Klimaat op 1

In de algemene beschouwingen van fractievoorzitter Amélie Strens staat het klimaat op één. Ze staat daar in het volle besef dat haar generatie de eerste is die de volle impact van de klimaatverandering gaat meemaken en ook de laatste generatie die er echt nog iets aan kan veranderen: “We hebben wereldwijd te maken met een record aantal uitdagingen die veel effect hebben op onze inwoners. Crises die allesbepalend zijn voor de leefbaarheid en het voortbestaan van onze provincie.”

Samenvatting van de algemene beschouwingen op 14 november 2022 in Provinciale Staten

Nu keuzes
maken

D66 neemt ook in de provincie de verantwoordelijkheid om duidelijke keuzes te maken. Voor het klimaat, voor groen van allemaal, voor de banen van de toekomst en voor een betrouwbaar Noord-Holland. Strens: “Omdat ik hier niet voor mezelf zit, maar voor de volgende generatie. Omdat het mijn droom is dat ook mijn zoontje en met hem nog vele anderen gelukkig en gezond in Noord-Holland kunnen leven.”

“Klimaatverandering is geen abstract begrip meer dat in de toekomst zichtbaar wordt. Het speelt nu. Want hoewel het wellicht heerlijk was om eind oktober nog zonder jas naar buiten te kunnen, de gevolgen van de klimaatverandering zijn – ook in Noord-Holland – nu al groot. Langere periodes van droogte hebben invloed op onze drinkwatervoorziening, hevige buien zorgen voor ondergelopen straten en stevige schade. We moeten de aanpak van ons klimaatprobleem prioriteit maken in alles waar we als provincie mee bezig zijn.

Meer doen
tegen klimaatverandering

De alarmbellen gaan overal af, maar het lukt niet als mensheid om daar voldoende op te reageren. Er is echter geen tijd meer. Nederland moet meer doen. Alle facetten van de samenleving hebben te maken met de klimaataanpak en het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen op volle kracht aan deze transitie mee kan doen. Ook vanuit de Provincie. Daarom komen regeringen met voorstellen om beleid hierop te maken. Zo wordt er zowel in Europa als bij het Rijk al naar manieren gezocht om vergunningverlening voor duurzame energieprojecten te versnellen. D66 vindt dat de provincie naar haar eigen regels moet kijken en daarmee meer regie kan pakken in de regionale energie strategieën die op dit moment om allerlei verschillende redenen vertragen.”

Een voorstel bij de begroting van D66 met GL, PvdA en CU is aangenomen, om de processen om in iedere regio te komen tot een regionale energiestrategie (RES) te versnellen. De opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten is om gemeenten nog meer te ondersteunen, maar ook meer aan te dringen en gezamenlijk vaart te maken met de uitvoering van de RES’sen.

Klimaatbeleid gaat over meer dan alleen het opwekken van duurzame energie. De recente CO2 impactanalyse maakt duidelijk dat Noord-Holland de afspraken uit het klimaatakkoord nog lang niet haalt en meer moeten doen. De effecten van mogelijke reductiemaatregelen voor CO2-uitstoot op de verschillende duurzaamheidsdoelen zijn nog niet duidelijk genoeg om politieke besluiten te nemen. Meer informatie is nodig en wel tijdig voor een volgende coalitie om afspraken te maken. Een voorstel van D66 om dat via Project Drawdown te doen is ingetrokken na een toezegging van het college. Provinciale Staten krijgen tijdig de informatie die ze nodig hebben om keuzes te maken.

Stikstof-maatregelen evenredig verdelen

Vervolgens gaat Strens door met dromen over de toekomst van haar zoontje en wenst: “een energiezuinig huis voor hem om in te wonen en in de supermarkt keuze voor gezonde producten die in balans met de natuur zijn geteeld.”

