Ook even aan de onderhandelingstafel 

Afgelopen dinsdag waren fractievoorzitter Emre Kanik en fractielid Nina Sophie Vroom door de formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernd Schneiders uitgenodigd voor een gesprek met de onderhandelende partijen.

Coalitievorming

In deze bijeenkomst kregen alle partijen die niet meedoen aan de onderhandelingen voor de coalitievorming de kans om hun stem te laten horen over wat er de komende periode op de agenda moet komen/blijven.  Ook vroegen ze iedere partij deze inbreng schriftelijk op 1 A4tje te zetten.

Echte inbreng?

In deze bijeenkomst kregen alle partijen die niet meedoen aan de onderhandelingen voor de coalitievorming de kans om hun stem te laten horen.
D66 kreeg in het gesprek als eerste het woord om ideeën te geven voor het coalitieakkoord. De nadruk moet voor D66 komen te liggen op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ook hebben we kunnen delen welke veranderingen we zouden willen behalen met betrekking tot de uitvoering van beleidsplannen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: kerntaken van de provincie, sport, binnenstedelijk bouwen, wonen in het havengebied, ruimte voor werkgelegenheid en energietransitie, voedselvisie en landbouw.

Op de vraag van Kanik of er een reactie gegeven kon worden op de inbreng, was het antwoord dat de terugkoppeling in het coalitieakkoord gegeven zal worden.

Klimaat op 1

– We hebben alle duurzaam opgewekte energie nodig en kiezen daarom voor een brede mix van onder andere zon, aquaen geothermie, wind op zee én wind op land.
– Het Noordzeekanaalgebied en Den Helder worden dé waterstofhub van Europa waarmee de industrie radicaal kan
verduurzamen.
– We zetten nog ambitieuzer in op besparing van energie en handhaven de afspraken om energie te besparen.
– We zetten in op een verbetering van de infrastructuur voor vervoer van energie, zodat netcongestie geen belemmering
vormt. Vergunningsprocedures voor energie-infra moeten sneller.
– We helpen bedrijven met duurzame oplossingen en zorgen dat de provinciale regels niet belemmeren.

Groen voor iedereen

– Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in 2027 gerealiseerd;
– Stikstofdoelen halen, zodat natuur herstelt en weer kan worden gebouwd (woningen & infra);
– Bij de reductie van de stikstof moeten alle sectoren (landbouw, verkeer en industrie) evenredig bijdragen;
– In 2030 is alle (grondgebonden) landbouw in Noord-Holland natuurinclusief
– Het percentage biologische landbouw moet fors omhoog;
– We zetten het grondbeleid in ten behoeve van het halen van onze doelen op het gebied van stikstofreductie, natuur,
biodiversiteit en het verduurzamen van de landbouw;
– De Provincie stimuleert de eiwittransitie, omdat het produceren en consumeren van plantaardig voedsel beter is voor
het klimaat en dierenwelzijn.

Banen van de toekomst

– In 2050 is de gehele Noord-Hollandse economie circulair.
– Voldoende fysieke ruimte voor (circulair) ondernemerschap.
– Een ondernemersloket voor het beter benutten van fondsen om circulair te worden.
– De MKB-instrumenten worden voortgezet, zoals PIM NH en GO NH! en de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROMInwest.
– Werklocaties worden verduurzaamd en sociaal ondernemerschap wordt gestimuleerd.
– De havens worden vergroend en ondernemers worden bij verduurzamingsvraagstukken ondersteund.
– Goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en samen met onze partners gaan we werken aan een vitale arbeidsmarkt.

Slimme steden, sterke kernen

– Bouwen voor de juiste doelgroep: geplande ontwikkeling past bij vraag.
– Groen behouden bij nieuwbouw, en er ruimte bij geven voor meer groene voorzieningen.
– Binnenstedelijk bouwen: uitgangspunt om het landschap en erfgoed te beschermen.
– Duurzaam bouwen: Klimaatadaptief en energie-neutraal, nog beter: energie-positief en circulair.
– Fijn wonen: aandacht voor sociale voorzieningen (horeca en openbaar groen).
– Passend wonen: prestatieafspraken met gemeenten om doorstroming te bevorderen.
– Bereikbaar wonen: duurzame mobiliteit: goede OV-verbindingen en fietsbereikbaarheid.

Slimme oplossingen zijn nodig voor duurzamere mobiliteit.
– De ‘ladder van duurzame mobiliteit’ altijd toepassen
– Eerst een plan voor (duurzaam) bewegen, dan pas bouwen.
– ‘Niet reizen’ stimuleren. Ook om pieken in de spits te spreiden.
– Vervoersonderzoek is onderdeel van de aanpak: sturen op gewenste mobiliteit.
– Het OV wordt een volwaardig alternatief voor de auto: betere OV-knooppunten, en investeren vóór de vraag uit.
– Investeren in actieve mobiliteit voor gezondheid, doorstroming en als klimaatmaatregel, en zorgen voor infrastructuur
– herverdeling van de openbare ruimte en voorrang voor duurzame mobiliteit.
– De openbare ruimte sociaal veilig en toegankelijke vervoersopties voor mensen met een beperking.

Betrouwbaar besturen

– Participatie aan het begin van processen die de inwoner raken.
– Het monitoren van het effect van besturen aan de hand van data
– Europese samenwerking in de regio.
– Divers, inclusief en integer bestuur.

Ruimte voor ontspanning

– Meer ruimte voor ontspanning in het groen, de stad en op het water
– Bij grootschalige woningbouwprojecten verplicht ook ruimte voor recreatie creëren.
– De aanleg van minimaal één festivalbos.
– Een dekkend fietsnetwerk over heel Noord-Holland, met aantrekkelijke themaroutes.
– Goed onderhouden, beschermd, herbestemd cultureel en industrieel erfgoed.
– Een duurzaam sloepennetwerk met voldoende oplaadpunten.
– Versterking van de groene longen rondom Amsterdam.
– Toekomstbestendige financiering van recreatie in heel Noord-Holland.