Thema 3: Leefbaar Oldenzaal

3.1 Openbare ruimte.

Het is fijn voor de Oldenzaler te leven in een groene, veilige omgeving. D66 wil dan ook diverse groenvoorziening met oog voor gevarieerde natuur. Waar mogelijk extensief onderhoud, waar nodig intensief onderhouden.
D66 wil dat particulieren gestimuleerd worden hun tuinen zoveel mogelijk ‘natuurlijk’ in te richten. Hierdoor wordt regenwater goed opgevangen en in de grond opgenomen. Ook is dit bevorderlijk voor vogels en insecten. Gebruik van opvangmogelijkheden voor regenwater (regentonnen, regenkratten) wordt gestimuleerd.
Op het nieuw te ontwikkelen terrein ‘Jufferbeek-Noord’ wordt de landschapsstructuur behouden. De functies ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’ kunnen deze structuur goed gebruiken. Het bestaande groen zal binnen deze functies worden behouden. Werken en ontspannen in het groen moet voor dit gebied het motto zijn. Voorkomen moet worden dat om financiële redenen dit gebied verwordt tot een traditioneel industriegebied.
Op andere bedrijventerreinen wordt de bestaande groenstructuur behouden en waar mogelijk uitgebreid.
Verspreid over Oldenzaal zullen laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst. Eveneens worden bij fietsstallingsmogelijkheden de mogelijkheid geboden de elektrische fiets op te laden.
Plaatsing en onderhoud van ‘prullenbakken’ op plaatsen waar mensen zich ophouden is en blijft nodig om de openbare ruimte schoon te houden. Bijplaatsingen bij milieustraten (ondergrondse afvalcontainers) moeten worden voorkomen. Zo mogelijk wordt dit met aangepaste dynamische verlichting bestreden.

3.2 Woningmarkt (incl. contact met WBO).

D66 wil een evenwichtige woningmarkt met mogelijkheden voor iedereen die een woning nodig heeft. Starters, volwassenen en ouderen verdienen een goede woning tegen een aanvaardbare prijs. Ook goede huizen met een prijs van minder dan 200.000 euro moeten in bouwplannen worden opgenomen. Bij verkoop van woningen zal met een kettingbeding moeten worden vastgelegd dat de woning door de koper voortdurend zal worden bewoond. Aandacht moet worden gegeven aan betaalbare, flexibele en duurzame woningen. Hiertoe wordt medewerking verleend aan innovatieve concepten voor constructie en samenwoningsvormen. Woningen moeten flexibel, levensbestendig en herbruikbaar worden gebouwd. Met WBO worden afspraken gemaakt bestaande woningen duurzamer te maken en naar behoefte betaalbare woningen te bouwen, ook in de lagere prijsklasse. Ook bij ‘vrije’ woningbouw wordt zekergesteld dat er ook woningen voor de lagere prijsklassen worden gebouwd.
Aandacht wordt besteed aan nieuwe en oude woonvormen, waaronder tiny houses en woonwagens. Het landelijk beleidskader ‘gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid’ is in Oldenzaal reden aandacht te besteden aan woonmogelijkheden voor woonwagenbewoners.
Bestaande woningen moeten op een termijn van enkele tientallen jaren (vrijwel) energieneutraal worden gemaakt. Waar mogelijk wil D66 dit proces versnellen. De gemeente gaat hierin bemiddelen, actief stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Ook enkelvoudige energiebesparende maatregelen moeten gesubsidieerd kunnen worden. Eigen energieopwekking met zonnepanelen wordt gestimuleerd. Maatregelen worden genomen het energieverbruik zo laag mogelijk te laten zijn. Inwoners worden door publicaties en voorlichting bewust gemaakt van nut en noodzaak zo weinig mogelijk energie te verbruiken.

