Onderwijs

Beeld: D66

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn of haar toekomst, ongeacht afkomst. Goed onderwijs is daarmee ook een antwoord op de groeiende tweedeling. Dat begint dichtbij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs, met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

Wat is er aan de hand

De gemeente heeft officieel alleen de formele taak om te zorgen voor huisvesting van scholen en het begeleiden van leerlingen ten behoeve van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dat betekent niet dat een actieve rol van de gemeente niet van grote waarde is. Zij opereert in een breed maatschappelijk netwerk van instellingen, zoals jeugdzorg, GGZ, bibliotheek, politie, sportinstellingen en werkgevers etc. Een lokale bestuurder die in dit veld als netwerkverbinder optreedt, kan van onmisbare waarde zijn in het onderwijs. D66 wil dat die rol actief en adequaat wordt ingevuld.

Ook in Kampen zijn er aanzienlijke aantallen mensen laaggeletterd. Laaggeletterdheid maakt mensen kwetsbaar. Niet alleen maakt dit mensen kwetsbaar op de arbeidsmarkt, maar mensen die slecht of niet kunnen lezen zijn vaker minder gezond en zijn tevens moeilijker in staat gebruik te maken van faciliteiten die de overheid aanbiedt. En als je ouders laaggeletterd zijn, is de kans veel groter dat jij uiteindelijk niet goed kunt lezen en schrijven. De aanpak van laaggeletterdheid begint op school. 

Je schooltijd eindigt misschien aan het einde van je tienerjaren, maar het is belangrijk om de rest van je leven te blijven leren. Omdat het leuk is om nieuwe dingen te ontdekken en te kunnen, maar ook om mee te gaan in veranderende wereld. We moeten werkgevers en werknemers blijven stimuleren te investeren in leren op de werkvloer. Dat is goed voor de werknemer, het bedrijf en onze gemeente.

Kampen kent een ruim aanbod aan basisscholen en middelbare scholen. Echter, om verder door te leren moeten kinderen hun kansen vaak elders zoeken. Dat betekent meer reizen en meer kosten voor gezinnen. En daarbij zien we jaarlijks een ‘braindrain’ van jonge Kampenaren die na hun middelbare school Kampen verlaten om elders verder te leren om nooit meer terug te keren.

Hoe D66 dit kan verbeteren

D66 wil dat onze inwoners de zekerheid hebben dat hun kinderen hier in Kampen het beste onderwijs krijgen. Iedereen met zijn of haar eigen talenten.
De gemeente gaat niet over het onderwijs wordt vaak gezegd. Dat is maar beperkt waar. De gemeente moet zorgen voor goede schoolgebouwen en daarnaast zijn scholen en gemeente beide partij bij het signaleren en aanpakken van sociale en gezondheidsvraagstukken. En laten we wel zijn, de kwaliteit van het onderwijs heeft zijn weerslag op de lokale economie.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het onderwijs maar wel een partner van onderwijsinstellingen en daarnaast is het onderwijs zo belangrijk voor alles wat de gemeente Kampen doet. D66 wil daarom een ambitieuze onderwijssamenwerking: intensief samen met de onderwijssectoren zorgen dat kinderen toegang hebben tot de beste zorg, zodat als er problemen zijn kinderen en hun gezin snel -zonder medicalisering- worden geholpen.

Alles in één scholen

Gelukkig hebben wij als D66 een aantal jaren terug de gemeente al aangespoord om te komen tot een nieuw onderwijshuisvestings-beleid zodat er bij nieuwbouw of uitbreiding middelen beschikbaar zijn voor moderne, duurzame en gezonde schoolgebouwen. Ook bij bestaande scholen letten we op goede ventilatie.
D66 wil inzetten op brede scholen waar school, opvang, sport en cultuur samenkomen. 

