Hoofdstuk 6

Optimale dienstverlening & goed bestuur

Bereikbare en toegankelijke gemeente

In de afgelopen periode is mede door  D66  gestreefd  naar  een  gemeente  die haar inwoners centraal  stelt; met  een  bestuur  dat  de  inwoners,  ondernemers  en organisaties kent en weet  wat  er  speelt.  Waarbij de gemeente openstaat  voor initiatieven  vanuit  de  gemeenschap  en  waarbij  plannen  worden  gemaakt  in samenspraak met organisaties zoals hierboven.

In de praktijk lopen we echter tegen onze grenzen aan: de gemeentelijke organisatie is te klein en kwetsbaar om altijd goed in te spelen op de behoeften en wensen van inwoners en ondernemers. Duidelijke en tijdige communicatie daarover kan een hoop ergernis wegnemen. D66 wil dan ook dat daar extra in wordt geïnvesteerd. Dat geldt ook voor goede voorlichting en informatie over voorgenomen of lopende projecten.

De gemeente moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn in de dienstverlening. D66 zet in op digitale dienstverlening waar het kan en fysiek voor wie dat wil.

Met elkaar

Inwoners, ondernemers, organisaties, gemeenteraad en college: samen maken we de gemeente. Landsmeerders die ideeën hebben om bepaalde gemeentelijke taken beter of anders uit te voeren, moeten dit laagdrempelig kunnen aandragen. Ze worden uitgenodigd om dit samen met de gemeente op te pakken. Daarnaast vindt D66 het betrekken van inwoners van groot belang, zeker bij nieuwe projecten. In elk participatietraject moet vooraf duidelijk worden gecommuniceerd welk doel het heeft en welke invloed de inwoners hebben. Mogen ze meeluisteren, meedenken, of zelfs ontwerpen en meebeslissen?

De inzet en het gebruik van deze ‘participatieladder’ biedt een basis voor verdere ontwikkelingen op dit gebied. Wat wordt er met de resultaten gedaan? Wanneer volgt er een terugkoppeling en hoe? Het opstellen van een helder participatiebeleid is daarvoor een must.

Wat D66 betreft wordt hierin gedifferentieerd naar doelgroep en middelen en worden nog meer de online mogelijkheden voor participatie verkend. Zodat het makkelijker is voor inwoners om deel te nemen en er ook groepen worden betrokken, die traditioneel minder vertegenwoordigd zijn, zoals jongeren, gezinnen en laaggeletterden.

Pop up store - Beeld: D66 Landsmeer

Toekomstbestendig bestuur

D66 heeft in de afgelopen perioden gebouwd aan een stabiel en betrouwbaar bestuur en wil daarop blijven inzetten. De organisatie is evenwel te klein om alle wettelijke taken én ambities goed te kunnen uitvoeren. D66 kiest voor een groene toekomst en is daarom voorstander van een bestuurlijke fusie met de groen-landelijke buurgemeenten, met een grote voorkeur voor Waterland. De gemeenteraad van Waterland heeft zich evenwel uitgesproken voor zelfstandigheid. En ook de andere buurgemeenten, Oostzaan & Wormerland, zouden het liefst zelfstandig blijven. Ook deze gemeenten hebben echter te kampen met kleine organisaties en grote opgaven. D66 hoopt daarom na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw met deze gemeenten in gesprek te gaan over het uitbreiden van de samenwerking op weg naar een bestuurlijke fusie.
 
D66 vindt, naast het behoud van de groen-landelijke omgeving, dat gezorgd moet worden dat het bestuur dichtbij de inwoner blijft staan en dat de dienstverlening op peil blijft. Zo moeten ook zaken als zorg, jeugd en werk, dichtbij huis geregeld blijven en moet het bestuur voldoende op de hoogte zijn van hetgeen zich in Landsmeer afspeelt. Om die reden ziet D66 een fusie met de grote stad Amsterdam niet zitten. Een fusie met Edam-Volendam heeft niet onze voorkeur gezien het negatieve signaal hierover vanuit onze inwoners, maar ook vanwege de afstand.
 
Van groot belang bij de bestuurlijke (her)inrichting is het draagvlak onder de inwoners; de uiteindelijke keuzes moeten dan ook voorgelegd worden aan, en de instemming hebben van, de inwoners. “Van onderaf fuseren” is voor D66 heilig en staat voorop. Wat betreft de participatie wenst D66 echter geen herhaling van zetten; geen wijkgesprekken en ‘luisteravonden’, wel goede voorlichting en informatie. De gemeente moet helder kunnen uitleggen waarom bepaalde besluiten voorliggen, maar vooral luisteren naar de eventuele zorgen, bezwaren en vragen van inwoners. Deze vormen namelijk de inbreng in het verdere proces. Voor D66 is een enquête of referendum als instrument voor volksraadpleging acceptabel, er zijn immers veel verschillende varianten en mogelijkheden binnen dit instrument. Wel is het belangrijk dat er duidelijke informatie bij gegeven wordt en er ook heldere keuzes voorgelegd kunnen worden.