3.3 Winkelcentra.

Een levendige binnenstad wordt door D66 gewenst. Niet een binnenstad met alleen horeca, ook met een diversiteit van winkels. Winkel- en horecaondernemers moeten meer samenwerken om betere samenhang te krijgen in gezamenlijke acties en klantenwerving. De organisatie ‘Oldenzaal Promotie’ moet deze samenhang stimuleren. Hiertoe krijgt zij de komende jaren van de gemeente gelden, maar op termijn zal zij niet meer afhankelijk moeten zijn van gelden van de gemeente, anders dan voor promotie van culturele en toeristische activiteiten.
Meer stallingsmogelijkheden voor de fiets zijn gewenst, zowel bewaakte als onbewaakte. Ook zijn hier laadmogelijkheden nodig. Bij elk winkelcentrum zien we minstens één laadmogelijkheid voor elektrische fietsen.
Winkelcentra in de wijken moeten een breed aanbod hebben en op loop- of fietsafstand van alle inwoners in de wijk liggen.
De woonboulevard, het Hulsbeek en de binnenstad moeten meer interactie met elkaar hebben. Samen vormen ze een belangrijke stimulans voor mensen van buiten Oldenzaal onze stad in al haar kracht en schoonheid te bezoeken.

3.4 Werkverkeer.

Voor woon-werkverkeer wordt gestimuleerd dat mensen gebruik maken van de fiets. Dit is bevorderlijk voor lucht en welzijn. Hiervoor wordt in overleg met provincie en omliggende gemeenten een netwerk van geschikte wegen ontwikkeld en onderhouden. Ook het openbaar vervoer moet voldoen aan de behoefte van reizigers voor werk, scholing en overig vervoer. Nagedacht moet worden over vervoersmogelijkheden van het treinstation naar en van de
industriewijken.
Bedrijven worden gestimuleerd fietsstallingen ter beschikking te hebben op korte afstand van de ingang voor het personeel. Op de bedrijventerreinen moet het ook veilig en aantrekkelijk zijn om met de fiets naar het werk te komen. Voor alle vervoersmiddelen moeten ter plekke laadmogelijkheden worden aangeboden.
De bedrijventerreinen in Oldenzaal kunnen op dit moment niet met het openbaar vervoer worden bereikt. Onderzocht moet worden hoe dit mogelijk gemaakt kan worden, al dan niet met beperkte reistijden, met een buurtbus of anders. Een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is voor iedereen met elke beurs noodzakelijk – ook voor werknemers van buiten Oldenzaal.
In het geval dat met de auto wordt gereden, mag het samen rijden naar het werk of ontspanning worden gestimuleerd. Dit vermindert de uitstoot van verbrandingsgassen en vermindert de hoeveelheid verkeer.

3.5 Mobiliteit.

Oldenzaal moet een vriendelijke en veilige stad worden voor alle verkeer wat er moet zijn. Voor de gezondheid van onze inwoners moet verplaatsing binnen de gemeentegrenzen zoveel mogelijk te voet of per fiets mogelijk en doenbaar zijn. Een mensvriendelijk wegennetwerk (voetpaden, fietspaden, verkeerslichten, verlichting, uitzicht bij kruisingen) moet er zijn en worden onderhouden. Wijken, bedrijventerreinen en binnenstad moeten goed bereikbaar zijn voor voetganger, fiets en scootmobiel.
Scootmobielen en driewielfietsen moeten op fiets- en voetpaden goed en veilig hun weg kunnen vinden. Fietspaaltjes en remmingswerken als dubbele hekken worden alleen gebruikt wanneer noodzakelijk en wanneer andere middelen niet mogelijk zijn. Deze middelen mogen geen belemmering vormen voor weggebruikers van alle leeftijden.
Verkeer wat niet in Oldenzaal hoeft te zijn wordt zoveel mogelijk om de stad geleid. Verkeer vanuit het noorden/oosten naar Enschede of Hengelo en vice-versa wordt zoveel mogelijk over de N342 (Verdiepte Rondweg) en de Eektestraat geleid. Hierdoor wordt de route Oliemolenstraat-Beatrixstraat, Berkstraat en Spoorstraat veilig voor lokaal verkeer.
In overeenstemming met landelijk beleid wordt de 30 km/uur zone verder uitgebreid en de wegen hierop ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met bereikbaarheid, ook voor de veiligheidsdiensten.
Wegen, fietspaden en trottoirs worden door overheid en inwoners veilig en begaanbaar gehouden. Bij onveilige wegsituaties worden inwoners gestimuleerd dit aan de gemeente te melden. Inwoners worden opgeroepen ‘hun stoep schoon te houden’ (vrij van obstakels, blad en sneeuw), de gemeente houdt de doorgaande rij-, fiets- en loopwegen schoon.
Naar analogie met Enschede, Hengelo en Almelo wil D66 onderzoeken of er een stadsdienst met bussen kan worden ingesteld. Een stadsdienst die alle wijken bedient, op regelmatige tijden rijdt en inwoners in de gelegenheid stelt andere delen van Oldenzaal te bereiken.

