Zorg

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. Omdat je geen inkomen meer hebt, je ondersteuning nodig hebt vanwege je fysieke of mentale gezondheid. Of omdat je ouder wordt en dat steuntje nodig hebt om zelfstandig te blijven leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Beeld: D66

Wat is er aan de hand?

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. Omdat je geen inkomen meer hebt, je ondersteuning nodig hebt vanwege je fysieke of mentale gezondheid. Of omdat je ouder wordt en dat steuntje nodig hebt om zelfstandig te blijven leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning. 
De afgelopen jaren heeft de gemeente zwaar op de zorg moeten bezuinigen. De vraag naar ondersteuning nam toe, terwijl de uitgaven slecht beheerst werden en begroot. De gemeente was de controle kwijt. Inmiddels gaat dat steeds beter. De begroting is reëler, we hebben risico’s in kaart en sturen meer op kwaliteit van de zorg. De werkloosheid in Kampen is laag en relatief stabiel. Het is steeds vaker niet een kwestie van de beschikbaarheid van werk maar het begeleiden van mensen vanuit zorg in de stap terug in het arbeidsproces. En hoewel de werkloosheid laag is, zijn veel mensen economisch kwetsbaar door een laag inkomen. of door de combinatie met noodzakelijke zorg. In het algemeen kun je de gemeente Kampen als hecht beschouwen. Mensen kijken naar elkaar om. Toch zijn staan veel van onze inwoners aan de kant, zijn eenzaam of voelen zich buitengesloten.

Wat D66 kan betekenen

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. 
Wij kijken graag op een creatieve manier naar een probleem. Zorg is vaak vooral gericht op behandelen. Maar als je breder kijkt kun je mogelijk meer bereiken en vooral voorkomen. Zo geven we besteden veel energie en geld aan individuele problemen van inwoners. Maar wat als we dat geld nu zouden investeren in het leefbaarder maken van de wijk? Dat zijn vragen die we ons zouden moeten stellen. Kunnen we naast individuele zorg, wijken versterken? Misschien zijn inwoners wel beter geholpen met wijktuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, wandelpaden of extra taalles op de scholen in de wijk. Open vragen waar niemand vooraf de antwoorden op weet maar wel een kansrijke manier om zorggeld nuttig in te zetten. Daarom willen we pleiten voor een Integrale sociaal domein begroting per wijk. Met zo’n wijkbeeld kunnen we op zoek naar creatieve maatregelen om inwoners verder te helpen. Van meer groen in de wijk, extra ondersteuning op school tot wandelgroep. Wat ons betreft mag zorggeld ook worden ingezet voor preventieve maatregelen in het fysieke domein.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Kampen veel geld uitgegeven voor maatregelen waarvan men vermoedde dat preventief zou werken. Bij veel van die maatregelen bleef het bij een vermoeden. Kostbare maatregelen die geen aantoonbaar resultaat hadden. Wij denken dat preventie meetbaar kunt maken maar ook meetbaar moet maken. Daarom willen we bij alle preventieve maatregelen in het sociaal domein vooraf vaststellen hoe we zichtbaar maken wat we verwachten dat het zou opleveren.

Leefbare wijk is een gezonde wijk

D66 Kampen gelooft in de kracht van een sterke sociale basis in de wijken. We voeren binnenkort in de gemeente een pilot in één wijk vanuit een nieuwe aanpak. D66 Kampen wil volop inzetten op deze pilot en deze aanpak zo snel mogelijk toepassen in alle wijken van de gemeente. Inwoners en maatschappelijke organisaties weten immers veel beter wat er in een bepaalde wijk nodig is om de leefbaarheid te verbeteren of te behouden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om meer groen, wandelroutes of speeltuinen. Maar ook om een wijkbibliotheek kast, koffie-uurtjes of workshops en leeractiviteiten.
De gemeente geeft meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners of wijkinitiatieven. De gemeente stelt hiervoor kaders op en geeft advies waar nodig. We richten hiervoor een snelloket in, om te voorkomen dat initiatieven stranden in een bureaucratisch proces. De gemeente verbindt lokale initiatieven, of brengt kennis en ervaringen over. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. 

Beeld: D66

Meerjarenaanpak corona

De afgelopen jaren werd de hele wereld beheerst door de coronapandemie. We moeten helaas vaststellen dat deze pandemie nog niet voorbij is. Deskundigen verwachten dat we nog geruime tijd maatregelen zullen moeten nemen om de verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Kampen moet niet afwachten maar nu al plannen maken voor een meerjarenaanpak voor corona. Ga daarbij op zoek naar een vaste locatie die de GGD kan gebruiken voor de periodieke oppepprikken voor een covid-vaccin. Meer gelegenheid in de openbare ruimte voor veilige openluchtactiviteiten en ruimte voor ondernemers om op een andere manier hun diensten te kunnen verlenen.

