Bestemmingsplan Kruisstraat 11 (Drieëenheidskerk)


D66 is blij dat de Drieëenheidskerk voor een rendabele bestemming gaat worden gebruikt en dat het beeld en de structuur van het gebouw grotendeels – zo niet geheel – behouden blijft. Er is een zienswijze die aangeeft het zonde te vinden dat er een weinig aan het gebouw zal worden gesleuteld, maar D66 is blij omdat het alternatief zeer waarschijnlijk tot verpaupering en verwaarlozing van het gebouw zou leiden, met teloorgang tot gevolg.


geluid van spelende kinderen


D66 is blij met het resultaat op zienswijze 2 waarbij het geluid van spelende kinderen als storend zou kunnen worden ervaren. De indiener geeft aan blij te zijn met de aangegeven aanpassing. Wel vraagt D66 het college of de te bouwen muur op kosten en op het terrein van de initiatiefnemer van het bestemmingsplan zal worden gebouwd. Deze vraag is weliswaar tijdens het forum ook gesteld en beantwoord, maar D66 ziet het graag ergens in notulen terug.

Parkeerplaatsen


D66 is niet blij met het totaal aan resultaat op zienswijze 3. Al in een vroeg stadium – een jaar geleden – is door de gemeente aangegeven dat de indieners op de hoogte zouden worden gehouden van de opvolging van hun zienswijze. Dit blijkt niet te zijn gebeurd, ondanks herhaald informeren van de indieners.
Als gevolg zijn op het forum van vorige week met een volle tribune 5 insprekers aan het woord geweest die hierover hun klachten uitten en daarnaast de getallen over aanwezige parkeerplaatsen met de gemeente betwistten. Opgemerkt mag worden dat al deze insprekers aangaven niet tegen de verbouwplannen op zicht te zijn, maar problemen te hebben met de inpassing in de bestaande wijk met name over de telling van het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving. De gemeente is niet met de inwoners rond het kerkgebouw aan tafel geweest om te overleggen hoe de verschillen kunnen worden verkleind of mogelijk tot overeenstemming te kunnen komen. Afgelopen maandag is een bijeenkomst belegd waar het college aangaf hoe hun getallen tot stand zijn gekomen. De inwoners die ik heb gesproken hebben dit niet als een gelijkwaardig overleg gezien.
Afgelopen week hebben alle fracties een mail mogen ontvangen waaruit blijkt dat een zienswijze die ook op het aantal parkeerplaatsen betrekking heeft over het hoofd is gezien.
De vraag van D66 tijdens het forum waarom het voorgestelde bestemmingsplan niet integraal wordt bekeken met de verkeers- en parkeersituatie rond de kerk werd door de wethouder beantwoord met: dat de integrale afweging wordt gedaan in het verkeerskundig knelpuntenplan. Voor wat betreft D66 een merkwaardige aanpak. De verbouwing van de kerk heeft sterke raakvlakken met de omgeving, zodat hier een integrale afweging van lokale belangen moet worden gedaan. Hierbij wordt globaal aangegeven hoe de omgeving van het aangepaste gebouw er uit zal gaan zien. Daarna en dus in tweede instantie wordt in het verkeerskundig knelpuntenplan het resultaat van deze lokale afweging opgenomen in de uitwerking en integrale afweging voor het verkeer in Oldenzaal.

Te vroeg voor instemming


Al met al vindt D66 het op dit moment te vroeg om met het bestemmingsplan in te stemmen.
D66 vraagt het college met klem op gelijkwaardige basis met de omwonenden en ondernemers aan tafel te gaan zitten om tot overeenstemming te komen over het aantal nu aanwezige parkeerplaatsen en de mogelijkheid nieuwe aan te leggen. Op gelijkwaardige basis omdat onze inwoners de reden van bestaan zijn van de raad en het stadhuis.
D66 vraagt niet dat pas wordt ingestemd als alle inwoners het eens zijn met het hele integrale plan, D66 vraagt de omwonenden serieus te nemen en met hen in overleg te gaan.