Nieuwe kaders voor “uuthuuskes”

In de raadsvergadering van 15 december heeft de gemeenteraad op initiatief van D66 nieuwe kaders vastgesteld waar het project flexwonen – “uuthuushes” in de volksmond – aan moet voldoen.

Start project

In november 2021 behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2022-2025. Daarbij zijn een motie en een amendement aangenomen om snel tijdelijke woningen te gaan bouwen op grond die eigendom van de gemeente is. Het zou gaan om 100 woningen, te bouwen voor 10 miljoen euro.

Bedenkingen D66

D66 heeft ingestemd met de motie en het amendement, maar wel met een aantal kanttekeningen, c.q. bedenkingen. Wij vonden onvoldoende duidelijk aan welke afspraken (kaders) het college zich precies moest houden. In de motie stond bijvoorbeeld iets over de huurprijs (500-600 euro), maar dat stond alleen bij de inleiding (de overwegingen), en niet in de opdracht aan het college (het dictum).
Wij kregen wel een toezegging dat de wethouder bij de raad terug zou komen voor bijstelling van de kaders indien nodig.

Impasse en motie

Sindsdien heeft de discussie in de gemeenteraad en de commissie vooral gedraaid om de interpretatie van de kaders. Het college had een ander beeld bij de gemaakte afspraken dan de oppositiepartijen. Steeds weer stond “er staat het een, maar u doet iets anders” tegenover “ik vind dat ik binnen de geest van de kaders blijf”. D66 vond dat dit tot een impasse leidde, waardoor nauwelijks meer inhoudelijk over het plan gesproken werd.

Om die impasse te doorbreken dienden wij in September een motie in, die uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Deze motie vraagt de wethouder om duidelijk aan te geven binnen welke spelregels hij de flexwoningen wil realiseren, en dit als een voorstel aan de raad voor te leggen. Als de raad daar ja op zegt, kan de wethouder door met heldere kaders waar geen onduidelijkheid meer over bestaat. Als de raad nee zegt dan stopt het. In ieder geval weet iedereen dan waar hij aan toe is.

Nieuwe kaders

Op de commissievergadering van 28 november en de raadsvergadering 15 december zijn de door de wethouder voorgestelde nieuwe kaders besproken en uiteindelijk door de raad goedgekeurd. De belangrijkste gewijzigde kaders zijn:

  • huursom tussen 650 en 750 euro
  • realisatie voorzien eind 2023
  • 74 flexwoningen op 7 lokaties in 5 kernen
  • ontwikkeling en exploitatie door de markt (dus niet door de gemeente zelf)
  • geen 10 miljoen euro kosten voor gemeente

Op verzoek van D66 is hier aan toegevoegd:

  • De huur (plus evt. servicekosten) moet gedurende de hele looptijd van het project onder de liberalisatiegrens blijven, zodat bewoners in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.
  • Als de gemeente onverhoopt toch financieel moet bijdragen om de flexwoningen binnen deze kaders te realiseren, moet de raad daar eerst een besluit over nemen.

Conclusie

Bezien moet worden of er projectontwikkelaars/beleggers zijn die binnen deze kaders de woninghen kunnen realiseren. Het kan zijn dat daarvoor een financiële bijdrage van de gemeente vereist is. Die discussie voeren we dan te zijner tijd.D66 is blij dat er nu duidelijkheid is over de afspraken tussen raad en college.

Voor nu is D66 blij dat we het uitgebreid over de inhoud gehad hebben, en er nu duidelijkheid is over de afspraken tussen raad en college.