Inzet Raad Debatteert 26 Juni

Maandag 26 Juni vond er Raad Debatteert plaats. Zoals in een eerder bericht te lezen hield Karin Bon-Jansen haar maidenspeech. Daarnaast waren er nog andere agendapunten, zoals het vaststellen criteria voor een asielzoekerscentrum, vaststelling bestemmingsplan Spoorlaan 19, vaststellen gemeentelijk Waterplan en de startnotitie mobiliteitsplan.

Criteria AZC

Carola Groenen behandelde dit agendapunt en stelde dat het voor D66 belangrijk is dat het zowel rondom als in het toekomstige AZC prettig wonen is. De criteria moeten hier dus op gericht zijn. Het gelopen participatieproces is als positief ervaren en D66 is blij met de inbreng van meerdere inwoners. Voorstellen van andere partijen over de uitvoering van het AZC komen pas in onze volgende debatten aanbod, pas als er een locatie in beeld is. Nu stellen we enkel de criteria waar deze locatie aan moet voldoen op. De nood voor opvang is hoog, dus wat D66 betreft moeten en kunnen we snel aan de slag en de fractie ging dan ook akkoord met de criteria.

Spoorlaan 19

Nikita van Dieën sprak haar ongenoegen uit over het gelopen participatieproces van de woningbouwontwikkeling aan Spoorlaan 19. Niet alle omwonenden hebben in de eerste fasen van de participatie, tijdens de kaderstelling, uitnodigingen gekregen voor de inspreekavonden. Hierdoor hebben zij niet kunnen meepraten over de kaders, zoals de hoogte, wat nu nadat de raad unaniem met de kaders heeft ingestemd en op dit moment alleen de bestemmingsplanwijziging wordt behandeld, naar voren komt. Hierin zijn steken laten vallen. D66 staat wel nog steeds achter de opgestelde kaders, maar vraagt de aandacht voor een aantal zaken.

Wat betreft parkeren moet er goed gemonitord worden of het parkeerterrein alleen door bewoners gebruikt wordt en als dit niet het geval is moet er gekeken worden naar maatregelen als een slagboom. Dit mede omdat de parkeerdruk in dit gebied al erg hoog is. Daarnaast snapt D66 de zorgen van de omwonende wat betreft privacy en inkijk. Wat ons betreft moet er echt iets aan gedaan worden. Denk hierbij aan het aanpassen van de volledig glazen balkons of de grootte van de ramen aan de voorgevels. Daarnaast kan er met bomen en groen ook tegemoet gekomen worden aan de wensen van de omwonenden.

Bovendien zijn er in deze wijk ontzettend veel ontwikkelingen bezig. Eén centraal aanspreekpunt en ene integrale aanpak van participatieprocessen is dan ook niet overbodig.

Om de initiatiefnemer de tijd te geven om opnieuw met de omwonenden aan tafel te gaan zitten en eruit te komen op genoemde punten is het besluit uitgesteld naar de Raad Besluit van 10 juli.

Waterplan

Ron Dujardin voerde het woord voor dit agendapunt. Hij zei dat het goed is dat we niet alleen meer kijken naar het riool en waterafvoer, maar ook naar de mogelijkheden voor klimaatdoeleinde. D66 vindt het ook positief dat het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie deel uitmaakt van dit waterplan en dat de samenwerking wordt gezocht met andere belanghebbende partijen, samen staan we immers sterker.
Daarnaast is het goed om te zien dat de kosten in ieder geval het komend jaar niet hoger en wellicht iets lager uitvalt voor onze inwoners.

Als aandachtspunt gaf Ron nog mee dat wat betreft de vrijstellingen aanvragen voor ongezuiverde lozingen in het buitengebied en het vervallen van de rioleringsplicht in het buitengebied, D66 ervan uit gaat dat er vanuit de gemeente wel nog steeds een zorgvuldige afweging wordt gemaakt om juist ongezuiverde lozingen zoveel mogelijk te voorkomen, om zo ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsrichtlijnen water. D66 kon wel akkoord gaan met het vaststellen van het Waterplan.

Mobiliteitsplan

Nikita van Dieën sprak zich positief uit over de opgestelde startnotitie voor het mobiliteitsplan. Het gebruik van werkateliers klinkt veelbelovend om een zo’n breed scala aan stakeholders en inwoners te betrekken. Daarnaast was D66 positief over de helderheid en hoe uitgebreid deze startnotitie is. Onze voorkeur wat betreft de werkateliers ging uit naar het bijeenbrengen van zowel de gemeenteraad als de stakeholders om van gedachten te wisselen.