Een groene toekomst

Beeld: Tom Rustebiel

Juist in Groningen zijn we ons bewust van het belang om de stap te zetten naar een samenleving waar we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Wij willen meer energie besparen, schone energie opwekken en de uitstoot van CO2 en stikstof sterk terugdringen. Om de energietransitie te realiseren is draagvlak nodig. Die transitie willen we daarom samen zetten: met onze inwoners en met bedrijven en instellingen, zodat we in 2050 als gemeente energieneutraal zijn.

Groene energie

Voor het opwekken van schone energie kijken we het eerst naar zonnepanelen op daken. Zonneweides en mogelijke windmolens worden op afstand gepland van dorpskernen en woonwijken; de groene ruimte hieromheen blijft groen. De gemeente moet initiatieven van energiecoöperaties die inwoners zelf opzetten ondersteunen.

Duurzaam wonen

Het is ook hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en vaart te maken met de verduurzaming van het huidige en nieuwe woningbestand. Dat betekent dat we eerst stevig moeten inzetten op isoleren, pas daarna kunnen we grootschaliger de omslag naar gasloos wonen maken. Dit vereist dat de gemeente nauw gaat samenwerken met woningbouwcorporaties, huiseigenaren, vakmensen en energiecoöperaties.

Schoon vervoer

Daarnaast is de manier waarop we ons door de stad bewegen een belangrijke schakel in de energietransitie. D66 zet de voetganger en de fiets op een, gevolgd door OV. Zo willen we de snelfietspaden naar de omliggende dorpen verder uitbreiden en verbeteren en meer slimme fietsroutes creëren in de stad. Voor het autogebruik stimuleren we elektrisch rijden door een dekkend laadpalen netwerk te creëren.

Oog voor landschap

Tot slot werken we aan een groene omgeving. Dit is belangrijk voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit; het helpt bovendien om klimaateffecten te dempen, zoals wateroverlast en hittestress.