Kies voor schone energie

Beeld: Arend-Jan Wonink

Juist in Groningen zijn we ons bewust van het belang om de stap te zetten naar een samenleving waar we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Wij willen meer energie besparen, schone energie opwekken en de uitstoot van CO2 en stikstof sterk terugdringen. Die transitie willen we samen zetten: met onze inwoners en met bedrijven en instellingen.

Om de energietransitie te realiseren is draagvlak nodig. Juist omdat de energietransitie een vraagstuk is van ons allemaal, wil D66 samen met de inwoners en bedrijven van Groningen werken aan een duurzame toekomst en een samenleving waar we klimaatongelijkheid en energie-armoede tegengaan.

Daarom willen wij

 • Stimuleer het isoleren van woningen en gebouwen actief.
 • Kijk eerst naar de kansen van duurzame opwek op daken en langs infrastructuur en pas daarna naar het landelijk gebied.
 • Nieuwbouw is gasloos en zo energieneutraal mogelijk.
 • Bij grotere energieprojecten moeten eerst de omwonenden profiteren van de opbrengst. Als er lasten zijn, dan horen daar ook lusten bij.
 • Er is meer dan markt of overheid: we maken ruim baan voor energiecoöperaties en initiatieven die inwoners zelf opzetten.
 • Stel extra middelen beschikbaar voor duurzaamheidseducatie aan kinderen en volwassenen.
 • Zoek binnen de gemeente naar verstandige oplossingen voor kleinschalige windenergie en zon op daken, maar voorkom verrommeling van het landschap.
 • Neem obstakels weg die uitbreiding van de elektriciteitscapaciteit in de weg staan.
 • Plaats meer publieke laadpalen voor auto’s, scooters en fietsen en reserveer meer parkeerplaatsen voor elektrische vervoermiddelen.
 • Weer vervoersmiddelen op benzine, diesel en gas uit de binnenstad.
 • Zet samen met kennisinstellingen hard in op een fijnmazig meetnetwerk luchtkwaliteit, ook voor fijnstof.
 • Breidt het warmtenet alleen uit als je zekerheid hebt van duurzame bronnen.

Dit hebben we bereikt

 • We hebben de eerste elektrische en waterstofbussen in Groningen gerealiseerd en per 2020 rijden alle bussen op de hoofdlijnen elektrisch.
 • Met de geplande molens bij Roodehaan en het zonnepark Lageland hebben we een fors deel van onze energiedoelen al bereikt.
 • Er is financiering geregeld voor een isolatieprogramma voor huishoudens, mede om energiearmoede tegen te gaan.