Inzet raadscyclus april-mei 2024

Zowel maandagavond 22 april als 13 mei vond er een vergadering plaats van de Raad Debatteert. Hierin werden verschillende agendapunten behandeld zoals: vaststellen locatie AZC, Woon Zorg Visie en het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Ook werd ons initiatiefvoorstel samen met GroenLinks/PvdA over een Milieu Educatief Centrum (MEC) behandeld maar hier is een apart nieuwsbericht over geschreven.

Locatie
AZC

Carola Groenen behandelde dit onderwerp namens D66. Zij hield haar betoog als volgt. Het AZC is een onderwerp waar we ons allen voor inzetten om dit goed te doen. Goed op inhoud en goed op proces omdat het belangrijk is voor de Etten-Leurse inwoners en voor de nieuwkomers om goed te wonen. En dat kunnen we hebben we bewezen met onze AZC locatie aan de Streek waar we goed op kunnen terugkijken. Op inhoud hebben we inwoners mee laten denken aan de kaders, die goed wonen voor inwoners en nieuwkomers moet borgen.

Betreft de communicatie is dit uitgebreid en structureel aangepakt in een communicatie en participatieplan. Vanuit onze fractie onze complimenten hiervoor. Voor ons is belangrijk, maar we gaan er vanuit voor de organisatie en het college ook, dat de uitgebreidere communicatie en het luisteren blijf, met de omwonenden en bij bijvoorbeeld signalen over de veiligheid van voetgangers op het industrieterrein.  Om door te luisteren en te signaleren, verbeteringen kunnen worden opgepakt rondom de realisatie van het AZC. D66 heeft dan ook ingestemd met dit voorstel.

Woon Zorg Visie

Nikita behandelde dit  agendapunt. Zij stelde dat het een mooie integrale visie is voor de toekomst, gedragen door een omvangrijk participatieproces, waar ook specifieke doelgroepen zoals de seniorenraad en jongeren betrokken zijn. Beter kan haast niet. Houdt deze groepen vooral ook betrokken in het vervolg van de uitwerking van de woonzorgvisie.

Ook als Raad zijn wij goed meegenomen in dit voorstel, mede door de verhelderende presentatie die we in januari konden bijwonen. Er komen dan ook veel punten aan bod die wij zeker kunnen ondersteunen zoals het mogelijk maken van woningdelen en splitsen, nieuwe voorstellen voor de starterslening en transformatie op kansrijke locaties toestaan. Zeker voor groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals jongeren, gaan deze punten onze inziens het verschil maken.

Het is ook logisch dat in een visie, onze doelen op hoofdlijnen beschreven staan en geen specifieke plannen. D66 kan zich dan ook volledig vinden in de vier thema’s en bijbehorende uitgangspunten. Wij hebben dan ook ingestemd met dit voorstel.

Initiatiefvoorstel CDA

Het CDA was van plan om een initiatiefvoorstel over wonen voor jongeren in te dienen, maar zag hier op het laatste moment van af. Wij waren erg kritisch over het voorstel, omdat het vooral bestond uit reeds bestaand beleid of suggesties die andere partijen al eerder hadden gedaan. D66 had meerdere keren aangegeven dat het CDA haar input en ideeën beter kon inbrengen bij de Woon Zorg Visie in plaats van een los voorstel wat niks toevoegt. Hier wilde het CDA lange tijd niet aan toegeven, maar toen de Woon Zorg Visie eenmaal was aangenomen zagen ze toch af van hun initiatiefvoorstel, terwijl intussen alle fracties al een inbreng hadden voorbereid. Het proces verdient wat ons betreft niet de schoonheidsprijs. 

Inkoop en Aanbestedingsbeleid

Erik Vissers was de woordvoerder voor dit onderwerp. Hij stelde dat het een goed, helder en begrijpelijk document was, maar wilde wel een kanttekening meegeven aan het College. Als je dit document legt tegenover de aanbesteding begeleiding. – een aanbesteding waarbij de gemeente gekozen heeft voor een beperkt aantal aanbieders – vallen wat zaken op.

In dit document lezen we nu een aantal zinnen:
– Het creëren van de meest maatschappelijke waarde voor de publieke middelen
– De gemeente acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk
– De gemeente heeft oog voor de lokale economie zonder dat dit op enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.
– De gemeente heeft oog voor het midden en klein bedrijf en zelfstandigen.
– De gemeente heeft oog voor sociale ondernemingen.

Als wij naar deze uitgangspunten kijken in combinatie met de aanbesteding begeleiding, komen deze twee niet overeen. Dus dit willen we graag meegeven aan het College om te evalueren maar we konden wel instemmen met het voorstel