Cultuurvisie 2023

Verf met kwasten - Beeld: Beeldbank

Tijdens de raadsvergadering van 29 maart opende Hanneke Mijnhart na het agendapunt over het Wilhelminapark Sportpark Renkum namens de fractie van D66 Renkum haar betoog met de woorden “Wat zou het mooi zijn als we kunst en cultuur in deze gemeente hetzelfde zouden waarderen als we met sport doen. Maar dit even terzijde.” De nieuwe Cultuurvisie 2023 van de gemeente Renkum met als titel ‘Verhalen en verbinden’ stond inmiddels op de agenda. Het was hard nodig dat er een nieuwe Cultuurvisie zou komen, zeker omdat het college er al ruim een jaar mee bezig was geweest.
 
D66 Renkum sprak in de raad waardering uit voor alle belanghebbende organisaties die meewerkten aan het tot stand komen van de nieuwe visie. Hun bijdragen en inzet zijn van grote waarde geweest om de visie überhaupt te kunnen opstellen. D66 Renkum beschouwt de Cultuurvisie die er vervolgens uit is gekomen echter als niet meer dan een samenvatting van de uitkomsten van alle participatie-avonden. Wat de fractie betreft heeft het college met de input uit de participatie een rapport opgesteld met 27 pagina’s vol algemeenheden en vage stippen op de horizon. Wat zijn de kaders? Waar staan de speerpunten? Wat is de voor iedereen heldere koers die je in een visiestuk mag verwachten? Het is onduidelijk waar de gemeente Renkum qua kunst, cultuur, erfgoed en airborne-activiteiten naar op weg is en het is ook niet duidelijk op welke manier, volgens welke planning en met welke budgetten uitvoering aan de nieuwe Cultuurvisie gegeven gaat worden. Een actieve, initiërende rol van het college, prioriteringen en concrete acties daarbij, de inzet die wordt gedaan om ondersteuning uit de regio te krijgen (Euregio en Groene Metropool): het is allemaal niet duidelijk! De nieuwe Cultuurvisie is daardoor volgens de fractie van D66 Renkum niet goed voor de inwoners en voor de verenigingen en stichtingen die vooruit willen met hun culturele activiteiten.
 
Om uit de mist rond kunst en cultuur te komen die de Cultuurvisie 2023 opwekt, schreef D66 Renkum de motie ‘Cultuurvisie Renkum, een prachtige uitvoering’ die tijdens de raadsvergadering samen met de fractie van VVD Renkum werd ingediend. De motie werd helaas niet aangenomen door de raad. Daarnaast diende de fractie samen met de Fractie John Bartels twee moties in die al een kleine voorzet gaven voor concrete acties die het college kan gaan uitvoeren: de motie ‘Het instellen van een Renkums Cultuurfonds’ en de motie ‘Creatieve broedplaatsen’. Bij de eerste motie staakten de stemmen waardoor deze niet door de raad werd aangenomen. De motie ‘Creatieve broedplaatsen’ werd wel door de raad aangenomen.
 
Hanneke Mijnhart sprak het college ten slotte nog toe met de volgende woorden: “De kunst- en cultuur-sector van Renkum heeft met verve, energie en enthousiasme haar werk gedaan en verdient het dat u als lokale overheid nu uw werk doet en over deze samenvatting van ophalen van ideeën uit de sector nog een slag maakt en aangeeft op welke wijze u strategisch richting gaat geven aan een helder toekomstbeeld voor cultuur, kunst en erfgoed.” Het laten liggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de visie enkel en alleen bij de inwoners, verenigingen en organisaties gaat wat D66 Renkum betreft volledig voorbij aan de eigen rol die de gemeente Renkum als lokale overheid heeft te vervullen.
 
Het college bleek ongevoelig voor de oproep van D66 Renkum en de fractie stemde dan ook tegen het vaststellen van de Cultuurvisie 2023. De Cultuurvisie 2023 werd door de raad wel vastgesteld, dus we zullen het er de aankomende jaren mee moeten doen. D66 Renkum zal gedurende al die tijd blijven komen met concrete, haalbare plannen en voorstellen die worden gedragen door de kunst- en cultuursector van de gemeente Renkum om zo het verhaal van de Cultuurvisie 2023 van de broodnodige invulling te voorzien.