Het woord stikstofcrisis komt niet voor in het coalitie akkoord. Toch domineert stikstof het huidige provinciebeleid op alle beleidsterreinen. Onze natuur staat onder druk en de bouw van honderden woningen staan stil. De bouw krijgt geen ontheffingen meer. Dit geldt voor 96 van de 151 bouwprojecten in Noord-Holland. Strens: “Het enige wat echt effect gaat hebben, is het in alle sectoren aan de slag met het terugdringen van de stikstofuitstoot en te zorgen dat onze natuur weer gezond kan worden. Alle partijen die ook nu nog blijven ontkennen dat er een stikstofprobleem is en niet willen meewerken aan de transitie in de landbouw zijn medeverantwoordelijk voor deze problemen. Ik roep die partijen dan ook op, laat de stikstofcrisis geen bouwcrisis worden! ”

Help de boer door de transitie heen

De landbouw kampt met meer problemen dan alleen stikstof. Naast klimaatverandering (terugdringen CO2 uitstoot) zijn er ook de waterkwantiteit en -kwaliteit (van dreigende tekorten aan zoetwater tot het omgaan met de opdringende verzilting), bodem (tegengaan van bodemdaling, herstel van bodemleven), biodiversiteit en gezondheid (beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Het moet en kan anders. De boer kan dat zeker niet alleen. D66 vindt dat het Nationaal Strategisch plan (NSP) veel kansen biedt aan boeren voor een groene ontwikkeling van de landbouw. Samen met andere partijen is een voorstel ingediend en aangenomen om te ‘gaan voor goud’ met dit plan in Noord-Holland.

Slimme Steden,
sterke kernen

Voor D66 is voert de provincie mobiliteitsbeleid om alle mensen maatschappelijk mee te laten doen en gelijke kansen te geven. Mensen gaan naar werk, winkels, sport, groen en andere voorzieningen, en naar andere mensen voor sociale contacten. Mobiliteitsbeleid beperkt zich vaak tot het bestrijden van files en het faciliteren van een snelle doorstroming. Wat D66 betreft is dit een gemiste kans.

Noord-Holland is een aantrekkelijke provincie. Veel mensen vinden hier een baan, genieten van het grote culturele aanbod en onze mooie landschappen en willen hier graag wonen. De provincie moet actief de wooncrisis te lijf gaan met ruimtelijke beleid, en ondersteunen van gemeenten. Het aangekondigde provinciaal masterplan wonen willen we nu echt graag behandelen en ermee aan de slag.

Ruimte voor
ontspanning

Ontspanning, rust en onthaasting zijn belangrijk voor de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Zij moeten ruimte hebben om bijvoorbeeld te sporten, te wandelen, te dansen op een festival, de hond uit te laten en te genieten van cultuur en erfgoed. Daarnaast is toerisme een belangrijke economische sector in Noord-Holland. Er zijn steeds meer uitdagingen door de groei van de bevolking en de verstedelijking: de natuurgebieden zijn te druk, de wegen naar de stranden zijn overvol en sommige recreanten en toeristen veroorzaken sociale of ecologische overlast. De recreatie (inclusief festivals) moet gespreid worden en duurzamer. Dat vraagt provinciale regie om het mogelijk te maken.

Gezonde
leefomgeving

Een gezonde en schone leefomgeving is een harde voorwaarde voor het realiseren van brede welvaart voor alle Noord-Hollanders. Niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook de waterkwaliteit  staat onder druk. Daar. De komende jaren zal hier fors op ingezet moeten worden en heeft invloed op bijna alle provinciale dossiers.

Strens is trots over wat D66 de afgelopen 4 jaar met elkaar en met deze coalitie hebben bereikt: “Tegelijkertijd is het politieke debat verhard. Na de verkiezingen van volgend jaar maart zitten we hier met een nieuwe Staten. De inwoners van Noord-Holland bepalen welke richting we opgaan en welke mensen en partijen deze zaal gaan vullen. En de uitdagingen en keuzes waar we voor staan hebben gevolgen voor alle Noord-Hollanders. Ik hoop dat we – ondanks onze politieke verschillen – kunnen laten zien dat empathie en samenwerking loont. En dat het een grote eer en verantwoordelijkheid is om als Statenlid in deze mooiste provincie aan de slag te mogen!”

Lees de gehele tekst van de algemene beschouwingen (waar ook andere onderwerpen nog in langs komen) hier (vanaf pagina 81)  of bekijk hem hier.