Cultuur, sport, vrije tijd

Beeld: D66

Een gemeente is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.
Kampen is rijk aan verenigingen, musea, theater, muzikanten en tradities. Dat geeft Kampen karakter, het verbindt.

Wat is er aan de hand?

De bezuinigingen hebben forse negatieve gevolgen gehad voor verenigingen en culturele instellingen. Daarbovenop kwam nog eens de coronapandemie waardoor musea en theaters dicht moesten en sportwedstrijden werden afgelast. Hoewel we nu nog steeds kunnen vaststellen dat Kampen een rijk cultureel leven kent en veel sportende inwoners, zullen komende jaren extra inspanning nodig zijn voor herstel.

Wat D66 wil doen

Sport en cultuur lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Maar beide zijn voor veel mensen een vorm van vrijheid. Het is een manier om je talenten te ontdekken en om jezelf te ontplooien. Het maakt veel mensen gelukkig en is soms een uitlaatklep in een samenleving waarin we vaak met ons hoofd bezig zijn. Het brengt ook plezier en trots. Het zorgt voor verbroedering en verbinding en versterkt de sociale cohesie. Sport en bewegen zijn overigens niet alleen in sociaal-maatschappelijk opzicht belangrijk.

Sporten voor iedereen

Sporten is ook een onmisbare pijler in het verbeteren van onze gezondheid. De coronacrisis werkt(e) als een alarmbel: mensen met een mindere vitaliteit en weerbaarheid zijn het meest kwetsbaar. Gemeenten hebben een sleutelrol om sport en bewegen laagdrempelig en voor iedereen mogelijk te maken.
Begin bij kinderen en jongeren. Alle kinderen moeten de kans krijgen om een gezond en gelukkig leven te leiden en moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld om hun talenten te ontdekken. Daarom is het zo belangrijk om ook in de sport te investeren voor de jongste generatie.  Daarom moet sporten voor iedereen toegankelijk zijn door te zorgen voor een goede en bij ouders bekende armoederegeling. Als we tot doel hebben om mensen zoveel mogelijk vrijheid te geven om te kunnen sporten en bewegen, moeten de veranderde (sport)behoeften het uitgangspunt zijn. We moeten ons denken over sportbeleid verbreden. Naast de onmisbare sportverenigingen moeten we kijken naar alle vormen van sportaanbod: sportverenigingen, sportscholen en andere commerciële aanbieders, beweeginitiatieven en meer ‘ongeorganiseerde’ sportverbanden.
Ook op zondagen moeten gemeentelijke sportfaciliteiten beschikbaar kunnen zijn.

 • Sporten moet toegankelijk zijn voor iedereen.
 • We stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen tot samenwerken. En meer ruimte voor ondernemerschap, zoals in Zwembad de Steur. 

Beeld: D66

Beweeglijke stad

De openbare ruimte en het gemeentelijke vastgoed moeten uitnodigen tot meer sporten en bewegen. Een sport- en beweegvriendelijke gemeente met duidelijke en aantrekkelijke wandel-, hardloop, en skateroutes, goede fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte, watertappunten en sportfaciliteiten zoals buitenfitnessapparaten en sportcontainers. Faciliteer bootcampclubs in de parken.

Voldoende bewegen en sporten is belangrijk voor gezonde en vitale inwoners. Dat geldt voor jong en oud, arm of rijk en mensen met of zonder beperking; we willen dat sporten voor iedereen mogelijk en toegankelijk is. Of dat nu bij een sportvereniging is of dat het gaat over regelmatig wandelen, hardlopen of oefeningen doen in het park. Ze zijn allemaal goed voor lichaam en geest. D66 wil daarom dat de buitenomgeving je stimuleert om actief te zijn.
Bij de (her)inrichting of ontwikkeling van wijken wordt rekening gehouden met ‘sportieve rondjes’ van de inwoners. Om te zorgen dat er in nieuwe woonwijken voldoende aanbod ontstaat komt er een duidelijke norm voor het aantal sportfaciliteiten.
Terecht heeft de horeca meer ruimte gekregen voor terrassen. Kom echter ook met bankjes waar mensen veilig kunnen zitten, kunnen kletsen en naar anderen kunnen kijken. Ook zonder consumptie.

 • Een buitenomgeving die stimuleert om actief te zijn.

Beeld: D66

Sterke culturele basis

Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. De basis van onze culturele infrastructuur zijn de SAMBIQ-instellingen (Stadsgehoorzaal, Archief, Museum, Bibliotheek en Quintus). Wij willen dat iedereen toegang kan krijgen tot deze instellingen onafhankelijk van je inkomen. Het is goed dat het merendeel is verzelfstandigd en de ruimte hebben gekregen voor echt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen een groter en diverser publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hun bovendien meer financiële armslag. De gemeente moet ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld crossover-concepten onnodig in de weg staan, verdwijnen.

