3. Wonen

D66: gezondheid en groen is voor ons erg belangrijk

Bouw huizen plek brugklasgebouw KSE Beeld: Ron Dujardin

Ruimtelijke ordening (de omgevingsvisie)

Groen en gezond zien wij graag terug in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen van onze gemeente. Zoals aandacht voor beplanting in en buiten de bebouwde kom en goed onderhouden groen in de wijken en in de parken, met volop mogelijkheden om te spelen en te sporten.

We willen meer bomen en planten in de wijken waar dit kan en veel groen in de nieuwbouwwijken. Weinig of geen verkeer in de nieuwe wijken wilen we onder meer bereiken met voldoende en betaalbare parkeerplaatsen aan de randen van deze wijken.
Het openbaar gebied moet schoon, veilig en goed onderhouden zijn. Want dat voorkomt problemen en helpt het verkeer veilig te houden. 

De omgevingsplannen voor Etten-Leur

Wat ons betreft komen er drie omgevingsplannen:
1.      voor het gebied buiten de stad;
2.      voor de bedrijventerreinen;
3.      voor in de bebouwde kom. Met twee deelplannen voor:
a. winkels en horeca
b. sport en ontspanning 

De steun van u als inwoners en/of betrokkene is heel belangrijk bij de ontwikkeling van de omgevingsplannen. Daarom laten we u al vroeg weten wat deze plannen zijn. En kunt u meedenken en uw ideeën ideeen delen met de gemeente.

Woningbouw

Bouwen zoveel als nodig vindt D66 belangrijker dan hardepercentages. Denk aan voldoende sociale huurwoningen, middeldure huur en goedkope koopwoningen in nieuwe wijken en in de stad. Maar ook slechte woningen opknappen en van lege kantoren en winkels appartementen maken. Of mantelzorg in grote woningen.

Verder willen wij:

–        de woningprijzen laag houden.
D66 vindt dat de gemeente lef moet laten zien wanneer duidelijk is dat een projectontwikkelaar alleen voor het geld bouwt bijvoorbeeld. In zo’n geval moeten we zelf een deel van de woningbouw gaan doen. Want alleen zo houden we de woningprijzen laag en vinden ook starters en senioren een geschikte woning.

–        geen beleggers in nieuwbouwwoningen.
De zelfbewoningsplicht vinden wij een goede manier om beleggers te stoppen. Want nieuwe woningen zijn er om in te wonen en niet om in te handelen.

–        voorwaarden stellen aan huurverhoging.
Er moeten regels komen voor de maximale hoogte en groei van de middeldure huur. Want deze mag niet zomaar stijgen.

–        ruimte voor nieuwe ideeën.
D66 is vóór tiny houses en tijdelijke woningbouw om de achterstanden in woningbouw in te halen en crisisopvang mogelijk te maken.

–        passende hoogbouw.
We vinden het belangrijk dat er goedkopere woningen zijn voor iedereen. Een maximum van 4 hoog, remt dit. En het neemt teveel groene omgeving in. Daarom vinden wij hoogbouw een goed idee, zolang deze past in de omgeving en goed ontworpen is.

–        energiezuinig bouwen.
Toekomstgerichte woningen kunnen tegen klimaatverandering en zorgen voor een gezonde woonomgeving. De materialen van deze huizen zijn opnieuw te gebruiken. Deze manier van bouwen, is ons doel. En we bereiken dit door zoveel mogelijk energiezuinig en circulair te bouwen.
 
–        ruimte voor nieuwe woonvormen.
D66 staat open voor nieuwe manieren van wonen voor senioren (zoals Knarrenhoven) en jongeren. En voor gezamenlijke woonvormen waar mensen samen zorgen voor alles wat zij nodig hebben (zelfvoorziening).

–        snel uitgebreidere opvang voor tijdelijke buitenlandse werknemers.
Deze moet veilig en menselijk zijn. Door deze opvang komen meer huur- en koopwoningen vrij voor iedereen. 

 Mobiliteit

Een gezonde en leefbare gemeente betekent zo weinig mogelijk auto’s en ander verkeer in de bebouwde kom. En ook voldoende mogelijkheden voor iedereen om te hardlopen, wandelen en fietsen. Energiezuinig vervoer moedigen we zoveel mogelijk aan. Dit willen we bereiken:   

·        Door gezamenlijk doorgaand verkeer via de juiste weg te leiden:
o   de noordelijke rondweg laten aansluiten op andere ontwikkelingen in de regio;
o   de oostelijke rondweg verbinden met de A58;
o   afslag 18 aan de zuidkant van de gemeente, richting Rijsbergseweg/Sprundelsebaan, doortrekken.

·        met goed onderhouden fiets- en voetpaden in en tussen de wijken.
Waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen op de belangrijke oversteken.