 • De verbinding tussen onderwijs en de sociaal wijkteams willen we verder versterken
 • Inzetten op brede scholen met een rijke schooldag
 • Duurzame, moderne en gezonde schoolgebouwen, met aanvullende functies 
 • Help schoolpleinen vergroenen
 • Stimuleren van verbinding met culturele Kamper infrastructuur (SAMBIQ)

Gemeente als aanjager

De gemeente kan de aanjager zijn voor de samenwerking tussen scholen en schoolbesturen onderling om gemeenschappelijke vragen op de lossen. Denk aan passend onderwijs, hoogbegaafdheid, leer- en taalachterstanden of dyslexie. Maar ook aan het gezamenlijk oppakken van problemen die zijn ontstaan door corona-pandemie. D66 wil streven naar een gezamenlijke gemeentelijke onderwijsagenda die verder gaat dan afspraken over schoolgebouwen, maar een agenda maakt hoe het brede onderwijsveld in onze gemeente gezamenlijk kunnen werken aan het beste onderwijs en zorg. Wat D66 betreft zetten we samen in op kwaliteitsverbetering zodat alle middelbare scholen in de gemeente het predicaat excellent krijgen.

Voor vervolgonderwijs moeten studenten veelal uitwijken naar Zwolle of verder. Kampen moet inzetten op dependances of vestigingen van HBO en MBO. Dat kan door delen of complete opleidingen naar Kampen te halen. Bijvoorbeeld door te bemiddelen bij het beschikbaar stellen van leegstaande (historische) gebouwen. 
In elk geval dient Kampen de inspanning te doen. Wij willen zorgen voor HBO en MBO dependances in Kampen, die nauw samenwerken met lokale bedrijfsleven.

 • Actieve rol van de gemeente binnen het onderwijsveld. Bijvoorbeeld met één onderwijswethouder.
 • Gezamenlijke onderwijsagenda over samenwerking rond zorg maar ook de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen excellent!
 • Samenwerken om problemen die voortkomen uit de corona-pandemie aan te pakken.
 • We streven naar een verlaging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters.
 • Actieve aanpak van laaggeletterdheid.
 • MBO, HBO en WO met elkaar in verbinding brengen en laten samenwerken met het bedrijfsleven. 
 • Afspraken met scholen over armoedebeleid.
 • Samen met de regio versterken van hoger onderwijs in Kampen. 
 • Onderzoek naar kansen van studentenwoningen in Kampen. 
 • Ruimte voor hoger onderwijs in Kampen (dependance of vestiging)

Iedereen veilig op de fiets

Naast schoolgebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte. Kinderen zijn daar extra kwetsbaar. Lopend of fietsend bijvoorbeeld.
Zonder je ouders naar school, je vriendjes, opa of oma of de sport, fietsen geeft kinderen het eerste grote gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. D66 vindt dat de straat van hen is. Voor de kinderen, maar ook voor alle fietsers en wandelaars. Auto’s zijn in onze stad altijd en overal te gast. 

D66 wil dat alle kinderen in de gemeente veilig elke dag naar school kunnen fietsen of wandelen. Dat moet meer zijn dan een obligate wens, maar een doelstelling waarop het bestuur van Kampen mag worden afgerekend. D66 wil dat binnen vijf jaar dan ook minimaal 90% van alle kinderen naar school fietst of loopt. Dat vergt een grote inspanning die verder gaat dan het aanleggen van fietspaden. Maar ook inspanning die de gemeente niet alleen af kan. Daarom willen we een plan waarin scholen, gemeente, sportvereniging en buurtbewoners samenwerken aan die doelstelling, en waarbij deze partijen gezamenlijk optrekken om uiteindelijk dit doel te bereiken. Verkeer, weten wij, is maatschappelijk gevoelig. Want iedereen wil lekker kunnen doorrijden, behalve als doorrijden in de eigen buurt gebeurt. Daarom kan het hebben van een concreet en tastbaar doel een belangrijke bijdrage vormen als er in het verkeersbeleid moeilijke beslissingen moeten worden genomen.

 • Op de fiets naar school: 90% alle basisschoolleerlingen zelfstandig naar school.