Verkeer en Vervoer

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken. Een stad die zo is ingericht dat deze goed bereikbaar is met auto en trein en waar je je comfortabel wandelend verplaatst. En waarbij de fiets alle ruimte krijgt en het snelste en aantrekkelijkste vervoermiddel is.

Beeld: D66

Was is er aan de hand?

Als je verkeer noemt, gaat het gesprek in Kampen al snel over de N50. En terecht want er zijn grote zorgen over veiligheid en doorstroming. Maar het is ook een weg van Rijkswaterstaat waar we als gemeente weinig invloed op hebben. En ondertussen gebeuren de meeste ongevallen op de gemeentelijke wegen. Waarbij regelmatig doden zijn te betreuren. Ongelooflijk leed van mensen die een dierbare verliezen of gewond raken en soms ernstig gehandicapt een nieuw leven moeten inrichten.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. Tot nu toe zijn we met ons allen het gewoon gaan vinden om de straat in bezit te laten te nemen door de lawaaiige, gevaarlijke, vervuilende en ongezonde auto. Een enorme ruimtevreter, die telkens weer vastloopt in het eigen verkeer.
En meer autoverkeer leidt vaak weer tot de perceptie van onveiligheid, waarop nog makkelijker voor de auto wordt gekozen.

Daarnaast zal met de aanstaande groei van onze gemeente de druk op de bestaande wegen alleen maar toenemen. Denk aan de centrale Europa-allee. Als we niet uitkijken loopt een groeiende stad vast in stilstaand, vies en luidruchtig autoverkeer. Zonder dat we alternatieven, zoals de fiets, voldoende benutten.

D66 denkt dat het beter kan

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in onze gemeente. Wij zetten bij de ruimtelijke inrichting en het verkeersbeleid de fiets op één. Veel steden in binnen- en buitenland zijn op zoek naar manieren om hun stad modern in te richten. Waarbij niet de auto centraal staat, maar de mensen die er wonen, leven of op bezoek zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ideeën rond de 15-minuten-stad. Dat zijn ideeën van een groene compacte stad die heel goed bij een gemeente als Kampen zouden passen.
Wat D66 betreft gaan we dat idee voor onze gemeente uitwerken. Een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en meer dan welke autostad ook, het waard is om te bezoeken. Een stad die zo is ingericht dat deze goed bereikbaar is met auto en trein en waar je comfortabel wandelend verplaatst en waarbij de fiets alle ruimte krijgt en het snelste en aantrekkelijkste vervoermiddel is. Bij de inrichting en herinrichting van wijken beginnen daarom ook met de bepaling van de fietsinfrastructuur. De overige infrastructuur is volgend.

De fiets centraal

Auto’s gebruiken buitengewoon veel ruimte: als ze stilstaan maar ook als ze rijden. We moeten ruimte-efficiënte manieren van transport zoals de fiets stimuleren .
Fietsinfrastructuur is veel goedkoper en eenvoudiger. En met de elektrische fiets is de actieradius voor mensen enorm toegenomen. Bij meer gebruik van de fiets bespaar je op de infrastructuur en heb je te maken met positieve neveneffecten als een betere gezondheid.
D66 wil een consequent doorgevoerd systeem van brede vrijliggende en conflictvrije fietspaden. Ze moeten breed genoeg zijn om ruimte te bieden voor alle fietsers, maar ook aan scootmobielen, bezorgfietsen, elektrische rolstoelen en alle nieuwe ontwikkelingen. Zonder stoplichten, met voorrang op kruisingen en fietstunnels en bruggen. Fietsinfrastructuur is goedkoper dat autowegen of openbaar vervoer. Bovendien is het veiliger, inclusiever, ruimte-efficiënter, schoner, stiller, flexibeler, storingsvrij, vriendelijker, mooier en toekomstvaster.

 • Leidend principe is Fiets en voetganger op één in al het beleid. 
 • We richten de gemeente zo in dat de fiets het snelste vervoermiddel is.

Veilig naar school

Ons plan om binnen enkele jaren 90% van alle scholieren naar school kunnen fietsen zal een bijdrage leveren aan het gebruik van de fiets in het algemeen. Als de fiets de makkelijkste manier is om je kinderen naar school te brengen, fiets je direct door naar je werk. Daarom is het zo belangrijk dat we bij dit plan een brede coalitie vormen waarbij naast gemeente en scholen ook kinderopvang en werkgevers betrokken zijn.
De afgelopen jaren heeft het college de wens uitgesproken de prijs van nationale Fietsstad in de wacht te willen slepen. D66 steunt die gedachte van harte. Dit mag echter niet verworden tot een vrijblijvend invullen van het deelnameformulier. D66 wil een strategie met uitvoeringsplan en investeringsagenda maken zodat we met een ambitieuze inbreng kunnen meedingen naar deze prijs. 