·        met de aanleg van een snelfietspadennetwerk.
Want dat maakt het gemakkelijker om de fiets te nemen in plaats van de auto. En het moedigt fietsen in de vrije tijd aan. Dit netwerk leggen we samen met onze buurtgemeenten en de provincie aan. 

·        met goede en veilige wandel- en fietsroutes binnen Etten-Leur.
Voorzien van duidelijke borden en met voldoende bankjes om even te rusten. En met laadpunten voor elektrische fietsen en fietsenstallingen op centrale plekken zoals sportparken en winkels. 

·        met ruimte voor energiezuinige mobiliteit.
Want energiezuinig rijden is de toekomst. En daarvoor is een goed netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen nodig.

·        met volop ruimte voor vernieuwende ideeën.
Zoals een (goede) OV- verbinding tussen de wijken, met de (schone) buurtbus als mooi voorbeeld. En ook bezorgcentra (hubs) aan de rand van de gemeente vinden wij een goed idee. Van daaruit kunnen bezorgers met (elektrische) fietsen, scooters of busjes de spullen naar de winkels, woningen en bedrijven brengen. Ook dat houdt Etten-Leur leefbaar en gezond.

 Bedrijventerreinen

Bij de bedrijventerreinen zetten wij in op meer groen. Dit willen we samen met de bedrijven bereiken. Ook willen we minder lege panden en meer ruimte voor nieuwe bedrijven die vernieuwend zijn of zorgen voor meer banen. Bestaande bedrijfsgebouwen willen we toekomstgericht maken. Bij het aanleggen van zonnedaken bijvoorbeeld kunnen de gemeente en Duursaam Etten-Leur helpen en inwoners meedoen. En dat geldt ook voor andere energiezuinige en circulaire oplossingen.

Buitengebied en agrarische bestemmingen

De bestaande natuurgebieden willen we versterken en we willen nieuwe natuur aanleggen waar eerst boerengrond was. Toekomstgerichte en circulaire boerenbedrijven steunen we. Want wat we willen is een goed evenwicht met de natuur en gezonde en toekomstgerichte veeteelt. In goed overleg maken we hierin stappen.
D66 is voor meer ontspanning in het buitengebied, bijvoorbeeld met minicampings en B&B’s in de boerderijen die vrijkomen. Ook nieuwe woonvormen in leegstaande agrarische gebouwen zijn wat ons betreft mogelijk. Met durf en lef kan dit. 
Met leuke wandel- en fietspaden verbinden we het buitengebied met de bebouwde kom. Dat maakt onze gemeente ook interessant voor toeristen. We willen deze paden aanleggensamen met de inwoners in het buitengebied waaronder de boeren.

Afval

Voor gezond wonen is een schone omgeving belangrijk. En daarvoor is volgens D66 het volgende nodig:
·        goed gedrag aanmoedigen en belonen;
·        goede handhaving (controle);
·        het illegaal bijplaatsen van afval, afschrikken;
·        meer afvalbakken bij bijvoorbeeld speelplaatsen en bij bankjes;
·        op proef afvalbakken plaatsen met aparte vakken voor papier, plastic, glas en restafval;
·        meer waardering en steun voor de projecten van zwerfafvalpakkers (dit zijn de vrijwilligers en organisaties die zwerfafval opruimen);
·        nieuwe ideeënom vrijwilligers te vinden;
·        jongeren die onder bureau Halt vallen, zwerfafval laten opruimen;
·        heldere informatie over welk afval gratis aan te leveren is op de milieustraat .

Veiligheid

Verkeer

Snelverkeer en langzaam verkeer willen we zoveel mogelijk scheiden. Onveilige situaties in het verkeer zijn niet alleen bekend, we lossen ze ook zo snel mogelijk op. Want veilig wonen en werken zijn belangrijk.

Op straat

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op straat. Daarom zijn wij vóór:
·        goede en slimme verlichting op straat, zoals lantaarnpalen die gaan branden wanneer iemand voorbijkomt;
·        lage beplanting;
·        goed zichtbare BOA’s en wijkagenten;
·        een goede afhandeling van meldingen over overlast of onveilige situaties;
·        preventie van overlast door jongeren. Want dat is beter dan achteraf ingrijpen. We willen dit bereiken door samen te werken met jeugd- en jongerenwerkers;
·        camera’s op onveilige plekken of plaatsen waar vaak overlast is, op voorwaarde dat ieders privacy beschermd wordt.

Drugs

D66 is en blijft voor legalisering van softdrugs samen met een goed preventiebeleid. Harddrugs willen we hard aanpakken. Net als overlast door lachgas. Goede voorlichting over drugs op school aan leerlingen, ouders en leraren vinden wij belangrijk en passend bij een goed preventiebeleid.


Terug naar verkiezingsprogramma