Inzet Raad Debatteert 11 Juni

Dinsdagavond 11 Juni was er een vergadering van de Raad Debatteert. Op de agenda stonden drie onderwerpen met betrekking tot de nieuw te ontwikkelen wijk Haansberg: a) Visie op Haansberg; b) Verkeerskundig op orde; c) Startnotitie Haansberg Oost. Daarnaast behandelden we ook nog het bestemmingsplan voor de reconstructie van de N389 en het speel- en beweegbeleid. Lees hieronder de inzet van onze fractie.

Visie op Haansberg

Nikita behandelde dit onderwerp en haar inzet was als volgt: Het voorstel Visie op Haansberg is een breed gedragen voorstel opgedeeld in vier thema’s en bijbehorende uitgangspunten, waar wij ons grotendeels in kunnen vinden. We kijken ook terug op een succesvolle avond van de Raad Luistert vorige week. Erg fijn om te zien dat er zo’n grote opkomst was van betrokken inwoners die mee willen denken over deze nieuwe ontwikkeling. Dit leverde veel input op, D66 vindt het ook belangrijk dat de inwoners straks zien wat er met deze input is gedaan. We hebben er vertrouwen in dat dit meedenken en praten in de toekomst nog veelvuldig gaat plaatsvinden o.a. aan de omgevingstafels. D66 heeft een paar specifieke punten in dit voorstel waar we graag nog op in willen gaan.

Ten eerste, wat betreft de Moskeevereniging At-Taqwa. Het is ook al door andere partijen  aangestipt. We lezen in het raadsvoorstel dat er in de Haansberg geen plek is voor een aparte specifieke ontmoetingsfunctie voor religieuze doeleinden, dus ook niet voor de moskeevereniging terwijl hun dit lange tijd is voorgehouden als dé optie om zich te hervestigen. Wat ons betreft zijn er twee aspecten die benoemd moeten worden. Als eerste, het proces. De vereniging geeft aan al jaren in gesprek te zijn met de gemeente voor een nieuwe locatie. In deze gesprekken werd steeds naar de Haansberg gewezen als uitkomst. De vereniging heeft hierdoor haar pijlen volledig op de nieuwe wijk gericht, haar leden hierop voorbereid en is actief aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten over Haansberg. Echter, 3 weken voordat dit raadsvoorstel naar buiten kwam, kreeg de vereniging te horen dat zij niet langer welkom waren in de Haansberg. Wij begrijpen de verbazing en teleurstelling die dit nieuws opriep ontzettend. Het argument dat door het College genoemd wordt is de verkeersdruk dat de Moskee met zich mee zou brengen. Los van de inhoud, kan D66 zich niet voorstellen dat deze reden pas 3 weken voor het raadsvoorstel bekend was en dit vinden wij dan ook onbehoorlijk. Zeker als op de powerpoint van vorige week de vereniging wel genoemd wordt als een van de partners. Het had het wederzijds vertrouwen goed gedaan als dit besluit eerder in het proces aan de vereniging gecommuniceerd was. Daarnaast had er beter aan verwachtingsmanagement gedaan moeten worden.
Dan het inhoudelijke argument, verkeersdruk. De vereniging geeft aan dat bij de huidige locatie op de Noordwiek er ook weinig parkeermogelijkheden zijn en hierdoor reeds, uitzonderingen daargelaten, 95% van de leden te voet of te fiets komt naar activiteiten. Dit zou dus ook geen probleem moeten zijn voor de locatie in de Haansberg en zij hebben hun leden hier ook al op voorbereid.

Concluderend, is D66 van mening dat het kader dat er geen plek is voor een religieuze ontmoetingsplek geschrapt zou moeten worden, en dat At-Taqwa een plek zou moeten krijgen in de Haansberg, waarbij zij zelf hebben aangegeven dat dit niet midden in de wijk hoeft, maar eerder aan de rand. Wij zijn tot dit standpunt gekomen door 3 overwegingen:
1) Gezien de lange verwachting die geschetst werd door o.a. de gemeente dat er wellicht een plek zou zijn in Haansberg, lijkt het ons gelet op wederzijds vertrouwen het beste om hierin mee te gaan.
2) We zijn allen bekend met de gegroeide polarisatie in onze maatschappij. Als de Moskee haar zoektocht moet vervolgen en bijvoorbeeld een locatie zoekt in bestaande wijken, is weerstand bij de huidige inwoners te voorspellen. Het fijne aan de Haansberg is dat toekomstige bewoners dan al weten dat de Moskee daar gevestigd is en dit het proces versoepeld. Een verdere zoektocht is niet wenselijk, gezien de lange tijd dat de vereniging al bezig is en het feit dat zij echt capaciteitsgebrek hebben.
3) Naast de religieuze functie voorziet de vereniging in ontzettend veel maatschappelijke activiteiten voor haar gemeenschap en ook voor nieuwkomers in Etten-Leur met een Islamitische achtergrond. Door het capaciteitsgebrek komt deze maatschappelijke waarde in gedrang en dat is wat ons betreft onwenselijk.

