Vertrouwenspersoon

Op de AAV van 22 januari 2019 is Maaike Borsboom benoemd als vertrouwenspersoon van de afdeling voor een periode van drie jaar. Je kunt in contact komen met Maaike door een bericht te sturen naar dit e-mailadres.

De vertrouwenspersoon van D66 Rijk van Nijmegen behandelt klachten van leden van D66 Rijk van Nijmegen over ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen, bestuurlijk handelen of persoonlijk functioneren. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid klachten te onderzoeken op hun gegrondheid. De vertrouwenspersoon kan daartoe bijvoorbeeld gesprekken voeren met betrokkenen. Als sprake is van (een zekere) gegrondheid, heeft de vertrouwenspersoon de bevoegdheid te zoeken naar een oplossing. Deze oplossing kan liggen in de informele sfeer, in bemiddeling of in escalatie naar de landelijke vertrouwenscommissie in geval van een danige complexiteit of ernst.

De vertrouwenspersoon kan advies inwinnen bij het afdelingsbestuur en bij een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen en de landelijke vertrouwenscommissie. De vertrouwenspersoon kan klachten desgewenst anoniem behandelen. De behandeling van een klacht door de vertrouwenspersoon van D66 Rijk van Nijmegen geschiedt onder geheimhouding, eenieder die bij de behandeling van de klacht is betrokken, is aan diezelfde geheimhouding gebonden.

Tussentijds kan de voorzitter van het bestuur over een klachtprocedure worden geïnformeerd als de situatie daarom vraagt, denk bijvoorbeeld aan een klacht over een bestuurder of een politiek vertegenwoordiger van de afdeling waarbij het afdelingsbelang is betrokken of enig politiek risico is. De vertrouwenspersoon zendt na afronding van een klachtprocedure een verslag aan het afdelingsbestuur. Dit verslag is geheim. De vertrouwenspersoon doet verslag van haar of zijn werkzaamheden aan de AAV in algemene bewoordingen zonder op individuele casus in te gaan.

Beeld: D66 Rijk van Nijmegen