Inzet van de fractie D66 in raad debatteert 18-9-2023

Maandag 18 september vond een raad debatteert plaats met als onderwerpen:
Raadsbrief over uitbreiding Lidl aan zwarthoofd, geen bedenkingen voor flexwoningen aan de Hoevenseweg, raadsvoorstel over herinrichting begane grond stadhuis inclusief nieuwe raadszaal, de ontwikkelingsstrategie stedelijke regio Breda-Tilburg en de eerste wijziging begroting belastingsamenwerking.

Raadsbrief uitbreiding Lidl

Dit onderdeel werd door Nikita behandeld.
We waren enigszins verrast dat dit agendapunt terug naar boven kwam, maar het feit dat omwonenden niet geïnformeerd zijn over het besluit van de wethouder om deels af te zien van de toezegging is kwalijk. Zeker voor de inwoners die betrokken zijn geweest bij het participatieproces was het goed geweest hen op de hoogte te houden. Een leerpunt.
Inhoudelijk gezien zit D66 wel op dezelfde lijn als het College. De keuze voor de andere afscherming is wat D66 betreft nog steeds doelgericht. In de media werd gesuggereerd dat deze afscherming bij een windvlaag al om zou waaien. Als dit echt het geval is, twijfelen wij er niet aan dat Lidl passende maatregelen gaat treffen. Ook kunnen wij ons vinden in, wat ook in de raadsbrief beschreven staat, dat deze afscherming voor een natuurlijke uitstraling zorgt door de begroeiing, iets positiefs ten opzichte van de eerder genoemde steenkorf.
 
Raad Besluit 19 dec 2022: De wethouder zegt toe dat hij in overleg met Lidl zorgt dat Lidl op het noordelijk deel van de aardenwal een technisch uitvoerbare oplossing realiseert die structureel goed kan blijven staan en diepermanent lichtschijnsel van (vracht)auto’s voorkomt. Indien mogelijk wordt de afscheidinggerealiseerd in de vorm van een steenkorf.

Geen bedenkingen flexwoningen Hoevenseweg

Erik Vissers nam dit agendapunt voor zijn rekening:
Voordat we een oordeel geven op het raadsvoorstel willen we kort even ingaan op de inspreektekst van de omwonenden.
Inhoudelijk waren er geen argumenten dus alleen over de vorm wil ik graag drie opmerkingen maken.
Ten eerste is communiceren een verantwoordelijkheid van zowel de zender als de ontvanger. In de techniek horen deze voor 100% afgestemd te zijn op elkaar en heeft het voor geen van beide zin om de andere te verwijten dat de informatie niet aankomt. Mensen zijn ingewikkelder dan de techniek, maar het beginsel van de communicatie blijft wel staan.
Ten tweede is de toon van de omwonende voor ons een grens overgegaan. Mensen beschuldigen en persoonlijk aanspreken getuigt van weinig professionaliteit en gaat voorbij dat dit mensen ook
persoonlijk raakt. Waarschijnlijk hebben de insprekers niet door dat ook aan de andere kant mensen zitten.
Tenslotte is het helder dat sommige dingen anders hadden gemoeten. Het is alleen erg kwalijk dat er steeds uitgegaan wordt van kwade wil. In deze hele gemeentelijke organisatie is niemand te vinden die moedwillig een ander wil benadelen of beschadigen. Dat de insprekers hier ook vanuit gaat is schadelijk voor het proces. Afgelopen weekend heeft de Volkskrant in een artikel aangegeven dat dit soort beschuldigingen voor wat betreft de integriteit van mensen zeer schadelijk en bijna onmogelijk te verdedigen zijn.
We moeten nu vooruit kijken en wellicht kunnen we wel wat hulp gebruiken. Hij moet dan hulpvaardig en een verbinder zijn binnen een project of team. Daarbij moet deze persoon de overtuiging hebben dat die betere oplossing alleen maar gerealiseerd kan worden door goed samen te werken. Met deze persoon kunnen we wellicht verder komen dan nu. Ik ben benieuwd of hij nog opstaat.
Nu op de inhoud van het raadsvoorstel.
Wij zijn blij dat we al zo snel zo ver zijn om deze flexwoningen te kunnen gaan realiseren. Voor de volgende keer willen we wel voorstellen om de criteria en de daadwerkelijk keuze van een locatie uit elkaar te trekken. Dat maakt het proces zuiverder en geeft op de juiste momenten organisaties een moment om hierop te reageren. Nu kan het overkomen alsof de criteria geschreven zijn naar de locatie
die men al voor ogen had.
De verkorte procedure is voor onze fractie een goede manier om snel te kunnen werken. Wij hebben vertrouwen in het College, maar willen dus wel goed op de hoogte gehouden worden in het verdere
verloop.
In de antwoorden op de vragen van Leefbaar zien we dat er ook al goed gekeken is naar juridische haalbaarheid, maar er blijven nog wel financiële risico’s over in deze aanpak en daarom willen we geen
verassingen op een moment dat het te laat is om nog in te grijpen.
Voor nu zien wij geen reden om tegen te zijn en ik zal daarom mijn fractie positief adviseren in alle drie de punten van dit voorstel

