Verordening groenberaad

Beekdal - Beeld: Fedor Cuppen

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad het college opgedragen de mogelijk-heid te onderzoeken van het oprichten van een Groenberaad voor de gemeente Renkum. Het Groenberaad is een adviesorgaan dat het college adviseert met betrekking tot de aspecten biodiversiteit, openbare ruimte, ecologie, bomen, klimaatadaptatie, gemeentelijke bossen, natuur, landschap en duurzaamheid van de gemeente Renkum. Het Groenberaad moet ervoor zorgen dat de effecten van (beleids-)plannen, projecten en beheermaatregelen een grotere bijdrage leveren aan natuur, biodiversiteit en klimaat-adaptatie. Daarnaast moet er een groter maatschappelijk draagvlak ontstaan voor deze plannen en maat-regelen, doordat deskundige en betrokken inwoners met kennis van zaken intensief hebben meegedacht.
Tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2023 werd de Verordening Groenberaad gemeente Renkum door de raad vastgesteld. Daarmee is het Groenberaad in Renkum een feit. Tijdens de vergadering werd ook vastgelegd dat Marije Groen in ’t Wout de de eerste voorzitter van het nieuwe Groenberaad zal zijn.
De fractie van D66 Renkun draagt het Groenberaad een warm hart toe en is blij dat deze adviesraad nu ook daadwerkelijk kan gaan starten.