Daarnaast, staat er in het voorstel dat er een Multifunctioneel Milieu Educatief Centrum in stedelijk uitloopgebied komt, iets wat wij natuurlijk toejuichen. Wel willen we benadrukken dat er hierbij rekening moet worden gehouden met de bestaande bebouwing aan de randen van de wijk, zoals de bankenstraat. Een groene buffer in het stedelijk uitloopgebied is hier wenselijk.

We lezen ook dat parkeren plaats vindt op maximaal 150 meter loopafstand van de woning, ook dit juichen we toe en we hopen dat hier in Haansberg een duidelijke lijn wordt getrokken dat de auto niet voor de deur geparkeerd hoeft te worden. Ook de aandacht voor klimaat en groen in het voorstel spreekt ons erg aan. Wat betreft OV, is het fijn dat er een goede verbinding naar het station komt, maar er zal ook goed overleg moeten plaatsvinden met Arriva over de frequentie van de busverbinding die langs de wijk rijdt en wellicht is er op termijn een mogelijkheid voor een wijkbus. Ten slotte, zijn we blij dat we kijken naar hoogbouw waar mogelijk.

Na een toezegging van de wethouder dat hij met de Moskeevereniging in gesprek gaat over concrete alternatieven, is onze fractie akkoord gegaan met dit voorstel.

Verkeerskundig op orde

Nikita stelde hier dat zowel de verkeerskundige maatregelen rondom Haansberg als de interne ontsluiting van de wijk er goed uit zien en goed doordacht zijn. Wel vraagde zij naar de uitstel over de aanleg van de Rotonde bij de Kattestraat. De wethouder gaf aan dat hier half juli mee gestart kan worden. Wat betreft de overige maatregelen moet de planning nog gemaakt worden. D66 kon instemmen met dit voorstel.

Startnotitie Haansberg-Oost

Hier ging het om de start van het participatieproces voor de ontwikkeling van Haansberg-Oost, waar zo’n 125 tot 150 woningen gerealiseerd gaan worden, inclusief een tijdelijke school. Wij hadden geen op of aanmerkingen op de startnotitie en kijken uit naar het participatieproces.

Reconstructie N389

Ron behandelde dit agendapunt. Hij zei dat D66 blij is dat eindelijk deze weg tussen Etten-Leur, Zevenbergen en Prinsenbeek aangepakt gaat worden en vooral ook de aanpak van de gevaarlijke kruising bij de Zwartebergse Molen. Ook het verbeteren van het fietspad richting Zevenbergen tussen de Molen en Zevenbergen gaat zeker bijdragen tot een grotere verkeersveiligheid, zeker ook voor de schooljeugd die van dit fietspad dagelijks gebruik maakt.

D66 snapt dat de wijzigingen aan de weg ook leiden tot het vaststellen van een bestemmingsplan en D66 kan zich vinden in de plannen.

Er is een zienswijze ingediend. D66 heeft kennisgenomen van de zienswijze en de antwoorden. Wij hopen dat de provincie met de indiener er samen goed uitkomen en er uiteindelijk tot een minnelijke schikking komen.

Speel- en beweegbeleid

Karin behandelde dit agendapunt en stelde het volgende: Fijn, dat er nu een speel- en beweegbeleid ligt voor jong en oud en inclusief.
Als we kijken naar de eerste ambitie, vinden wij het clusteren van speelplaatsen een prima plan. Belangrijk daarbij vinden wij, dat daarbij niet alleen naar afstand, maar ook naar de verplaatsingen gekeken moet worden. Wij vinden dat, met name, kinderen moeten kunnen spelen zonder een gevaarlijke oversteek te maken.

Bij ambitie 2 snappen wij de overweging voor een gefaseerde invoer van de samenspeelplaatsen, maar willen we graag opmerken dat we bijna 10 jaar wel echt heel lang vinden. Zeker omdat de twee plekken ten noorden van het spoor pas vanaf 2028 aan de beurt zijn.
Een ophoging van het budget lijkt ons niet onredelijk om dit allemaal te realiseren.

D66 heeft ingestemd met dit voorstel.