Wat willen we beschermen of benutten?

Landsmeerderveld - Beeld: Nicole Groen

1 juli 2022 is de beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Werken met een omgevingsvisie is voor iedereen nieuw. De omgevingsvisie en het omgevingsplan vervangen straks bestaand beleid als structuurvisies en bestemmingsplannen.

Dit betekent dat gemeente en initiatiefnemers zich een nieuwe werkwijze eigen moeten maken. Laten we elkaar de tijd geven om dat te doen. De intentie is om samen met inwoners op een duurzame manier vorm te geven aan de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving, die een bijdrage leveren aan de kwaliteiten van Landsmeer.

In 2021 is op verschillende manieren aan inwoners en ondernemers gevraagd om input te geven op de concept versie van de omgevingsvisie Landsmeer. De Raad neemt in 2022 een besluit over de visie. D66 vindt het belangrijk dat voor vaststelling nog een keer met alle betrokkenen wordt gekeken naar de visie: is dit wat wij zien als de toekomst voor Landsmeer?

Ook zien wij graag dat omringende gemeenten en hogere overheden, zoals de provincie betrokken worden in het participatieproces, omdat de uitvoerbaarheid straks voor een groot deel ook door die spelers mede bepaald wordt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Wat is de toekomst van Landsmeer? De Omgevingsvisie speelt daar straks een sturende rol in.