In veel steden worden tegenwoordige elektrische deelscooters aangeboden. Hoewel dit een stil alternatief voor de auto zou kunnen zijn, blijkt in de praktijk dat deze deelscooters geen automobilisten uit de auto halen maar vooral fietsers van de fiets. We staan daarom kritisch tegenover een eventuele introductie van deze deelscooters in Kampen.

 • Kampen dingt met een ambitieuze inzet mee naar nationale Fietsstad.
 • Ambitieus verkeersveiligheidsplan.
 • Minimaal 90% van alle scholieren fietsend naar school

Lelystad Airport en N50

D66 Kampen zijn wij een lokale partij, maar in verbinding met partijgenoten in de provincie, Den Haag en Brussel. Als lokale fractie zullen we deze kanalen blijven gebruiken om de aandacht te vestigen op de aanpak van de N50 en onze zorgen rond Vliegveld Lelystad. D66 Kampen is tegen de opening van vliegveld Lelystad. Wij voelen ons daarbij gesteund door onze fractie in de Tweede Kamer. De vraag hoe we in de toekomst moeten omgaan met het vervuilende vliegverkeer moet primair op rijksniveau worden beantwoord. Echter vliegveld Lelystad met vliegroutes boven het nieuwe dorp Reeve en langs Onderdijks, Zalk en Wilsum zal grote negatieve gevolgen voor onze gemeente kunnen hebben. Dit terwijl wij van het nieuwe vliegveld amper economisch profijt kunnen verwachten. Wij moeten ons samen met de regio in blijven zetten tegen de opening. Mocht Den Haag toch vastgehouden aan opening, dan dienen we alles op alles te zetten om de negatieve gevolgen voor onze inwoners tot een minimum te beperken.

 • Lobby voor een veiliger N50.
 • Tegen de opening van vliegveld Lelystad.

Beeld: D66

Verkeersplan

Eerder heeft de gemeente Kampen al een verkeersplan opgesteld voor de binnenstad van Kampen. De uitvoering (na een eventuele update) moet spoedig geagendeerd worden. Al jaren groeit de verkeersdruk op bijvoorbeeld de Europa Allee. Momenteel hoopt het verkeer zich weer op tussen de rotondes, leidend tot congestie en verkeersonveilige situaties. De Europa Allee is een belangrijke verbindingsweg voor de stad. Een goede doorstroming hier kan de Stadsbrug ontlasten en gebruik van de Molenbrug voor verkeer van of naar IJsselmuiden stimuleren. Ook voorkomen we zo sluipverkeer door de wijk, zoals bij de Wederiklaan.
D66 ziet de Europa-allee blijvend als een belangrijke verkeersader waarin over een aantal jaar geïnvesteerd moet worden. Daarom willen we onderzoeken hoe de weg als doorgaande weg met een aantal op en afritten verdiept kan worden aangelegd. Daarin willen we meenemen of ter hoogte van het groene hart een groene overkluizing financieel en technisch mogelijk is. Dit zou leiden tot een forse uitbreiding van het groene hart als verblijfsgebied. Het plan maakt deel uit van het door D66 voorgestelde Kampen 2030 waarvoor de komende jaren ook financiering gevonden moet worden.
Daarnaast streven we naar een autoluwe binnenstad. We maken de IJsselkade benedenstrooms autovrij en geven hiermee ruimte aan de ondernemers . Voor de overige wegen is er altijd sprake van eenrichtingsverkeer.
Met een elektronisch parkeerverwijssysteem kunnen we het zoekverkeer in de stad beperken en efficiënter met ruimte omgaan.
Om verkeer en uitstoot te beperken stimuleren we pakketkasten waar we bezorgdiensten op centrale plekken bestellingen kunnen achterlaten. Een mooie plek om te combineren met andere functies zoals een wijkbibliotheek.

 • Vaart maken met het Verkeerscirculatieplan.
 • Herinrichting Europa-allee.
 • Binnen de bebouwde kom altijd 30 km/u.
 • Een autoluwe binnenstad, met altijd éénrichtingsverkeer voor auto’s. 
 • Aanleg van laadpalen faciliteren. 
 • Deelauto’s stimuleren. 
 • Overige vervoersmogelijkheden (zoals OV) verkennen voor in de gemeente.