Hoofstuk 6. Een vrij, veilig en inclusief Heerlen

6.1 Iedereen zichtbaar zichzelf

 • D66 zet in op gelijke behandeling, ongeacht welk geslacht, geaardheid, handicap of achtergrond je hebt. Daarin is gelijkwaardigheid belangrijk.
 • We zetten in op meer zichtbaarheid van Heerlen als Regenbooggemeente door meer activiteiten te organiseren om LHBTIQ+-acceptatie onder de aandacht te brengen.
 • We gaan met onderwijsinstellingen in gesprek om samen dit onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen.
 • Op gemeentelijke formulieren wordt nog steeds nodeloos vaak om het benoemen van een geslacht gevraagd. Voor een deel van onze inwoners kan dit pijnlijk of zelfs onprettig zijn. Daarom halen we dit daar waar mogelijk weg en werken we verder aan genderneutrale en inclusieve gemeentelijke communicatie.
 • Op alle plekken waar mogelijk, maar in elk geval in onze eigen gebouwen, onze gemeenschapsaccommodaties en onderwijsgebouwen werken we waar mogelijk aan vormen van genderneutrale toiletten.
 • We zorgen ervoor dat sollicitatiecommissies bij de gemeente een gevarieerde samenstelling moeten hebben.

6.2 Dezelfde kansen voor iedereen

 • We omarmen onze culturele diversiteit. Integratie is daarbij essentieel, begint op dag één en komt altijd van twee kanten. Jongerencentra en andere initiatieven die bijdragen aan meer ontmoetingen tussen mensen van verschillende achtergronden, stimuleren we als gemeente extra.
 • De gemeente Heerlen neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het huisvesten van vluchtelingen. We komen onze taakstelling rondom de huisvesting van statushouders ruimhartig na en we zijn tijdens periodes met veel vluchtelingenstromen solidair door ruimte te maken voor noodopvang.
 • We doen wat we kunnen om discriminatie op de arbeidsmarkt uit te bannen. Als gemeente zelf geven we het goede voorbeeld door manieren te zoeken om onze organisatie diverser te maken.

6.3 Inclusie

 • Alle gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mindervaliden. De ambitie is om in de komende jaren tot Meest Toegankelijke Gemeente uitgeroepen te worden.
 • We onderzoeken of er voldoende openbare toiletten zijn. Dit is belangrijk voor mensen met darmproblemen of een stoma.
 • Alle diensten van de gemeente moeten ook door persoonlijk contact bereikt kunnen worden. Dat betekent dat er naast digitale mogelijkheden ook contact tussen personen mogelijk moet zijn.

6.4 Decriminaliseren van drugs

Er wordt drugs door mensen gebruikt, dat is zo of het nu illegaal of legaal is. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, drugswetten, repressie en stoere taal maken het verschil niet. Het streven naar een drugsvrije samenleving is naïef en niet realistisch. De criminaliteit die voorkomt uit de drugsproductie en -handel moet hard bestreden worden, maar er moet eerst een logisch drugsbeleid komen.
Een drugsbeleid waarin wietteelt niet meer illegaal is, coffeeshops die uit de illegale sfeer worden gehaald (en niet meer in de vreemde spagaat zitten dat softdrugs verkopen wél mag, maar softdrugs inkopen of telen niét), waardoor zij niet meer worden overgeleverd aan het illegale circuit. Daarom wil D66 dat Heerlen deelneemt aan het experiment met Staatswiet, dat eigenlijk in het najaar van 2021 had moeten beginnen, maar de procedure duurt langer dan verwacht. Naar dit experiment wordt erg uitgekeken in Heerlen.
Ondermijning (het feit dat de onderwereld en de bovenwereld vermengd raken) is een grote bedreiging voor onze democratische instituties en moet te allen tijde voorkomen worden. We gebruiken de maximale bestuursrechtelijke bevoegdheden om ondermijning uit onze gemeente te weren. Ook de wet-BIBOB kan hierbij uitkomst bieden.