Herinrichting begane grond gemeentehuis inclusief raadszaal

Ron Dujardin heeft dit agendapunt behandeld. Hij is vanaf het begin al betrokken bij dit onderwerp.
Al lang is de raad in gesprek en op zoek naar een geschikte en representatieve vergaderruimte voor de raad. Inmiddels ligt er een goed plan voor dat voldoet aan de eisen die we gesteld hebben en alle functionaliteiten in zich heeft die nodig zijn om de activiteiten van de raad voor onze inwoners beter toegankelijk te maken.
Ook is ervoor gekozen gelijktijdig de begane grond van het stadskantoor her in te richten en zo mogelijk te maken dat alle diensten en activiteiten die nu nog in andere gebouwen plaatsvinden onder een dak komen. Voor het proces is een raadswerkgroep betrokken die input heeft kunnen leveren en mee heeft kunnen denken in het ontwerp, met name de raadszaal en functionaliteiten voor de raad. Onze indruk is dat de leden van de werkgroep positief zijn over het bereikte resultaat.
De fractie van D66 is positief over de voorliggende plannen dit vanuit drie belangrijke punten:
1.       Door het onderbrengen van vergaderactiviteiten en het CJG in het stadskantoor inclusief de vergaderruimten voor raad en fracties worden exploitatiekosten bespaard, geld dat voor andere zaken besteed kan worden.
2.       Door het herinrichten en onder een dak brengen van alle publieksdiensten levert dat een betere dienstverlening en service op voor onze inwoners. Daarnaast wordt met de nieuwe indeling het stadskantoor meer verbonden met het centrum.
3.       De raad krijgt nu een volwaardige vergaderruimte die multi functioneel te gebruiken is met een goed goede voorzieningen zodat zowel life als thuis vergaderingen op een betere wijze in woord en beeld te volgen zijn.
Buiten de exploitatiemeevaller, leveren verkoop van de Van Goghkerk en het vergadercentrum op de markt ook extra gelden op.
Kortom een plan met veel voordelen en een belangrijke stap naar een betere dienstverlening voor de inwoners en het beter toegankelijk maken van de raadsactiviteiten, zodat dit hopelijk ook meer betrokkenheid van de inwoners gaat opleveren.
 
Advies akkoord te gaan met alle punten 1 t/m 6

Inzet stedelijke regio Breda Tilburg

Dit onderdeel is door Karin Bon behandeld.
Voor ons ligt een flink stuk, waarin duidelijke lijnen uitgezet worden voor onze stedelijke regio.
Wij zijn blij, dat we goed in dit proces meegenomen worden.
Wij zijn positief over de ontwikkeling die de stedelijke regio Breda – Tilburg de komende periode moet gaan doormaken.
En als we daarvoor wat specifieker naar Etten-Leur gaan kijken zijn we eigenlijk al heel erg op de goede weg. Wij hebben ons eigen mooie mozaïek met stedelijke ontwikkeling, maar waarbij je van ieder plekje in onze gemeente ook zo in een prachtig buitengebied bent.
Ook op gebied van infrastructuur hebben we natuurlijk een mooi speerpunt. Ons intercity-station is een mooie voorziening voor een gemeente met het inwonertal van Etten-Leur. Wij denken dat dit bij de stedelijke ontwikkeling een mooi uitgangspunt is.
Daarnaast vinden wij het enorm belangrijk, dat we bij de bouwambities die wij als gemeente hebben niet alleen kijken naar de kwantiteit van de woningen, maar zeker ook naar de kwaliteit. We moeten ervoor zorgen, dat het aanbod blijft passen bij de vraag. Dit zal betekenen, dat we compacter zullen moeten gaan bouwen en verder moeten kijken dan naar woningen die vooral geschikt zijn voor gezinnen.
Al met al hebben wij een positieve indruk over dit onderwerp.

begrotingswijziging van de belasting samenwerking

Carola nam dit agendapunt voor haar rekening.
Eerder hebben we als gemeenteraad aangegeven dat we van de BWB een proactief beleid verwachten mbt de oorzaken van de iedere keer stijgende kosten.
Op 20 juni hebben we als raad ingestemd met het voorstel van het college om een zienswijze in te brengen waarbij we geen mandaat geven aan het Algemeen Bestuur om begrotingen zelfstandig aan te passen nadat deze de gemeenteraden zijn gepasseerd.
De nu voorliggende aanpassingen zijn eerder aangekondigd en daarmee te volgen. Met dank ook voor de bijgevoegde verduidelijkende stukken.
Echter lezen wij niets over proactiviteit en het treffen van preventieve maatregelen.
Alleen maar reactief bezig zijn kost ons als gemeente iedere jaar meer geld als begroot.
Wij vragen het college duidelijk bij de BWB aan te geven dat we verwachten in de volgende rapportage inzicht te krijgen in de proactiviteiten rondom personeel en stijgende kosten. We zullen naar een werkwijze moeten waar begrotingen en realisatie dichter bij elkaar komen te liggen.
Wij vragen onze collega fracties of zij dit verzoek aan het college ondersteunen.