Goed en betrouwbaar bestuur nodig om klimaatdoelen te halen 

Emre Kanik - Beeld: PNH ConnyvS

D66 is verbaasd dat een meerderheid van Provinciale Staten op 13 november geen ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de plannen voor het windpark Noorder IJ-plas in Amsterdam hebben afgegeven. Het is de taak van Provinciale Staten om te beoordelen of er sprake is van “goede ruimtelijke ordening”. Dit betekent of het plan past binnen de provinciale ruimtelijke regels en het proces zorgvuldig is doorlopen. Dit is volgens D66 het geval, maar de VVGB is helaas door Provinciale Staten verworpen. 

Uitstel gevraagd

Eerder is er verzocht door het college van Gedeputeerde Staten – en door GroenLinks opnieuw aan het begin van de Statenvergadering – om behandeling van deze ontwerp-VVGB uit te stellen. De reden hiervoor is dat er recent nieuwe informatie is binnengekomen. De reactie van het college en van de omgevingsdienst op een brief van Rijkswaterstaat en de natuurvergunning is nog niet beschikbaar. En er zijn nog brieven binnengekomen van gemeenten. Het Presidium heeft in meerderheid het verzoek tot uitstel afgewezen en het herhaalde verzoek van GroenLinks in de Statenvergadering haalde het ook niet. 

Goede afweging nodig

D66 staat op het standpunt dat Provinciale Staten een goede afweging moet maken binnen de verantwoordelijkheid die bij de provincie ligt.
Woordvoerder Emre Kanik: “Provinciale Staten moeten hun oordeel baseren op complete en goed gemotiveerde voorstellen van het college. Dit zorgt voor een betere afweging binnen alle partijen met parttime Statenleden. Het verbaast me dat VVD en BBB klaarblijkelijk geen waarde hechten aan het advies van hun eigen college.” 
  
Tegenstanders van de ontwerp-VVGB negeren deze proces-aspecten en negeren het verzoek van het college. Dit vindt D66 op zijn minst onzorgvuldig. Omdat partijen inhoudelijk tegen het project zijn, willen ze de ontwerp-VVGB nu tegenhouden en daarmee het project stopzetten. Ook coalitiepartijen VVD en BBB kondigen aan tegen het voorstel van het eigen college te stemmen. 

Amsterdam Wind

Het zoekgebied Noorder IJ-plas en Cornelis Douwesterrein is in 2012 al door de gemeenteraad van Amsterdam aangewezen al geschikte plek voor windmolens. Sinds het voorjaar van 2023 loopt er een vergunningaanvraag door de energiecoöperatie Amsterdam Wind voor 3 windmolens aan de oostzijde van de Noorder IJ-plas. De omgevingsdienst behandelt de vergunningsaanvraag. Het windpark is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam om over te schakelen op duurzame energie. Het doel is om in 2030 127 megawatt (MW) aan lokale windenergie op te wekken. Daarvoor is nog 52 MW extra nodig. Dat zijn ongeveer 17 nieuwe windmolens. Hiermee realiseert Amsterdam de doelen van de regionale energiestrategie (RES). 

Klimaatdoelen in gevaar

D66 is teleurgesteld dat VVD en BBB de behandeling van dit onderwerp hebben doorgezet.
Kanik: “Dit getuigt niet van een zorgvuldige behandeling op ruimtelijke inpassing, maar meer van een politieke motivatie om deze windmolens niet mogelijk te maken. D66 had eerder bij de begrotingsbehandeling het onderbuikgevoel dat deze coalitie zich niet volledig inzet om de klimaatdoelen te halen. En zie, vandaag komt het naar boven. Wat heeft deze provincie aan 14 miljoen per jaar voor duurzaamheid als de uitvoering daarvan niet gerealiseerd wordt?” 

Stemming

D66 stemde voor het vervolgen van het vergunningsproces voor het windpark Noorder IJ-plas net als PvdA, GL, D66, ChristenUnie en Volt.
De andere partijen zorgden er echter voor dat het voorstel van het college het niet haalde. 

Betrouwbare overheid zijn

D66 staat voor een betrouwbare overheid zijn als we de verantwoordelijkheden tussen de overheden respecteren en niet onzorgvuldig en op oneigenlijke gronden procesbesluiten nemen over projecten. Het Nederlands ruimtelijk ordeningsbeleid wordt met de afwijzing van het concept VVGB door Provinciale Staten danig verstoord. De verwachting is dat er ook juridische stappen genomen zullen worden door andere overheden tegen de provincie. Dat vinden wij onverantwoord. 

Interruptie van Emre Kanik - Beeld: D66-KJ