 • Heerlen draagt bij aan de regulering van softdrugs door zich welwillend op te stellen ten opzichte van experimenteerruimte die door het Rijk wordt geboden. We zijn voorstander van (inter)nationale regulering van softdrugs. Wat D66 betreft is dat de enige weg vooruit.
 • Gemeente Heerlen moet onderzoeken en actief bij het Rijk aankaarten welke problemen drugscriminaliteiten in haar buurten veroorzaakt.
 • We beschikken over te weinig politiecapaciteit om criminele activiteiten in de stad op te sporen, daardoor blijven die wel eens onbestraft. Daarom maken we ons hard voor extra politiecapaciteit.
 • De gemeente versterkt de samenwerking met politie, overheidsinstanties en De Nederlandsche Bank om criminele financiële geldstromen op te sporen en te verstoren.

6.5 Veilig in het verkeer

 • We beschermen in 50 km/u zones onze meest kwetsbare verkeersdeelnemers door goed onderhouden en vrij liggende fietspaden. Ook geven we meer ruimte én voorrang aan fietsers en wandelaars.
 • In de wijken wordt 30 km/u de norm.
 • We onderzoeken of we in de gemeente meer wegen kunnen inrichten als fietsstraten, waar de auto te gast is.
 • We pakken onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers met voorrang aan.
 • We zijn scherp op gevaarlijke situaties rondom scholen en pakken deze aan.

6.6 Openbare orde en Veiligheid

 • Boa’s worden niet bewapend. De veiligheid van boa’s moet worden gegarandeerd door goede samenwerking met de politie. We zetten boa’s niet in als verkapte agenten en laten hen geen taken uitvoeren waarbij hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd.
 • Cameratoezicht wordt alleen ingezet als de nut en noodzaak ervan zwaarder wegen dan de privacy die ermee wordt opgegeven.
 • We willen meer wijkagenten en jongerenwerkers in de buurt.
 • Bij onveilige situaties thuis staan we pal voor het slachtoffer en draagt zorg voor een veilige situatie.
 • Geweld tegen vrouwen is een onderbelicht probleem. Er zijn meerdere netwerken en organisaties die meisjes en vrouwen bijstaan en begeleiden bij complexe problemen zoals seksueel geweld, intimidatie en andere vormen van gender gerelateerd geweld. We willen dat de gemeente deze en nieuwe netwerken en organisaties ondersteunt.
 • Vooral ook achter de voordeur moet het veilig zijn voor Heerlenaren. Communicatie over huiselijk geweld moet laagdrempeliger, herkenbaarder en meer zichtbaar zijn voor slachtoffers. Datzelfde geldt voor hulporganisaties. We willen het melden bij Veilig Thuis laagdrempeliger maken. Daarbij sturen we aan op samenwerking en informatiedeling tussen formele instanties zoals politie en hulpverlening en informele organisaties, uiteraard met inachtneming van privacyregels. We zetten in op preventie van aanhoudend huiselijk geweld door de intergenerationele cirkel van huiselijk geweld te doorbreken.
 • De gemeente controleert actief alle adressen in de Gemeentelijke Basis Registratie. Het doel hiervan is om beschikbare woonruimte te lokaliseren en illegale situaties te verhinderen. Op deze manier komen ook alle bewoners beter in beeld bij de gemeente.

6.7 Privacy en digitale veiligheid

 • Cyberaanvallen zijn geen science fiction meer, zoals de vele aanvallen met ransomware laten zien. We verstevigen de virtuele stadspoorten. Heerlen moet de gegevens van haar burgers, bedrijven en partners beschermen. Er moet zorgvuldig met hun gegevens worden omgegaan en inwoners moeten na kunnen vragen met wie welke persoonlijke informatie is gedeeld.
 • Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude, maar ook online pesten tegen te gaan. Ook hier is preventie van groot belang. D66 wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben.
 • De gemeente heeft ook een rol bij het verzorgen van de voorlichting aan inwoners en bedrijven over hoe zij hun digitale veiligheid kunnen verhogen. Hier valt ook voorlichting op scholen onder.