Versterken Bestuurscultuur Renkum

Aan de slag! Beeld: Beeldbank

De gemeente Renkum is al enige tijd aan het werk om de bestuurscultuur te versterken. De manier waarop de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie samenwerken binnen de maatschappelijke context waarin dat moet plaatsvinden (voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, omgaan met steeds complexere problematieken, werken binnen krappe financiële kaders, omgaan met personeelstekorten, enzovoort) kan en moet beter. De afgelopen jaren is geïnventariseerd wat er volgens collegeleden, raadsleden en ambtenaren anders en beter zou moeten gaan. Dat heeft geleid tot een groot aantal aanbevelingen die zijn vastgelegd in het document ‘Versterken Bestuurscultuur Renkum”. Tijdens de raadsvergadering van 25 mei stond de vaststelling van dit document op de agenda.                                           
D66 stemde in met de aanbevelingen, maar gaf daarbij aan dat werkgroepen en overlegmomenten er dan wel moeten zijn om de bestuurscultuur daadwerkelijk te verbeteren doordat er concrete maatregelen en afspraken uit voortkomen die de raad, het college en de gemeentelijke organisatie samen moeten gaan uitvoeren. Het ‘doen’ moet centraal staan, niet ‘het praten over’. De centrale vraag daarbij blijft dan steeds: “Welke gemeente willen we met elkaar zijn?”.

D66 benadrukte tijdens de raadsvergadering ook dat bij het verbeteren van de bestuurscultuur niet alleen de gemeenteraad en het college betrokken moeten zijn, maar vooral ook de gemeentelijke organisatie. Een goede relatie tussen alle partijen is van cruciaal belang om de verbetering van de bestuurscultuur succesvol te maken. De gemeentelijke organisatie staat echter onder grote druk doordat er steeds meer werk moet worden verzet met minder of een zeer moeilijk in te vullen formatie. Het is wat D66 betreft dan ook niet genoeg dat er alleen even een goed gesprek met elkaar plaatsvindt over het feit dat de bestuurscultuur anders moet worden. Tijdens de raad maakte Fedor Cuppen duidelijk dat er wat D66 Renkum betreft in tijd en geld fatsoenlijk geïnvesteerd zal moeten worden om de gewenste versterking van de bestuurscultuur daadwerkelijk voor elkaar te krijgen; ook voor en in de gemeentelijke organisatie. Alleen dan zullen de inwoners van Renkum daadwerkelijk een beter bestuur van hun gemeente gaan krijgen.

D66 is dan ook van mening dat een deel van de aanbevelingen uit het document “Versterken bestuurscultuur Renkum” kan worden opgepakt binnen de bestaande werkzaamheden van raad, college en ambtelijke organisatie en dus zonder al te veel financiële middelen en extra inzet kan worden georganiseerd, maar een groot deel ook niet. Tijdens de vergadering stond het amendement ‘Traject Bestuurscultuur’ centraal waarin een bedrag van 20.000 euro is opgenomen voor de verbeteringen van de bestuurscultuur. Dat bedrag is volgens D66 Renkum absoluut onvoldoende om het hele verbetertraject te kunnen doorlopen, zeker als alles ook goed geborgd moet gaan worden. D66 beschouwt het bedrag als een startkapitaal waardoor begonnen kan worden met de versterking van de bestuurscultuur in Renkum. Dat er vervolgens in de toekomst meer geld nodig zal zijn op basis van een goede, planmatige onderbouwing is dan nodig om verder te kunnen werken. Dat staat in het amendement dat unaniem werd aangenomen.
 
En nu aan de slag!