Onze visie

Een groene leefomgeving bevordert geluk en is een gezonde leefomgeving. Zonder groen geen leven. Het geeft rust, ruimte en zuurstof. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat groen voor bewoners veel winst oplevert: voor de gezondheid, het woongenot, recreatiewaarde, verbeterde luchtkwaliteit en ga zo maar door. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. De aanwezigheid van groen in de gemeente is ook noodzakelijk voor het beheer en de afvoer van water en het verminderen van de druk op het riool waardoor wateroverlast kan worden voorkomen. Natuur zien wij niet alleen als iets dat waarde en nut moet hebben voor de mens. Natuur en groen zijn op zichzelf de moeite waard om te beschermen en te behouden. 

De toekomst van Landsmeer

Hoe kunnen wij Landsmeer in een nog betere, duurzame staat doorgeven aan toekomstige generaties? Hoe wonen en leven we samen op een plek waar ruimte schaars is? Hoe houden we Landsmeer een plek voor iedereen: jong en oud, welvarend en minder welvarend, met verschillende culturele achtergronden en herkomst? Wie mag er wonen in Landsmeer?

In de Omgevingsvisie Landsmeer, die nu in de maak is, kijkt de gemeente integraal naar alle opgaven die moeten landen in de fysieke ruimte. Dat gaat verder dan de vraag ‘waar kunnen we nog bouwen?’. Het gaat in de brede zin ook over de vraag ‘wat willen we beschermen en wat benutten?’. Daar met elkaar het gesprek over voeren is belangrijk en dat doen we met alle inwoners en betrokkenen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland. 

Fietsers en voetgangers zijn onze helden

D66 kiest voor een “groene” toekomst met een kwalitatief goede en gezonde leefomgeving op alle mogelijke manieren en in alle dimensies: land, lucht en water, ruimtelijk en sociaal. D66 zet zich in voor een gezonde, schone en veilige omgeving voor de inwoners. Dit betekent een promotie van “bewegen is gezond” en het bevorderen van het gebruik van fietsen en lopen binnen de bebouwde kom. We willen een omgeving die uitnodigt tot fietsen en wandelen. De herinrichting van het kruispunt op het Zuideinde/IJdoornlaan is voor D66 het startpunt om het hele lint veiliger te maken. Zo bevorderen we het gebruik van fietsen en lopen binnen de bebouwde kom.

Als het aan D66 ligt, krijgen de fietser en wandelaar ruim baan en is de auto ‘te gast’. Dit betekent ook dat zwaar en milieubelastend (vracht)verkeer over het lint zoveel mogelijk beperkt moet worden. Onlangs is uit onderzoek naar voren gekomen dat er significant minder auto-ongelukken plaatsvinden als de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 km naar 30 km gaat. Het instellen van een 30 kilometerzone over het hele lint moet een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid van alle verkeersdeelnemers.

Kies je duurzame vervoermiddel

Een mobiliteitshub en overslagpunt bij de entree van Landsmeer moet verlichting brengen in de transportbelasting door bevoorrading van winkels. Op deze hub kan ook tegemoet gekomen worden aan de veranderende behoeften van inwoners, ondernemers en bezoekers van Landsmeer. Dat kan door het aanbieden van elektrische vervoersmiddelen op huurbasis, zoals een auto, scooter, step en bakfiets. Steeds meer mensen hoeven het vervoermiddel niet per se te bezitten, maar willen vooral per moment kunnen kiezen uit verschillende vervoersmiddelen op huurbasis. Ook een auto delen met mensen in de buurt zien we als een goede ontwikkeling.

Elektrische auto - Beeld: stockfoto

Windenergie

D66 vindt grootschalige windenergie niet passend in de landelijke omgeving van Landsmeer. Wel moeten we met elkaar nadenken over een groene economie en zijn we het verplicht aan onze toekomstige generatie om over te stappen op andere energiebronnen. D66 wil daarom dat de gemeente een gedegen onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de energietransitie: land, lucht en water. En in dit onderzoek moeten ook de milieu- en gezondheidseffecten van met name windenergie betrokken worden.

