Wijkplan Glinde-Hooiland


Voorliggend plan voor de integrale verbetering van de wijk Glinde-Hooiland ziet er in de ogen van D66 in het algemeen goed uit. Er zijn meerdere inspraakavonden geweest met de inwoners van de wijk. Dus D66 is er al aardig gelukkig mee.
Toch heeft D66 enkele vragen en suggesties bij het voorgestelde plan:


1. Straten met éénrichtingverkeer – alternatief knip (voor auto’s) in de straat.


In het voorgestelde plan is aangegeven dat een groot aantal straten omgezet wordt naar éénrichtingstraat. In de aanpak (Wijkverbeterplan p 9) zien we dat de Dr Kuyperstraat als 1-na-laatste aan de beurt is. Dit lijkt in tegenspraak met een onlangs aangenomen motie.
– Kan het college toezeggen dat de geplande éénrichtingstraten al op korte termijn tot éénrichtingstraten worden omgezet om zo op korte termijn tot veiliger straten te komen dan nu het geval is, incl de Dr Kuyperstraat?


We lezen nu op pag 23 van het wijkverbeterplan dat de inwoners van de wijk Glinde-Hooiland graag op korte afstand meer speelplekken voor hun kinderen zien, speelplekken die er nu blijkbaar onvoldoende zijn. Spelen op veilige plekken met uitdagende materialen is van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind. Laten we in deze wijk Glinde-Hooiland hier vooral aandacht aan besteden en zoveel mogelijk speelplekken creëren, zoals ook geformuleerd in de aangenomen motie van de WG van 28 juni 2021.


Mede om deze reden D66 vraagt het college bij herinrichting van straten waar éénrichtingverkeer is gepland de aanwonenden ook voor te leggen de straat te voorzien van een knip ergens in de straat, zodat er een doodlopende straat ontstaat en automobilisten niet met grote snelheid de hele straat kunnen doorrijden. Dit levert een rustige en veilige straat op met speelmogelijkheden voor kinderen. Voor de knip geldt in onze gedachten dat deze wel door fietsers en voetgangers kan worden gepasseerd.
Dit idee lijkt op de gedachte van de WG (genoemd in het forum van 8 april) om voor de éénrichtingstraten een omzetting naar ‘woonerf’ te overwegen.
– Is het college bereid bij de voorbereiding van de herinrichting van geplande éénrichtingstraten de versie van een ‘geknipte’ straat als woonerf voor te leggen en wanneer dit de voorkeur van de aanwonenden heeft dit in uitvoer te brengen?


Tijdens het forum van 8 april werd door een inspreker gewezen op een uitdagende situatie in het noordelijk stuk van de Bentinckstraat.
– D66 vraag het college de toezegging deze vraag serieus te bekijken en in overleg tot een mooie en veilige oplossing te komen.


2. Aan- en afvoerroutes


De aan- en afvoerroutes naar de plaatselijk buurtsuper zijn van grote invloed op de verkeersveiligheid van deze wijk. De super ligt midden in deze wijk.
Vragen over de afspraken over deze routes werden tot nu toe niet beantwoord. Het lijkt een geheim van militair belang.
De routes gaan door deze wijk en D66 kan zich voorstellen dat de aan- en afvoerroutes invloed hebben op de inrichting van een aantal straten. Het college zou er goed aan doen de afspraken over deze routes met de inwoners en de raad te delen.
– Kan het college de afspraken over aan- en afvoerroutes voor de buurtsuper bekend maken, dit in het belang van de wijk waar we vandaag het herinrichtingsplan van bespreken?


3. Energietransitie – all-electric.


Aangegeven wordt dat voor de energietransitie de meest waarschijnlijke optie de all-electric is.
Het is naar de mening van D66 goed met deze optie rekening te houden, maar het is niet zeker dat dit de uiteindelijke optie kan zijn voor alle huizen. De huizen zijn (pag 6) gebouwd in de jaren 1950-1970 en dus waarschijnlijk moeilijk goed te isoleren tot klasse A en beter. Voor deze huizen moet de optie opengehouden worden dat deze vooralsnog met hybride warmtepompen en duurzaam gas worden verwarmd. We moeten dus voorzichtig zijn alle aardgasleidingen te verwijderen.
– D66 vraagt het college bij mogelijke verwijdering van gasleidingen dit goed met de aanwoners te overleggen en rekening te houden met reële verwarmingsmogelijkheden van de huizen.


4. De financiële gevolgen


Er worden voor de kosten slechts 2 deelprojecten in het raadsvoorstel genoemd: projecten A en B op pag 9 van het wijkverbeterplan. Er zijn volgens die pagina nog 5 andere projectdelen, waardoor de extra kosten naar mijn iets te snelle schatting op €2M mogen worden geschat.
De financiële gevolgen van dit plan worden volgens het college als onderdeel van de Kadernota 2025 afgewogen. D66 vreest dat presentatie van deze kosten in de Kadernota deze doen verzinken in de brij van andere grote getallen.
– Kan het college de kosten van het totale project als afzonderlijk stuk aan de raad presenteren en bespreken vòòrdat de Kadernota wordt gepresenteerd?