Cultuur geeft smoel

In onbruik geraakte panden en industrieterreinen veranderen in broedplaatsen voor creatief talent. Ook bibliotheken zijn tegenwoordig culturele ontmoetingsplaatsen. De historische binnenstad van Kampen trekt van ver mensen aan. Evenementen en festivals geven de sfeer in een gemeente weer of genieten zelfs landelijke bekendheid. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëert Kampen een eigen cultureel profiel: het ‘uithangbord’ van de gemeente.

 • We stimuleren cultureel ondernemerschap.

Cultuur en zorg

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. We zetten onze culturele instellingen actief in als instrument in het sociaal domein. Samen dansen, muziek of theater maken, het verrijkt levens en schept verbinding.

Toerisme

Toerisme is weliswaar niet de economische kurk om welvaart op te bouwen, maar het levert wel een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van onze gemeente. De historische binnenstad is niet het enige aantrekkelijke voor bezoeker. We moeten zorgen dat toeristen ook hun weg weten te vinden naar het landschap en historie van de andere kernen. In Kampen liggen nog vele onbenutte kansen op gebied van toerisme. Met de komst van de IJsselkogge moeten we veel meer invulling geven aan het toerismebeleid van onze gemeente.

 • Een toerismebeleid dat actief inspeelt op kansen en mogelijkheden voor ons verleden, gekoppeld aan de IJsselkogge. 

Tradities behouden

De uitbundigheid van de avondvierdaagse in onze gemeente, lampionoptocht, de Heugte of de Biestemarkt en het melkbusschieten met oudjaar; Kampen kent unieke tradities. Het is goed dat de gemeente deze tradities een steuntje in de rug geeft om deze te behouden. 
Daarbij is het belangrijk om te onderkennen dat niet alle inwoners de oudejaarsviering waarderen. Voor mens en dier kan het overlast betekenen. D66 wil daarom een duidelijk en meerjarig beleid zodat we met beperkte overlast, onze nieuwjaarsviering kunnen organiseren. Zo bouwen we aan draagvlak om deze unieke traditie te behouden en kunnen we gezamenlijk een goede jaarwisseling vieren.

 • We zetten ons in voor het behoud van de lokale tradities. 
 • De gemeente moet zich inzetten voor een rijk cultureel leven in Kampen

Religieus erfgoed

We moeten ons inzetten voor het behoud van religieus erfgoed. Door bijvoorbeeld een nieuwe bestemmingen te vinden. Kerkbezoek neemt ook in Kampen af. Hoewel gemiddeld het ledental van geloofsgemeenschappen afneemt, zitten sommige in de groei of ontstaan er nieuwe groepen. Wij willen het hergebruik van leegkomende kerkgebouwen stimuleren. Bij uitbreiding of stichting moeten we eerst kijken naar de beschikbaarheid van leegstaande kerkgebouwen. We geven volop ruimte om religieus erfgoed een nieuwe bestemming te geven.

 • De gemeente zet zich actief in om erfgoed zoals monumenten, stadsgezichten en natuurterreinen te behouden en onderhouden.
 • Niet alleen aandacht voor ons erfgoed in de historische binnenstad, maar ook voor Brunnepe en de overige kernen.
 • We willen gemeentelijke monumenten zichtbaar maken, zowel digitaal als fysiek door monumentenschildjes
 • We zorgen dat monumenten actief in gebruik zijn
 • We voorkomen verdere sloop of afbraak van cultureel erfgoed of historische gebouwen;

Tiny events

Geef ruim baan voor kleine evenementen. Bijvoorbeeld een winkelier die iets wil vieren met zijn of haar klanten. Ook op zondag.
Experimenteer met een IJsselboulevard. Voormalig burgemeester Koelewijn droomde jaren openlijk over Kampen als Maastricht aan de IJssel. En terecht! Nu is het moment om het experiment aan te gaan. Experimenteer met een IJsselkade als flaneerboulevard voor de hele zomer, elk weekend, of elke zondag. Met natuurlijk de ruimte voor terrassen, bijkletsbankjes etc. 

Gezamenlijk verenigingsgebouw

Kampen kent een sterk verenigingsleven. Niet elke vereniging heeft een ruim gebouw of gebruikt dit alle dagen van de week. Maak daarom een groot gebouw beschikbaar als tijdelijk universeel verenigingsgebouw.