Natuurwaarden versterken

Bomen zijn onmisbaar voor een goede leefkwaliteit: ze zorgen voor zuurstof, schone lucht, bescherming en verkoeling. Daarnaast spelen bomen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering door de CO2-opslag en het afvangen van fijnstof. Bossen zorgen voor biodiversiteit en bieden een goede leefomgeving voor planten en dieren.

D66 zet in op het meer planten van bomen en een goed onderhoud daarvan in de hele gemeente, maar nog specifieker vlakbij de ringweg A10. Dat is goed voor het afvangen van fijnstof en de reductie van verkeerslawaai. En waar mogelijk wil D66 ook op gemeentelijke gronden kleine bossen aanleggen, daarbij gebruikmakend van subsidies van de EU. Ook willen we kansen benutten die de komst van een eco-resort met zich meebrengt. Waaronder de aanleg van openbaar groen zoals bos en struikgewas, (meander) wandelpaden, het stimuleren van natuurlijke buitenactiviteiten, de verhuur van fluisterbootjes en (elektrische) fietsen. Deze ontwikkelingen zien wij altijd in combinatie met het overwegende behoud van veenweidegebieden, die als bodemtype een grote bijdrage leveren aan de opslag van CO2. 

Zwemmen in de Breek - Beeld: Nicole Groen

Eco-recreatie als de kans voor Landsmeer

D66 stelt een groene en gezonde leefomgeving centraal. Landsmeer is voor ons een synoniem voor ‘de groene parel’: een groene buffer tussen Amsterdam en Purmerend. Om die reden zetten wij in op eco-recreatie. Massatoerisme willen we buiten de gemeentegrenzen houden.

D66 wil behouden wat er is, maar streeft ook naar duurzame uitbreiding en versterking. Het geplande eco-resort bij de A10 is een ontwikkeling die vanaf 2014 is onderzocht in de regionale Hotel kansenkaart. Op basis van die analyse heeft de gemeenteraad in de jaren daarop steeds stappen gezet om dit kleinschalige duurzame resort vorm te laten geven door geïnteresseerde marktpartijen. De voorziening richt zich daarbij nadrukkelijk op een specifieke doelgroep van Nederlandse en Europese toeristen, die naar Landsmeer komen voor recreatie in onze mooie groene omgeving. De ligging aan de recreatieve hoofdstructuur, maakt uitstapjes per fiets of te voet aantrekkelijk. Het richt zich daarmee op een ander publiek dan de ‘massatoeristen’, die bijvoorbeeld in Amsterdam of bij Van der Valk overnachten. Hiermee komt er een bij de schaal van Landsmeer passende invulling van het gebied. Dit sluit aan bij onze ambitie om van Landsmeer een eco-toeristische hotspot te maken, met alle positieve effecten voor de lokale restaurants en kansen voor ondernemers. Woningen mogen er niet gebouwd worden, maar een kort verblijf mag wel. Vandaar dat D66 dit initiatief steunt. Wel vindt D66 dat met name de direct omwonenden goed betrokken moeten worden bij de verdere ontwikkeling.  

Recreatieve hoofdstructuur Waterland - Beeld: bron: Gemeente Amsterdam

Verplaats het bezoekerscentrum

In het kader van die eco-toeristische hotspot functie, stimuleren wij de ontwikkeling van een toegankelijk en makkelijk bereikbaar bezoekerscentrum, dat meer bij de kern van Landsmeer ligt en goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het betekent ook dat we, meer dan tot nu toe, de natuurlijke rijkdommen van Landsmeer gaan uitdragen. Liefhebbers van natuur, wandelen, fietsen en elektrisch varen zijn van harte welkom in onze mooie gemeente!

Een goed gemeentelijk monumentenbeleid dient het algemeen belang. Een verzorgd monumentenbestand is goed voor het toerisme en ook onze eigen inwoners vinden het belangrijk dat gebouwen uit het verleden behouden blijven. De uitvoering van het monumentenbeleid is echter niet van de grond gekomen en de uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten gaat langzaam. Wat D66 betreft toont de gemeente hier alsnog meer ambitie. Om te beginnen zou de gemeente in gesprek moeten gaan met eigenaren van potentiële monumenten. Daarnaast vindt D66 dat waardevolle panden niet ijlings mogen worden gesloopt en dat eigenaren door de gemeente moeten worden ondersteund bij het restaureren en/of verduurzamen van een gemeentelijk monument.