Woonvisie in nieuwsbrief WijWonen

Dit artikel verscheen in de Nieuwsbrief van Huurdersvereniging WijWonen van 26 februari 2022.

Ook D66 ziet de nood op de woningmarkt. Waar we een paar jaar geleden nog zagen dat huizen lang te koop stonden en verkopers steeds verder met de prijs moesten zakken, zien we nu het tegenovergestelde. Waar vijf jaar geleden nog overal gesproken werd over krimp hoor je daar nu niemand meer over.

Analyse

We zijn onvoldoende in staat om ontwikkelingen op de lange termijn te voorzien. D66 wil dat we hier meer onderzoek naar gaan doen. Dat betekent niet dat we nu moeten stoppen met bouwen, dat is geen optie. Laten we wel over een paar jaar, na gedegen onderzoek en analyse van de woningmarkt, de plannen opnieuw tegen het licht houden.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van zowel koop- als huurwoningen is een belangrijk punt. Organisaties als de AFM maken zich zorgen over de hoogte van leningen die starters aangaan om een huis te kopen. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente daarover harde afspraken maakt met projectontwikkelaars. Tot nu toe waren dergelijke afspraken vaak te vrijblijvend.

Een koopsom van € 325.000 (het maximum van de Nationale Hypotheek Garantie) is voor veel mensen al niet op te brengen. Als het onmogelijk is om voor een betaalbare prijs te bouwen vinden wij dat de gemeente moet bijdragen door grond die eigendom van de gemeente is goedkoper aan te bieden, op voorwaarde dat de verkoopprijs laag gehouden wordt. Instrumenten als een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding kunnen dan ingezet worden om misbruik te voorkomen.

Huurwoningen zullen vooral beschikbaar moeten komen in de sociale huursector. Hier ligt een opgave voor Wonion, uiteraard in goede afstemming met de gemeente. De in het coalitieakkoord afgesproken afschaffing van de verhuurderheffing kan hier aan bijdragen.

Kwaliteit

Ook de kwaliteit van woningbouw vinden wij belangrijk. Het versnellen van woningbouw mag niet leiden tot inleveren op kwaliteit. Nieuwe woningen moeten niet alleen aan hoge duurzaamheidseisen voldoen, maar ook prettig zijn om in te wonen. Daarbij moeten we breed kijken, naar voorzieningen, inrichting van het straatbeeld en voldoende groen in de wijk. Naar behoud van de kwaliteit van ons buitengebied, maar ook naar architectuur. Geen wijken met straat na straat dezelfde oninspirerende rijtjeswoningen.

CPO

D66 zoekt een deel van de oplossing voor de woningnood in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Nieuwbouwprojecten die door de beoogde bewoners zelf ter hand worden genomen leiden vaak tot minder problemen en procedures met omwonenden, en leveren uiteindelijk meer woongenot op. Wij zouden willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om Wonion samen met mensen die een koopwoning zoeken in zulke projecten te laten samenwerken. Op die manier kan ook een gezonde mix van koopwoningen en sociale huurwoningen gerealiseerd worden.

Herbestemming

Ook vragen wij van de gemeente flexibiliteit bij herbestemming van leegstaande gebouwen, en bij het toestaan van het splitsen van grote woningen. Hierbij is wel van belang dat het vastgoed up-to-date wordt gebracht wat betreft duurzaamheid.

Op termijn zullen we ook naar gerichte herontwikkeling en herbestemming van bepaalde gebieden moeten kijken. Waar het vroeger bijvoorbeeld voor de hand lag industrie aan het water te vestigen, zijn dat nu gewilde locaties om te herontwikkelen voor woningen.