Hoofdstuk 1

De toekomst van Landsmeer

Er vindt een stille revolutie plaats in Landsmeer. De gemeente heeft samen met haar inwoners, ondernemers en jongeren een stap gezet. Een stap richting een nieuwe manier van denken en doen met betrekking tot de inrichting en het benutten en beschermen van de fysieke ruimte: de Omgevingsvisie Landsmeer is in de maak. Hoe kunnen wij Landsmeer in een nog betere, duurzame staat doorgeven aan toekomstige generaties? Hoe wonen en leven we samen op een plek waar ruimte schaars is? Hoe houden we Landsmeer een plek voor iedereen, jong en oud, welvarend en minder welvarend, met verschillende culturele achtergronden en herkomst? Wie mag er wonen in Landsmeer? Hoe zorgen we voor een evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier? In de Omgevingsvisie Landsmeer kijkt de gemeente integraal naar alle opgaven die moeten landen in de fysieke ruimte. De omgevingsvisie vervangt uiteindelijk de huidige Toekomstvisie 2025. De visie is straks het richtinggevende kader voor ontwikkelingen in de fysieke ruimte en regelt alles wat in de toekomst niet automatisch is toegestaan onder de regels van de nieuwe Omgevingswet. 
 
1 juli 2022 is de beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Werken met een omgevingsvisie is voor iedereen nieuw. De omgevingsvisie en het omgevingsplan vervangen straks bestaand beleid als structuurvisies en bestemmingsplannen. Dit betekent dat gemeente en initiatiefnemers zich een nieuwe werkwijze eigen moeten maken. Laten we elkaar de tijd geven om dat te doen. De intentie is om samen met inwoners op een duurzame manier vorm te geven aan de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving, die een bijdrage leveren aan de kwaliteiten van Landsmeer. Zodat duurzaamheid in de zin van de gezamenlijke zorg voor mens, planeet, welvaart en welzijn niet langer iets is wat ver weg, ‘daar’ en ‘dan’ gebeurt, maar ‘hier’ en ‘nu’. Met u, voor u en de generaties die na ons komen.
 
D66 vindt de komst van de Omgevingswet en het werken met de omgevingsvisie een hoopvolle ontwikkeling. Eén die past bij de nieuwe rol van de overheid en het vernieuwen van de democratie. Zij bewaakt het totstandkomingsproces van de omgevingsvisie Landsmeer en wil ervoor waken dat de lokale politiek dit instrument gebruikt voor eigen, korte termijn denken en politieke doeleinden. Ook de participatie met inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld, moet op heldere en transparante wijze uitgevoerd worden. De omgevingsvisie is van en voor inwoners van Landsmeer. 

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.