4. Leven

D66: Een gericht beleid werkt beter dan een algemene aanpak

D66 staat voor een gezonde en bruisende gemeente met veel activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Onze vrijwilligers en verenigingen zijn hierin belangrijk en zij verdienen dan ook alle steun. Want wat we willen is dat iedereen met deze activiteiten kan meedoen en gezond blijft. Dat past bij een preventief gezondheidsbeleid.

Beeld: Ron Dujardin

Gemeentelijk zorgbeleid verbeteren

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor passende zorg. D66 wil dat dit hierin veel maatwerk isEn datde WMO-adviesraad een grotere rol krijgt in het verder verbeteren van het gemeentelijk beleid.
Geld voor jeugdhulp is een probleem bij veel gemeenten. D66 vindt dat het Rijk verantwoordelijk is voor dit probleem. En ook dat we als gemeenten het Rijk hiervan moeten blijven overtuigen.

Armoedebestrijding en mantelzorg

De gemeente kan meer doen aan armoedebestrijding en hulp bij mantelzorg. Wij denken aan de inzet van vertrouwenspersonen, iets dat de Nationale Ombudsman ook voorstelt. Ook kan de gemeente meer de verbinder zijn tussen consultatiebureaus, verloskundigen, huisartsen, de thuiszorg, scholen en sportverenigingen. Want dan zijn veel vragen sneller te beantwoorden en zijn er minder regels nodig. En we zijn voor meer waardering en steun voor mantelzorgers. Hoe, dat overleggen we met de mantelzorgers.

Aandacht voor kwetsbare groepen

Wat wij willen bereiken:

·        het VN-verdrag voor mensen met een beperking  verder invoeren in de vergunningverlening, aanbestedingen en wijzigingen van bestemmingsplannen. Want voor ons is iedereen gelijk.
·        een beter beleid in (digitale) laaggeletterdheid om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of de computer, nog meer te helpen.
·        de gemeentelijke informatie verbeteren. Deze moet duidelijk zijn en gemakkelijk te vinden.
·        meer kans op werk voor Wajongers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We steunen de bedrijven die deze groep mensen al aan werk helpen. En we moedigen andere bedrijven aan om hetzelfde te doen.

Gezondheidsbeleid betekent ook preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor is volgens ons het volgende nodig:

·        de gemeente steunt preventiebeleid actief met vroegsignalering en het programma Kansrijke Start;
·        er is een eigen gezondheidsbeleid met de focus op de jeugdgezondheidszorg;
·        de gemeente biedt begrijpelijke en goede informatie over gezonde leefstijlen en de hulp die hierin te krijgen is. Bijvoorbeeld bij ongewenste eenzaamheid en vervreemding, lichte vragen over opvoeding en schulden bij met name jongeren;
·        samen met onze inwoners en met lokale experts werken we aan Positieve Gezondheid. Want gezond en gelukkig leven gaat ook over gezond eten, voldoende sociale contacten en een prettige dagbesteding. Positieve Gezondheid is een programma van de GGD en valt onder het lokale preventieakkoord.

Gezonde zorg

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg van hun inwoners. Denk aan jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan mensen die lang ziek zijn en ouderen. Hierbij willen we geen wachtlijsten en geen onnodige kosten.
Onze ambitie is dat de meest kwetsbare groepen zorg en steun krijgen in onze gemeente. Deze zorg is aangepast op wat mensen zelf willen en (nog) kunnen. Want maatwerk zorgt voor goede en slimme zorg.

Een gezonde leefstijl

Gezondheid is belangrijk, zeker in deze tijd. En het is meer dan niet ziek zijn. Een gezonde leefstijl maakt iedereen gezonder en gelukkiger. Wat is daar volgens ons voor nodig?

·        ideeën en locaties meer op elkaar laten aansluiten.
Want er zijn volop ideeën om (meer) te bewegen en sporten. En ook zijn er volop plekken en mogelijkheden in Etten-Leur waar dit kan.
·        een gezondheidsbeleid ontwikkelen met bewegen en sporten als onderdeel.
·        nog meer samenwerking tussen de gemeente, (sport)verenigingen, bedrijven, scholen, ondernemers, GGD en eerstelijns zorgprofessionals.
Want zo bereiken we nog meer met het lokale preventieakkoord.
·        het sportbeleid koppelen aan het gezondheidsbeleid.
·        een duidelijke visie op gezondheidsbeleid vanuit de gemeente met aandacht voor mens en milieu.
·        lef en leiderschap.

