Veiligheid

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. Criminaliteit en overlast aanpakken en daarbij inzetten op preventie. We hebben extra zorg voor ondermijning.

Wat is er aan de hand?

Kampen is gelukkig een relatief veilige gemeente, maar kent naast de reguliere vormen van criminaliteit een aantal specifieke zorgpunten. Zo is er binnen de gemeente Kampen de afgelopen jaren in toenemende mate overlast van zorgwoningen. Woningen (vooral in de binnenstad) waar dubieuze zorgbedrijven jonge mensen met vaak ernstige zorgvragen onderbrengen. Deze jonge cliënten hebben recht op intensieve zorg gefinancierd uit een persoonsgebonden budget. Al jaren zien we dat dubieuze zorgaanbieders deze kwetsbare mensen naar Kampen lokken en tegen forse tarieven woonruimte en intensieve begeleiding aanbieden. In de praktijk schiet die behandeling en zorg veelal tekort, terwijl omwonende zeer ernstige overlast ervaren. Dit draagt bij aan een sterk gevoel van onveiligheid. Deze ontwikkeling is desastreus voor de stad.

De afgelopen jaren is naast de directe zichtbare criminaliteit steeds meer aandacht voor de ondermijnende effecten van criminelen die doordringen in de bovenwereld. Denk de aankoop van panden of bedrijven om criminelen gelden wit te wassen of als dekmantel voor andere feiten zoals de productie van verdovende middelen.

Wat D66 wil doen

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. De subjectieve van onveiligheid is in Kampen relatief hoog. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst.

Het begint bij voorkomen

Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden. En zodat de criminaliteit geen grip krijgt op de bonafide samenleving en economie.
Preventie, oftewel het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast.

Overlast

Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden en regels te handhaven.
Het melden van problematiek of kapotte zaken in de openbare ruimten moet gemakkelijk zijn. D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de veiligheidssituatie in hun eigen leefomgeving ervaren.
D66 wil dat wijkagenten samen optrekken met de gemeente (wijkverbinders) en welzijnswerkers, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten. De overheid moet op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. Wij zijn daarom blij met de instelling buurtbemiddeling om problemen op te lossen. Daarnaast vraagt preventie om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie.

D66 wil criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de criminaliteit te halen en houden. Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt te beperken. We willen het middelengebruik onder jongeren terugdringen. (bijvoorbeeld volgens IJslands model, waar dat lukt);

  • Preventie van middelengebruik (bijvoorbeeld met de IJslandse methode).

Aanpak dubieuze zorgwoningen

De aanpak van dubieuze zorgwoning dient de hoogste prioriteit te hebben. De gemeente dient hier samen met andere publieke en private partijen doortastend en creatief tegen op te treden. De overlast voor onze inwoners, de uitstraling op de kwaliteit van onze stad en het feit dat kwetsbare mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, maar dubieuze ondernemers wel heel veel geld verdienen, is onverteerbaar.

  • Streng, doortastend en creatief actieplan tegen de overlast van zorgwoningen.

Handhaving

Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt verlichting vooral gezien als technisch middel om meer ‘natural surveillance’ te bewerkstelligen. Meer verlichting, minder criminaliteit, overlast en verloedering. D66 wil dat de Kamper binnenstad een innovatief lichtplan krijgt vergelijkbaar met initiatieven in Zwolle, Utrecht en Gent. Zo kunnen we monumenten mooi verlichten, overlast terugdringen en speelse effecten als lichtwandelingen toevoegen.
De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking. Het is onmogelijk alles altijd te handhaven, daarom stelt de gemeente een programmatisch handhavingsprogramma op dat zich telkens richt op het verbeteren van het nalevingsgedrag rond de belangrijkste kwesties in onze gemeente.

  • Programmatische handhavingsstrategie.

Privacy

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid in het beschermen van de vrijheid van inwoners. Zo dient de gemeente onze privacy te beschermen. De gemeente beheert belangrijke en vaak zeer persoonlijke informatie van onze inwoners. De gemeente dient daarom de (digitale) beveiliging buitengewoon serieus te nemen.
D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als deze maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. 

  • Zorgvuldig beschermen van gegevens van burgers.

Daders betalen

D66 investeert liever in maatregelen die direct merkbaar resultaat hebben. Zo willen wij daders van criminaliteit onmiddellijk schade laten vergoeden. Ook bij kleine vormen van criminaliteit. Zo kan de politie bij daders van uitgaansgeweld bij aanhouding beslag leggen op bijvoorbeeld een mobiele telefoon om later een slachtoffer te kunnen compenseren.

  • Ook bij kleine feiten daders schade direct laten vergoeden.

Ondermijning

Naast de directe gevolgen van criminaliteit dreigt met name winstgedreven criminaliteit de samenleving en economie te ondermijnen. De gemeente dient intensief werk te maken van het voorkomen van ondermijning en het opsporen hiervan. Nu ligt de focus van het beleid vooral op het buitengebied. We dienen ook oog te hebben voor eventuele ondermijning in de stad en andere kernen.  Denk aan voorlichting van kwetsbare ondernemers, maar ook bij het aankopen van winkelpanden of ander vastgoed door criminelen. Zet ook de buurt in voor signalering en koppel het resultaat terug naar de inwoners van de buurt. Zo laat je zien dat de criminaliteit niet deugt en niet loont en dat het een gezamenlijk inspanning vergt waar inwoners hun steentje aan kunnen bijdragen. (voorbeeld is de Wijmerstraat in Den Haag.)

  • Oog voor ondermijning in alle delen van de gemeente.