3.6 Voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen.

D66 wil voor alle leeftijdscategorieën voldoende mogelijkheden voor leven, ontspanning, lichamelijke en geestelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.
Voor de jongere inwoner moet goed onderwijs in goede gebouwen worden gegeven. Veilige speelmogelijkheden in de openbare ruimte moeten op korte afstand ter beschikking zijn.
Voor alle inwoners moeten voldoende voorzieningen voor levensonderhoud (woningen, winkels, werk) aanwezig zijn.
Voorzieningen dienen zo zijn ingericht dat alle inwoners – gezond of minder gezond – zo veel als mogelijk zelfstandig hun weg kunnen vinden. Wanneer dat niet het geval is, moeten hulpmiddelen beschikbaar zijn om dit zoveel als mogelijk het geval te laten zijn.

3.7 Voldoende recreatievoorzieningen / evenementen.

De jeugd moet overal op korte afstand speelmogelijkheden hebben. Speeltoestellen moeten goed zijn onderhouden. Op meerdere plaatsen wil D66 dat er ontmoetingsplekken voor verschillende leeftijdscategorieën (hangplekken en leugenbankjes) zijn of worden aangelegd, in overleg met de omgeving.
D66 wil voldoende betaalbare gelegenheid beschikbaar hebben voor sportverenigingen, ontspanningsverenigingen en culturele groepen. Kleinschalige nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund waar nodig om deze levensvatbaar te maken.
Onderzoek is gewenst of het haalbaar is een eenvoudige locatie te hebben voor het laagdrempelig aanbieden van allerlei culturele activiteiten voor talentontwikkeling. Uiteraard in samenspraak en waar mogelijk in samenwerking met bestaande culturele organisaties. Hiermee worden actieve culturele activiteiten gestimuleerd, ook kleinschalige initiatieven.
Sportieve activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen worden ondersteund. Nadruk ligt op de actieve beoefening van bestaande en nieuwe sporten, ook activiteiten samenhangend met natuurbeleving.

3.8 Leefomgeving (veilig, toegankelijk en groen).

Inwoners van Oldenzaal verdienen een veilige, toegankelijke en groene omgeving. Straten zijn ingericht om verkeer veilig af te wikkelen met nadruk op langzaam verkeer en voetgangers, ook wanneer deze gebruikmaken van ondersteunende hulpmiddelen.
Met gebruikers van onder andere scootmobielen en driewielfietsen wordt gesproken om knelpunten in wegen en paden te herkennen en aan te passen.
Voetpaden zijn zo ingericht dat alle gebruikers (wandelaars, hardlopers, spelende kinderen, wandelaars met wandelwagens, rollator of rolstoelen) veilig en ongehinderd zich kunnen bewegen.
Het is aan de gemeente om in de praktijk toe te zien dat barrières voor mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen worden weggenomen, ook in gebouwen. Genoemd kunnen worden een assistentiehond, een stoma en een rolstoel.

3.9 Werkgelegenheid.

D66 wil goede werkgelegenheid voor onze inwoners. Voldoende werk voor het verkrijgen van goede beloning om van te leven, voldoende werk met voldoening. Werkgelegenheid heeft ten doel het leven van onze inwoners aantrekkelijk te maken en te houden. Vestiging van kleinschalige bedrijven wordt bevorderd. Op de bestaande industrieterreinen worden geen nieuwe grootschalige werkextensieve bedrijven gevestigd.
Onder werkgelegenheid verstaat D66 ook het kunnen bieden van leerervaringsplaatsen en stageplekken. Deze plaatsen zijn nodig voor het opdoen van voldoende kennis en ervaring om na de opleiding een goede baan te kunnen vinden. Ook binnen het werk van de gemeente moet op elk terrein en elk niveau succesvol gezocht worden naar mogelijkheden om leerervaringsplaatsen en stageplekken te creëren.