Hoofdstuk 4

Fijn leven dichtbij het groen

Balans tussen natuur & recreatie

Recreatie- en natuurgebied het Twiske staat al jaren onder druk. Dat komt doordat er te weinig financiële reserves in het, oorspronkelijk vanuit het Rijk beschikbaar gestelde, fonds over zijn voor onderhoud en beheer van het gebied. Een heldere en duurzame financiële strategie, die de visie en doelen van het huidige recreatieschap moeten waarmaken, ontbreekt. Rapportages worden volgens de minimale wettelijke vereisten opgesteld en zijn niet transparant genoeg om de financiële huishouding te kunnen volgen, laat staan erop te sturen. Er wordt door het recreatieschap naar verschillende mogelijkheden gezocht om meer inkomsten te genereren.

De aantrekkingskracht van natuur is evenwel voor veel mensen de rust die ervan uitgaat. Bij het verder ontwikkelen van toerisme en recreatie, wil D66 voorkomen dat die rust en de ecologische waarden van het gebied daaraan wordt opgeofferd. Dat natuur wordt gewaardeerd blijkt ook uit de hogere bezoekersaantallen in met name de lockdown periodes tijdens de coronapandemie. 

Recreatieschap: vergroot economische, sociale en ecologische impact

Het ontbreekt binnen de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske Waterland aan een actuele visie, gebaseerd op actuele ontwikkelingen. D66 ziet daarom graag dat er een visie wordt opgesteld, die aansluit op actuele ontwikkelingen en trends, zoals klimaatverandering, die toekomstbestendig is en ecologisch verantwoord. Vervolgens kan hier een strategie bij worden gemaakt, die organisatorisch en financieel haalbaar is. 
 
D66 wil dat ook verdienmogelijkheden, die sociaal maatschappelijke waardecreatie ondersteunen, worden onderzocht. Hoewel het Twiske van oorsprong een recreatiegebied met natuurwaarden is – een omgeving waarin meer mogelijkheden zijn dan in een beschermd natuurgebied – is D66 geen voorstander van meer muziek- en dance-evenementen. We staan wel open voor activiteiten, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en die de natuur een warm hart toedragen. Want de unieke Natura 2000 status en het broedseizoen moeten gerespecteerd worden. De wateren in het gebied moeten blijvend beschermd worden tegen gemotoriseerde pleziervaartuigen. Iets waar D66 jaren geleden – met succes – al voor heeft gestreden. Ook in de afgelopen raadsperiode is op initiatief van D66 een motie aangenomen om meer festivals en overnachtingen te voorkomen. 

Koester de verenigingen

Een sterk verenigingsleven zorgt voor een sterk gemeenschapsgevoel. Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. In de gemeente Landsmeer zien we dat verenigingen draaien op een klein aantal mensen en dat het soms niet eenvoudig is nieuwe vrijwilligers te vinden. D66 wil dat de verenigingen rond muziek, kunst, cultuur, historie, natuur et cetera, gestimuleerd worden om een nieuwe generatie ‘op te leiden’ in het besturen van de verenigingen. Het zogeheten generatieleren. De gemeente kan daarin faciliteren. D66 denkt ook aan het instellen van een verenigingsvoucher (een soort kleine cofinanciering vanuit de gemeenschap) zodat het huren van ruimtes, en bijvoorbeeld zwembaden, betaalbaar blijft als tegenprestatie voor het stimuleren van ‘generatieleren’.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Sport & cultuur voor iedereen

In de afgelopen periode is conform de wens van D66 een Cultuurvisie vastgesteld. Wat D66 betreft wordt daar snel verder invulling aangegeven. Een cultuurplatform kan een online en offline platform zijn, dat gefaciliteerd wordt door de gemeente. Online kunnen verschillende verenigingen en instellingen ideeën uitwisselen, een gezamenlijke cultuuragenda opstellen en activiteiten organiseren. Daarnaast is D66 voorstander van een fysieke ruimte, die voor iedere Landsmeerder toegankelijk is. Waar kunst ook interessant is voor mensen die minder snel met kunst in aanraking komen. Een plek waar je je kunt verbazen, kunt bewonderen en waar misschien wel mensen willen zijn vanwege het ‘broedplaats-gebeuren’.
 
 
Het sportpark is heringericht. Wat D66 betreft zijn nu de sportaccommodaties zelf aan de beurt. De accomodaties moeten eveneens toekomstbestendig worden. De gemeente kan dit ondersteunen door middel van kennisdeling, hulp bieden bij het opzetten van een coöperatie met eigen leiding of het verstrekken van subsidies voor de verduurzaming van gebouwen. Zo hoeven verenigingen, waar bestuur en vrijwilligers vaak al genoeg te doen hebben, niet zelf het wiel uit te vinden. 

Mandy Elfferich bij het bijenhotel - Beeld: D66 Landsmeer