Vragen over ongewenste lozingen op de Waddenzee

Noord-Holland is één van de drie provincies die aan de Waddenzee grenst en voor de natuurbescherming van dit UNESCO werelderfgoed en Natura 2000-gebied verantwoordelijk is. Aanleiding genoeg voor Statenleden Nina Sophie Vroom (D66) en Remine Alberts (SP) om ook in Noord-Holland schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten over ongewenste vervuiling door afvallozingen.

Beeld: ConnyvS

Landelijke bezorgdheid

De Tweede Kamer is bezorgd over het toezicht op lozingen in de Waddenzee. Hierover zijn Kamervragen gesteld aan Minister Harbers (IenW).
Een aantal partijen heeft in de provincie Groningen in mei schriftelijke vragen gesteld over afvallozingen in de Waddenzee door diverse instellingen.
En ook in de provincie Friesland zijn er door partijen bij herhaling schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld.

Ook lozingen vanuit Noord-Holland

De natuur in de Waddenzee staat onder druk ondanks haar internationaal beschermde status.  Een aantal bedrijven van de lijst van het Ministerie staat in Noord-Holland. Graag vernemen D66 en SP van het college hoe de vergunningverlening, toezicht en handhaving in onze provincie geregeld is en of daar verbetering mogelijk en nodig is. 

Vragen

1.
Is het college op de hoogte van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer getiteld ‘Uitvoering van de motie van het lid Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee (Kamerstuk 33576-334)’ (verwijzing 29684-246) 
2.
Kan het college uiteenzetten welke bedrijven in Noord Holland vergunningen hebben om te lozen in de Waddenzee?  
3.
Is het ook mogelijk dat er vervuiling in de Waddenzee veroorzaakt wordt door instroom uit de Noordzee? Zo ja, hoe groot is deze invloed? 
4.
Is het college het met ons eens dat het lozen van (giftige) stoffen in het kwetsbare natuurgebied van de Wadden zo veel als mogelijk beperkt dient te worden? 
5.
Welke stoffen kunnen deze bedrijven uit Noord-Holland lozen? Wie is de vergunningverlener van deze lozingen? Binnen welke kaders worden deze vergunningen verleend aan welke voorwaarden dient een bedrijf te voldoen? Wie controleert of deze lozingen voldoen aan de voorwaarden van de vergunning? 
6.
Zijn er door de vergunningverlener vergunningen verleend om stoffen te lozen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en dus over maximaal drieënhalf jaar niet meer toegestaan zijn?   
7.
Is het college op de hoogte van de cumulatieve effecten van de vergeven vergunningen om te lozen op de Waddenzee? 
Welke instrumenten heeft de vergunningverlener en/of de controlerende instantie om vergunningen zo nodig in te trekken?  
8.
Is het college in gesprek met de andere waddenprovincies om in de gezamenlijkheid de cumulatieve effecten van de lozingen te beoordelen? Zo nee, is het college bereid dit te doen? 

De vragen worden door het college binnen 30 dagen schriftelijk beantwoord.