Hoofdstuk 4. Een gezond Heerlen

De groeiende kloof tussen arm en rijk is ook terug te zien op het gebied van gezondheid. In de praktijk is het voor veel mensen lastig om de juiste gezonde keuzes te maken als het gaat om bewegen, voeding en roken. D66 staat voor een stad die dicht bij haar inwoners staat en die ze helpt met het maken van de juiste keuzes. Het verenigingsleven is essentieel voor de gemeenschap in onze gemeentes; het draagt bij aan goede onderlinge verhoudingen tussen mensen en zorgt voor invulling van de vrije tijd. Een breed palet aan sport- en carnavalsverenigingen, scoutings, culturele instellingen, jeugd- en jongerenorganisaties en ga zo maar door. De gemeente moet verenigingen zoveel mogelijk proberen te faciliteren om hun maatschappelijke functie uit te oefenen en waar nodig organisaties met elkaar verbinden. Hiermee wordt het fysieke en mentale welzijn van de inwoners het beste gediend. Recreatiegebieden ook een belangrijke functie voor de vitaliteit van onze inwoners en zijn tevens een toeristische trekpleister. Inzetten op een groenere binnenstad/dorpskernen, in stand houding van recreatiegebieden en stimuleren van de fiets.

4.1 Sporten en bewegen

 • D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.
 • Gehandicaptensport binnen bestaande verenigingen is in opkomst en moet bevorderd worden.
 • We verbeteren de toegankelijkheid van sportaccommodaties en verenigingshuizen verder.
 • De gemeente neemt een verbindende rol aan om leerlingen van de (basis)school kennis te laten maken met het verenigingsleven.
 • We willen meer sportconsulenten die deze verbindende rol kunnen invullen.
 • Sportaccommodaties en verenigingshuizen nog meer multifunctioneel inzetten, zodat er ook in de middagen gebruik gemaakt wordt van deze faciliteiten.
 • Aanleggen van sportmogelijkheden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld fitnesspleinen.
 • We willen een jaarlijkse sportprijs voor sporter of sportploeg in Heerlen instellen om sport verder positief te stimuleren.
 • In stand houden van recreatiegebieden en waar mogelijk uitbreiden.
 • We stimuleren om de fiets te nemen, bijvoorbeeld door aantrekkelijke fietsroutes meer ruimte voor de fiets op de weg.
 • We willen een nieuwe skatebaan realiseren.

4.2 Gezonde leefstijl

 • D66 staat voor een stad die zich inzet om, waar mogelijk, te voorkomen dat mensen ongezonde keuzes maken. Ongezonde keuzes die impact hebben op henzelf, maar ook op hun omgeving. We gaan aan de slag met het voorkomen van verslaving aan sigaretten, het verbeteren van de luchtkwaliteit, en het aanpakken van buitensporig lachgas gebruik. We staan voor een vrije stad, maar ook voor een stad die zorgt voor haar inwoners.
 • We blijven vol inzetten op de Preventieakkoord Zuid-Limburg. We willen dat Heerlen vooroploopt. Daarom blijven we samen met de GGD en andere kennisinstellingen investeren in onderzoek naar leefstijl en publieke gezondheid.
 • We blijven investeren kansrijke starten voor iedereen; het actieplan Kansrijk van Start is verlengd tot 2023 en wij willen daarna ook door. De Sjpruutcafés zijn een groot succes.
 • We creëren meer rookvrije zones in Heerlen om werk te maken van een rookvrije generatie. Zien roken doet roken. Daarom willen wij rookvrije zones in parken, rondom scholen, speelpleinen en andere plekken waar veel kinderen komen. Daarnaast stimuleren we organisaties, verenigingen en instellingen om hun locaties ook rookvrij te maken.
 • We nemen maatregelen om ongezond eten tegen te gaan en stimuleren het gezond eten.
 • We maken de openbare ruimte aantrekkelijker om in bewegen en te spelen. Op plekken waar veel kinderen en jongeren komen, zoals bij (sport)evenementen en openbare plekken, is geen ongezonde (kinder)marketing toegestaan.
 • We ondersteunen campagnes op scholen om voorlichting te geven over drank, drugs en seksuele gezondheid, en gaan hierbij voor een stedelijke aanpak.
 • We richten ons op structurele oplossingen bij het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Denk hierbij aan gezonde schoollunches het stimuleren van een fietscultuur onder kinderen, bewegen en sporten. Zo zorgen we dat kinderen en volwassenen lekker in hun vel zitten.
 • We willen dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor wijkbewoners.
 • We investeren in onze relatie met de GGD. We hebben hierbij specifiek aandacht voor overgewicht bij jongeren, al dan niet vanuit de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak.
 • Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren.
 • Waar mogelijk worden verkooppunten van alcohol, vetmakers en drugs in de buurt van scholen en sportaccommodaties tegengaan.

4.3 Schone lucht

 • Onze jongeren zitten grote delen van de dag op school. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we van onze scholen groene, gezonde en inspirerende leeromgevingen maken. Met schone lucht in de schoolgebouwen, ruimte voor kinderen om zich op verschillende manieren zich te ontwikkelen en groene en gezonde schoolpleinen.
 • In woonwijken willen we het aantrekkelijker maken om een ander vervoersmiddel dan de auto te nemen voor korte ritten.
 • Houtstook kan leiden tot schadelijke stoffen in de lucht en tot klachten van omwonenden. We werken aan goede voorlichting om op een verantwoorde manier hout te stoken. Als houtstook op een niet-verantwoorde manier gebeurt, onderzoeken we mogelijkheden tot ontmoediging