En dan nog even dit:

Laatst, maar niet minder belangrijk:

Privacy.

Privacy is van groot belang.
Van gemeente, bedrijven en inwoners wordt verwacht dat deze alle zorgvuldig met verkregen informatie omgaan. D66 vindt dat gegevens van inwoners en passanten slechts worden gevraagd, verzameld of bewaard voor zover strikt noodzakelijk. De gemeente is er mede verantwoordelijk voor dat gegevens verkregen van derden op de juiste wijze zijn verkregen.
Privacy is immers een groot goed.

Veiligheid.

De gemeente waakt over onze veiligheid. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat alle inwoners en bezoekers in vrijheid leven. Vrijheid van keuze in verantwoordelijkheid naar anderen.
Bedrijvigheid binnen de gemeente dient zich veilig af te spelen. De gemeente moet hier met grote aandacht op toe blijven zien.

Gezond Onderwijs.

D66 vindt gezond onderwijs belangrijk. Naast een goede ventilatie en beschikbaarheid van jeugdcoaches is voldoende bewegen en risicovol spel belangrijk. Het blijkt dat kinderen minder buiten spelen en dus minder leren met vallen en opstaan. Door risicovol te kunnen spelen in een veilige omgeving leren kinderen risico’s in te schatten. Zo leren ze waar hun grenzen liggen. Schoolpleinen moeten interessant en uitdagend zijn. Dit kan bijvoorbeeld door groene schoolpleinen in te richten, een plek die uitdaagt creatief en avontuurlijk te spelen. D66 is voorstander van meer beweging in het onderwijs, groene schoolpleinen, vakdocenten gym en zwemlessen.
D66 wil dat alle kinderen in Oldenzaal de zwemvaardigheid aanleren. D66 vindt daarbij dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma blijven zwemmen om hun behendigheid te behouden.

Participatie.

Vaak worden onze inwoners laat bij een proces betrokken. Op het moment dat ze betrokken worden loopt de trein al. D66 wil dat onze inwoners eerder bij een proces betrokken en geïnformeerd worden. D66 volgt daarbij zoveel mogelijk de participatieladder; deze kent in basis 5 niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen. Eerder noemden wij dat beginspraak. Wanneer inwoners eerder bij een proces worden betrokken en dus het gevoel krijgen er toe te doen is de acceptatie achteraf vele malen beter.
Participatie is iets anders dan gelijk krijgen. We moeten het gesprek open en eerlijk voeren en bij beslissingen moet met iedereen zoveel als mogelijk rekening worden gehouden.
Bij de RES (Regionale Energie Strategie) moet zo snel mogelijk met onze inwoners in gesprek worden gegaan. De veranderingen die op ons afkomen zijn te groot om dit niet te doen.

Omgevingswet.

Binnen afzienbare tijd wordt de omgevingswet ingevoerd. De omgevingswet, de grootste wetswijziging in Nederland in 170 jaar, houdt in dat er minder regels komen. Diverse onderwerpen als milieubeleid, verkeers- en vervoersbeleid, structuurvisies en bestemmingsplannen worden samengevoegd. Omgevingsvisies dienen geformuleerd te worden middels burgerparticipatie. Dit is een andere manier van denken. Een omgevingsvisie wordt vastgesteld. Plannen worden aan deze visie getoetst en bij groen licht kunnen deze worden doorgezet.
In dit proces staat de inwoner centraal, iets waar iedereen aan zal moeten wennen.
In Oldenzaal lopen al projecten die op deze manier zijn ingezet. Voor inwoners is nog onvoldoende bekend wat dit voor hen of hun omgeving betekent.
D66 wil vol inzetten op het informeren van de inwoners over de gevolgen van deze wet, zowel digitaal als fysiek.

Demografische ontwikkelingen.

De laatste jaren is de samenstelling van onze inwoners aan het veranderen. We zien dat de vergrijzing toeneemt en weinig jongeren zich in Oldenzaal vestigen. Het is de taak aan de gemeente erop toe te zien dat voldoende voorzieningen geboden blijven worden voor alle leeftijdsgroepen om de leefbaarheid en levendigheid van onze stad te behouden.
Jongvolwassenen kunnen gebruik maken van de starterslening om een eerste woning te kunnen kopen. Ouderen krijgen mogelijkheden om in beweging te blijven (beweegcoaches en boeskoolfit). Voor jonge kinderen en jongeren is op dit moment weinig aanwezig.
Jufferbeek-Noord zou een ideale locatie zijn voor een (indoor)speelpark voor de kleinsten en een mooie centrale locatie voor vrijetijdsbesteding voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van ‘ontmoeten en verbinden’. D66 juicht hierin initiatieven van ondernemers toe.

Regionale samenwerking.

In het algemeen is D66 voorstander van samenwerking met andere gemeenten en organisaties. Zolang deze samenwerkingsverbanden bijdragen aan meer efficiency en effectiviteit is dit een goede ontwikkeling. Dit mag niet tot gevolg hebben dat de inwoners de overheid moeilijk kunnen bereiken. D66 volgt deze ontwikkelingen kritisch.
D66 vindt dat onderzocht moet worden hoe democratische controle op deze verbanden kan worden verbeterd of vastgelegd.

Digitalisering.

De gemeente breidt de digitale dienstverlening uit door enerzijds haar website gebruikersvriendelijk in te richten en te onderhouden, anderzijds het contact met de inwoner efficiënt en gebruikersvriendelijk in te richten. D66 wil dat voor inwoners, die moeite hebben met deze manier van interactie, geborgd blijft dat zij op andere manier informatie kunnen krijgen en kunnen geven.

Armoedebestrijding.

Oldenzaal werkt aan armoedebestrijding via het armoedepreventieloket: door persoonlijke omstandigheden kun je in de schulden komen, zoals bij een scheiding, ziekte, opgroeien in armoede, verslaving, werkloosheid of als je niet met geld kunt omgaan.
Via de Stichting Leergeld krijgen ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar hulp, zoals voor schoolkosten en de fashioncheque (van de gemeente). Andere organisaties verzorgen voedselvoorziening, meedoen aan sport en cultuur, de verjaardagsbox etc. D66 wil ten minste behouden wat nu aanwezig is.
Begeleiding naar passend werk is een goede manier om uit armoede te komen.