Hoofdstuk 2

Goed wonen

Landsmeer is vooral aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime koop- of huurwoning. Maar voor starters, jongeren en mensen met minder financiële draagkracht is er te weinig aanbod. Daarnaast heeft Landsmeer te maken met vergrijzing. Eén van de oplossingen is simpelweg meer bouwen. Maar er zit een beperking aan de groei van Landsmeer. En eenmaal opgeofferd groen, komt nooit meer terug. Daarnaast wordt er de komende jaren al volop gebouwd in onze regio. In groter regionaal en provinciaal verband staat ons grondgebied ingetekend als groene buffer. D66 zet daarom liever in op andere maatregelen.

Binnenstedelijk bouwen en transformeren

Landsmeer wordt omsloten door de groene bufferzone, recreatiegebied het Twiske en het Ilperveld. Veel mensen wonen graag in Landsmeer juist vanwege dat groen. D66 vindt ook dat wat groen is, groen moet blijven. Er zijn andere mogelijkheden om aan de woningbehoeften van de inwoners tegemoet te komen. Het tekort aan (sociale en goedkopere) woningen is een landelijk probleem, dat kunnen we niet in Landsmeer oplossen. Wel kunnen we een maximale inspanning leveren om daaraan bij te dragen. Zo kunnen grotere woningen worden vervangen door, of gewijzigd in, kleinere eenpersoonswoningen. D66 wil ook kijken of er mogelijkheden zijn tot verruiming van de vergunningscriteria voor bijvoorbeeld bouwhoogte, aanbouwingen en lagere parkeernormen.

Landsmeerderveld - Beeld: Nicole Groen

Niet bouwen in het weiland

De markt neemt zaken als ‘verlies van groen’ en de kosten voor infrastructuur en onderhoud van de openbare ruimte, niet mee in de kostprijs. Voor bouwbedrijven en ontwikkelaars is het ‘doorstempelen’ van een woonwijk in het weiland de meest goedkope, en daarmee meest winstgevende, manier van bouwen. Maar de vraag ‘wat is de echte prijs van bouwen in het groen?’, wordt door de markt vaak nog niet gesteld. Daar moeten de overheid en de samenleving alert op zijn. Want groen dat eenmaal is volgebouwd, komt nooit meer terug. 

D66 zet in op sociale woningbouw op binnenstedelijke locaties waar Landsmeer grondeigenaar is. Ook wil D66 dat de gemeente volwaardig partner wordt in ontwikkelprojecten, waarin gemeentelijke belangen aanwezig zijn. Want zo kunnen we als gemeente de juiste balans vinden tussen het nodige commercieel ondernemerschap, bouwen voor de markt (middensegment en dure koopwoningen) en sociaal maatschappelijke doelen voor mensen met een kleiner inkomen en starters (starterswoningen, middel-dure koop en sociale huurwoningen). Landsmeer moet een gemeente blijven voor iedereen. Daarom pleitte D66 al eerder voor een verdeling van 30 procent sociale huur, 40 procent middensegment en 30 procent dure koopwoningen. 

Doorstroming bevorderen

D66 vindt dat het voor ouderen aantrekkelijker moet worden om te verhuizen naar kleinere woningen, die centraal gelegen zijn. Want dit bevordert niet alleen de doorstroming van starters en mensen met middeninkomens die op zoek zijn naar woonruimte, maar biedt ook kansen voor ouderen om langer zelfstandig te blijven in een aangepaste woonomgeving. Het huidige dienstencentrum SamenMeer zou wat D66 betreft omgebouwd kunnen worden naar kleinere woningen voor ouderen, met een gezamenlijke hal of toegang tot een vorm van ontmoeting. Ook zou D66 graag onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van subsidiemogelijkheden om eventuele hogere huren bij doorstroming op te vangen.

D66 juicht verder de beoogde aanpassing van de Huisvestingswet toe. Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat gemeenten straks sociale nieuwbouwwoningen, met een prijs tot 355 duizend euro voor maximaal 30 procent, met voorrang mogen toewijzen aan eigen inwoners in de gemeente. Dat kan de zo gewenste doorstroming in Landsmeer ten goede komen. 

Kansen benutten

D66 ondersteunt graag creatieve ideeën en initiatieven op het gebied van wonen om te kunnen inspelen op verschillende behoeften. Niet alleen het hierboven genoemde creatief ombouwen (circulair bouwen), maar ook bijvoorbeeld zogeheten ‘tiny houses’. Dit zijn kleine zelfvoorzienende huisjes die tijdelijk worden neergezet op een plek waar ontwikkelingen nog enige jaren op zich laten wachten. Dit past bovendien goed in het door D66 voorgestane duurzaamheidsbeleid. En steeds meer ontwikkelaars zien de ecologische voordelen van houtbouw. Dus bij nieuwe ontwikkelingen, op grond waar de gemeente eigenaar is, zien we graag dat ontwikkelaars deze mogelijkheid meenemen in hun plannen. 
 
D66 wil bevorderen dat mensen, ook als ze ouder worden en/of mantelzorg nodig hebben, zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de voor hen vertrouwde omgeving. Een mogelijkheid daartoe is het verlenen van een ontheffing voor een tijdelijke aanbouw van een mantelzorgwoning of kangoeroewoning. 
 
Woningen zijn geen beleggingsobject voor grote anonieme (buitenlandse) investeerders. Wonen is een grondrecht dat beschermd moet worden tegen ongewenste effecten van de vrije markt.  D66 is van mening dat voorkomen moet worden dat beleggers bestaande koopwoningen kopen en vervolgens opsplitsen en duur verhuren. Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, is de invoering van een opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht) een goede maatregel. Voorts wil D66 dat in de woningtoewijzing van huur en koop een anti-speculatiebeding wordt opgenomen. Om oneigenlijke verhuur van de eigen woning tegen te gaan, wil D66 dat het bestaande beleid voor verhuur van de eigen woning en de vigerende (Air-)B&B richtlijnen strakker gehandhaafd worden.
 
 

Luyendijk Zuid - Beeld: Cees Hartman