Generatie met elkaar verbinden

D66 Kampen wil generaties met elkaar verbinden. Letterlijk en figuurlijk. Door de generaties samen te laten wonen ontstaan nieuwe vormen van verbinding. We willen niet meer groot locaties waarin alleen ouderen wonen, of alleen jongeren. Of alleen ouderen en jongeren met een zorgvraag. We brengen de diverse generaties, met en zonder zorgvraag, samen. Connect Generations is een prachtig initiatief vanuit ‘Een tegen eenzaamheid’. In Kampen kunnen we in bestaande en nieuwe woon- en/of zorglocaties meer gebruik maken van deze vormen van samenwonen. Binnen deze locaties stimuleren we burenhulp, vrijwilligerswerk en andere vormen van voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen en jongeren openstaan voor deze combinatie. Er zijn al enkele succesvolle voorbeelden in Nederland.

Denken vanuit talenten

In Kampen kennen we veel jongeren die gebruik maken van jeugdzorg. Nog te vaak wordt gekeken wat iemand niet kan, of wordt binnen de bekende mogelijkheden gekeken. Zorg en onderwijs staan vaak ook onvoldoende in verbinding met elkaar, waardoor ze elkaar niet versterken.
D66 Kampen wil talent regisseurs introduceren. Deze regisseurs bekijken samen met de jongeren welke talenten zij bezitten of willen ontwikkelen. Daarna wordt in kaart gebracht wat er nodig is om vanuit Zorg, Onderwijs en Werken deze ontwikkeling mogelijk te maken.  De regisseurs vormen de verbinding tussen de school, de zorgverleners en bedrijven en maken met jongeren een plan waarmee zij hun ambities kunnen waarmaken. Veel gemeenten kennen voor volwassenen klantregisseurs in het kader van re-integratie. D66 Kampen wil de succesfactoren hiervan inzetten voor jongeren die gebruik maken van jeugdzorg.

Een rookvrije generatie

We moeten werk maken van een rookvrije generatie. De gemeente, lokale organisaties en inwoners kunnen daar gezamenlijk het verschil maken. Om te komen tot een rookvrije generatie moet roken voor kinderen iets ongewoons worden. Daarom wordt wat ons betreft alle sportvelden rookvrij. Voorzover dat nog niet is gebeurd werken we samen met scholen om schoolpleinen en directe omgeving rookvrij te maken.
Ook buurten kunnen een bijdrage leveren aan het rookvrij opgroeien van kinderen. Denk aan het idee van de bewoners aan het Dora Tamanaplein in Amsterdam. Samen met scholen, de bibliotheek en de lokale huisartsenpraktijk hebben buurtbewoners hun plein rookvrij verklaard. Weliswaar gold daar geen rookverbod en is formele handhaving niet mogelijk. Maar door het plaatsen van borden en tegels  weten mensen elkaar makkelijker te wijzen op de rookvrije locatie. De gemeente moet dergelijke initiatieven in Kampen actief aanmoedigen en ondersteunen.

Topsport en talenten

Kampen heeft in het verleden veel uitblinkers gekend. Jongeren of volwassenen die uitblinken in een bepaalde vakgebied of sport. D66 Kampen wil een topsport- of talentenprogramma waarin jaarlijks 10 uitblinkers op weg geholpen worden naar hun top. Wie worden de nieuwe Robert Ekkel, Jaap Stam, Willem Kolff of Ida Gerhardt van ons volgende decennium?
Vanuit het topsport- of talentenprogramma krijgen de uitblinkers praktische, organisatorische of financiële ondersteuning. Zo zorgen wij ervoor dat zij maximaal kunnen inzetten op het excelleren in hun talent. We vragen de uitblinkers om binnen de gemeente actief hun ontwikkelingen en prestaties zichtbaar te maken, zodat ze als inspirator kunnen gelden voor basisschool kinderen of andere inwoners van onze gemeente. Zo creëren we steeds weer nieuw talent en leren we iedereen om te kijken wat wel kan, of hun eigen grenzen te verleggen.

