Hoofdstuk 5

Een schone toekomst

Bomen, bomen, bomen!

Bomen zijn onmisbaar voor een goede leefkwaliteit. Ze zorgen voor zuurstof, schone lucht, bescherming en verkoeling. Daarnaast spelen bomen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering door de CO2-opslag en het afvangen van fijnstof.  Bossen zorgen voor de biodiversiteit en bieden een goede leefomgeving voor planten en dieren. D66 zet in op het meer planten van bomen en een goed onderhoud daarvan in de hele gemeente, maar specifieker ook vlakbij de ringweg A10. Want dat is goed voor het afvangen van fijnstof en de reductie van verkeerslawaai.

Fietsers en wandelaars voorop

D66 wil dat Landsmeer een echte fiets- en wandelgemeente wordt. Hoe meer er gefietst en gewandeld wordt, hoe gezonder. De entree van Landsmeer moet daarom fietsvriendelijk en veilig zijn. D66 is daarom voorstander van het invoeren van een 30 kilometerzone over het hele lint en het aanleggen van bredere fietspaden. Daarnaast kan het lint ook veiliger, schoner en mobieler worden. Bijvoorbeeld door laad- en lostijden en venstertijden te hanteren voor vrachtwagenverkeer en eenrichtingsverkeer in de ochtend- en avondspits. Ook moet er meer aandacht komen voor aantrekkelijke wandelroutes, voet- en zebrapaden. En klachten van inwoners en bezoekers over knelpunten bij voetpaden moeten snel worden opgepakt. Zeker voor mensen met een beperking en voor kinderen is het belangrijk vrij toegankelijke voetpaden te hebben.

Kies voor duurzaamheid

Landsmeer is een fijne gemeente om in te wonen, werken en te ontspannen. Maar om de gemeente leefbaar te houden voor onze toekomstige generaties, moeten we verduurzamen. Dat vraagt iets van alle inwoners en ondernemers. Het gaat aan de ene kant om een groot systemisch probleem en aan de andere kant is het ook klein en persoonlijk: je kunt elke dag besluiten om iets anders te doen. D66 zet vooral in op energiebesparing, onder meer door woningen beter te isoleren en energie op te wekken met zonnepanelen. Deze kleine stappen dragen bij aan de grote opgaven en biedt kansen voor iedereen om ermee aan de slag te gaan. De door de gemeente georganiseerde collectieve inkoopacties en informatieavonden over zonnepanelen en isolatiemaatregelen zijn in de afgelopen periode succesvol geweest. D66 ziet graag dat dit in de komende periode wordt herhaald. Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en zal deze versneld aan de slag moeten gaan met het verduurzamen en klimaatneutraal maken van de gemeentegebouwen.

Beeld: –