bedrijven gedateerd zijn en kwaliteitsverbetering hoognodig is. Voor de bezoekers aan het bos is het fijn als er een duidelijke route is en een fijne plek om even wat te eten of te drinken en te genieten van de omgeving.

Een mooi en groen Nollebos is in het belang van álle Vlissingers en van de bezoekers, en van de natuur, zeker niet alleen van de ondernemers in het gebied. Daarnaast levert groen zoals bekend fysieke en geestelijke gezondheidsvoordelen op en speelt het een belangrijke rol in de klimaatadaptatie van de gemeente.

Wat ons betreft is een grote uitbreiding voor de ondernemers niet nodig om rendabel te zijn: in het Kralingse Bos in Rotterdam bijvoorbeeld bestaan al jaren diverse uitspanningen die het prima doen zonder ook maar een cent te investeren in verblijfsaccommodatie. Daarom juichen wij de voorgestelde verkleining van het zoekgebied toe.

We hebben wel te maken met gewekte verwachtingen en het vertrouwensbeginsel, waardoor verwachtingen die zijn gewekt door een motie of een raadsbesluit in het verleden, gevolgen hebben voor het heden. Door eerdere besluiten ligt al veel vast en is de speelruimte klein. Naar onze mening is aan dit vertrouwensbeginsel invulling gegeven door het streefbeeld in samenspraak met diverse belanghebbenden op te stellen.

Het plan van het Burgerinitiatief Nollebos heeft veel overeenkomsten met het streefbeeld en het initiatief juichen wij toe. Wij hopen dat de vrijwilligers zich voor het Nollebos willen blijven inzetten. Maar het plan geeft helaas geen oplossing voor gewekte verwachtingen en risico’s die de gemeente daardoor loopt.

D66 vindt het belangrijk dat diverse gebruikers, voetgangers, spelende kinderen, fietsers, paardrijders, skaters, minder validen en rolstoelen kunnen genieten van het park en daarom steunen wij de hoofdroute door het park en asfaltering daarvan, mits de weg niet te breed wordt en het asfalt niet te donker (zeker geen geel of oranje). Ook de aansluiting voor een doorgaande groenstructuur naar het Westduingebied is een pré. Parkeerplaatsen hoeven wat ons betreft niet veel groter te worden om autogebruik te ontmoedigen. Goede verkeerskundige inpassing is noodzakelijk om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen.

Bij het groen voor rood, twee bomen terugplaatsen voor iedere boom of struik die wordt weggehaald, vragen wij aandacht voor diversiteit in boomsoorten om monoculturen te voorkomen en daarmee afnemende biodiversiteit. Het Bomenfonds Vlissingen kan hierbij zeker betrokken worden.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat beleid wordt gemaakt in een eerlijk en transparant proces, samen met inwoners, organisaties en ondernemers, zoals dat ook is gebeurd met de Kustvisie. Het streefbeeld is geheel op die manier opgesteld, binnen de kaders van wet- en regelgeving. Wij kijken uit naar de uitvoeringsplannen met de financiële onderbouwing met maatschappelijke partners. Als suggestie geven we ook graag mee om elektrische oplaadpalen bij de terrassen te plaatsen voor de mensen met e-scooters of rolstoelen die daar vast gaan komen!

Als laatste willen we meegeven dat wij een goede juridische verankering van dit besluit, ook gezien het voorafgaande langdurige, onduidelijke en onzekere proces, van zeer groot belang achten, desnoods door een second opinion van een gespecialiseerde jurist.

Alles tegen elkaar afwegend kunnen we instemmen met dit voorstel, en dienen we hierbij onze motie in om verdere bebouwing in de toekomst onder geen beding meer toe te staan, om duidelijk te onderstrepen dat dit het ook echt is! Dat de Vlissingers verder geen bebouwing willen in het Nollebos, dan alleen wat in dit raadsbesluit eindelijk wordt besloten.

Voor:

  • D66
  • LPV
  • PSR
  • SP
  • 50plus
  • CU
  • Lijst Duijndam