Iedereen kan werken aan gezondheid

D66 Kampen investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg. Bewegen doet je niet alleen op de sportclub. Juist door van Kampen een echte fietsstad te maken wordt bewegen heel normaal. We willen het sportakkoord verder implementeren en uitbreiden naar andere gebieden of initiatieven. Ook willen we commerciële aanbieders en verenigingen meer laten samenwerken. Hierbij maken we verbinding met GGD, gericht op vraagstukken m.b.t. verslaving en gezond gewicht.

Zijn wie je bent

D66 Kampen vindt het belangrijk dat iedereen kan zijn of worden wie of wat hij/zij wil. In onze zorgaanpak, onderwijs en dienstverlening besteden we meer aandacht aan inclusie. LHBTI, culturele afkomst, geloofsovertuiging en persoonlijk mobiliteit krijgen hierbij bijzondere aandacht. In het onderwijs laten we kinderen zien dat je mag zijn wie je wilt. Kansengelijkheid geldt voor iedereen, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur of fysieke mogelijkheden. Ook in onze zorg krijgt iedereen een gelijke behandeling, maar hebben we oog voor ‘roze ouderen’, afkomst, geloofsovertuiging of lichamelijke c.q. mentale uitdagingen. We denken hierbij niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. We laten iedereen in zijn/haar waarde. Iedereen mag zijn wie hij/zij is.

Beeld: D66

Tegen armoede en schulden

Geldgebrek is een bron van onzekerheid en stress. Schulden kunnen er ook voor zorgen dat mensen met genoeg inkomen toch niet rondkomen. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken bestrijden. De manier waarop we met schulden omgaan willen we baseren op het menswaardig en efficiënt helpen van mensen in financiële nood. Voorkomen is beter dan genezen. Samen met werkgevers, scholen en andere partijen in de stad werken we aan interventies om met vroegtijdig ingrijpen een negatieve spiraal te voorkomen.

Wij introduceren een Werkbonus naar Rotterdams model. De Werkbonus is een premie die mensen in de bijstand kunnen krijgen als ze parttime gaan werken. Hoe meer zij werken, hoe hoger de bonus (gemaximeerd op 1266 per jaar). Hierdoor kunnen zij meer dan twee keer zoveel bijverdienen als in de huidige situatie. Zo wordt het veel aantrekkelijk voor mensen om parttime te werken in de bijstand en zal een stap naar een fulltime dienstverband makkelijk worden. Bijkomend voordeel voor de bijstandsgerechtigden is dat de Werkbonus, in tegenstelling tot andere regelingen, niet wordt meegerekend als inkomen door de Belastingdienst en dus ook niet achteraf verrekend wordt met de bijstand of andere uitkeringen.
 
Net als bij andere onderwerpen kijken we nadrukkelijk naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en de eventuele gezinssituatie. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan kinderen, zodat hun kansengelijkheid wordt vergroot. We hopen op die manier generatiearmoede te doorbreken. Vertrouwen in mensen is het uitgangspunt. We zetten in op preventie en voorkomen van schulden; Het aantal Kampenaren dat in armoede leeft moet omlaag, met minimaal 10% Regelgeving die kosten veroorzaakt bij betalingsachterstanden door gemeentelijk handelen pakken we aan;

 • Inzet op preventie waarbij resultaten meetbaar moeten zijn.
 • Gemeente komen met een wijkaanpak. Zorggeld mag ingezet worden om fysieke leefbaarheid te vergroten.
 • We maken een Covid-strategie om te zorgen dat we alles ingericht hebben om onze inwoners te beschermen, gevolgen te beperken en gevolgen kunnen beperken.
 • We gaan op zoek naar een vaste locatie die de GGD kan gebruiken om snel een oppep prikken met een covid-vaccin kunnen verstrekken.
 • Steunen verenigingen in het uitvoeren van covid-maatregelen.
 • We geven winkeliers bij eventuele lockdown extra ruimte om verruimde afhaaltijden, of winkelen op afspraak mogelijk te maken. Ook op zondag.
 • Een omgeving die uitnodigt tot bewegen: veilig en comfortabel fietsen, wandelen op recept en uitvoeren van het Kamper sportakkoord.
 • Denken vanuit de talenten van mensen in plaats van beperkingen dmv talent regisseurs.
 • Een topsport- of talentenprogramma in Kampen. 
 • Gemeente maakt LHBTI-beleid voor het sociaal domein.
 • Inzetten om nieuwkomers snel mee te laten doen in de Kamper samenleving.
 • Introductie van Werkbonus naar Rotterdams model.
 • Armoedebeleid dat gericht is op het verlichten en terugbrengen van armoede
 • Gemeentelijke handelen bij bijvoorbeeld betalingsachterstanden mag mensen niet verder in de problemen brengen.