Inzetten op zorgpreventie

 D66 wil dat er altijd geld beschikbaar is voor preventie en positieve gezondheid. Want nu ligt de focus volgens ons teveel op het oplossen van problemen. We willen praktische gezondheidsprogramma’s ontwikkelen en meer en eerder aansluiten bij landelijke gezondheidsplannen. Dit is belangrijk om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. En ook in het woonbeleid houden we hier rekening mee.

Ondersteuning van vrijwilligers

Etten-Leur heeft een goed vrijwilligersnetwerk, ook als het gaat om zorgtaken. Met subsidies moedigt de gemeente dit aan. We kijken of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat doen we in overleg met hen. We kijken of dit via bestaande organisaties kan of via nieuwe initiatieven. Het is belangrijk om hierin creatief te zijn want dat geeft het beste resultaat.
 

Gezond verenigingsleven en cultuur

Bruisende verenigingen en plaatselijke kunst en cultuur verbinden de inwoners van Etten-Leur met elkaar. Wat is daar volgens ons voor nodig?

·        voldoende geld voor actieve verenigingen, lokale kunst en cultuur. 
Want wij vinden dat dit past bij een gezonde gemeentebegroting. En wij zien liever dat de gemeente geld uitgeeft aan mensen dan aan asfalt en stenen.
·        ruimte voor verenigingen en clubs om zelf voor (meer) inkomsten te zorgen, bijvoorbeeld door

o   (sport)gebouwen, – zalen en – velden ook door anderen te laten gebruiken;
o   meer met elkaar samen te werken;
o   meer of andere activiteiten te gaan doen.

·        meer mogelijkheden voor bestaande wijkcentra om (financieel) voor zichzelf te zorgen.
De gemeente biedt hulp voor meer activiteiten en opvang voor jong en oud.

Gezond onderwijs

Gezond onderwijs betekent volgens ons:

·        de schoolbesturen zorgen samen met de gemeente voor gezonde schoolgebouwen. Met extra aandacht voor ventilatie en de binnentemperatuur.

·        de plekken buiten school beter gebruiken. De speelpleinen moeten groen(er) en uitdagen tot spelen.

·        scholen houden zich bezig met onderwijs en niet met de zorg voor de schoolgebouwen.

·        de gemeente zorgt dat alle leerlingen in Etten-Leur naar school kunnen gaan. Met onderwijs op verschillende niveaus en voor verschillende typen leerlingen. En met opvang voor hoogbegaafden en leerlingen die meer zorg nodig hebben bijvoorbeeld.

·        bewegingsonderwijs want dat past bij een goed gezondheidsbeleid. Ook schoolzwemmen moedigen wij aan.

·        scholen als het middelpunt van de wijk waar ook andere activiteiten gebeuren.

·        achterstanden voorkomen en inhalen. Dat doen we als gemeente samen met partners. En door bijvoorbeeld Voor- en Voorschoolse Educatie (VVE) een goede plek te geven in onze gemeente.

 Jeugd- en jongerenbeleid

D66 vindt de rol van de jeugdburgemeester belangrijk. Wij zijn ook voor een jeugd/jongerenraad die ons gevraagd en ongevraagd advies geeft. Want zo halen we jongeren op een actieve manier bij het gemeentebestuur.

Met sterk jeugd- en jongerenwerk houden we onze jongeren in de maatschappij en hebben minder jongeren de zwaardere begeleiding van het jeugdbeleid nodig. Daarom willen we dat jongerenwerkers, de jeugdprofessionals, het onderwijs en de jeugd BOA en jeugd(wijk)agent nog beter samenwerken. Voor jongeren met problemen is er passende hulp.den. Maar ook om ervoor te zorgen dat de verduurzaming van hun woning voor hen te doen is.

 Senioren of ouderenbeleid

·        Gezondheid
Voldoende bewegen en gezond eten en leven zijn belangrijk voor ouderen. Dit moedigen wij aan, net als elkaar ontmoeten en samen dingen doen. Want wie gezond is, geniet meer en kan actief zijn in onze samenleving. Samen met de ouderenorganisaties en wijkcentra kijken we naar de wensen van ouderen. En of die samen met de gemeente zijn waar te maken.
 
·        Wonen
We moeten de komende jaren voldoende betaalbare levensloopbestendige huizen en nultredenwoningen bouwen. Zo kunnen ouderen gemakkelijker verhuizen naar een geschikte woning. En komen er meer woningen vrij voor mensen die voor het eerst een huis kopen (starters) en voor jonge gezinnen.

Ook steunen wij de ouderen die graag in hun woning willen blijven wonen met goede en tijdige informatie. Zodat steeds duidelijk is welke aanpassingen in hun woning mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer ze slecht ter been worden. Maar ook om ervoor te zorgen dat de verduurzaming van hun woning voor hen te doen is.


Terug naar verkiezingsprogramma