Inzet eerste raadscyclus 2024

Zowel 22 januari als 5 februari vond er een vergadering plaats van de Raad Debatteert. Hier werden meerdere onderwerpen behandeld: startnotitie verplaatsing Life&Garden, bestuursrapportage en begrotingswijziging Werkplein, invulling geven aan gebruiksfunctie Oderkerkpark, vaststellen Centrumvisie, vaststellen beleidsuitgangspunten maatschappelijke accommodaties en notitie huisvesting mantelzorg. Lees hieronder onze inzet bij de verschillende agendapunten:

Startnotitie Life&Garden

Ron  behandelde dit agendapunt en stelde dat we nu alleen de startnotitie behandelen en dat we pas na het participatieproces praten over de inhoud. We verwachten dat er genoeg ideeën hieruit voortvloeien. Verder is het een goede startnotitie. Zorg met de communicatie dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om mee te praten. D66 kijkt uit naar dit participatieproces en de verdere ontwikkeling.

Werkplein

Erik gaf bij dit agenda punt aan dat er nogal wat kritiek is vanuit het veld op het Werkplein. Vooral vanuit vluchtelingenwerk is er kritiek over de doorlooptijd en de ondersteuning vanuit het Werkplein. In vergelijking met andere gemeenten doen we het niet zo best. Het is geen groot verschil, maar toch een 7 a 8 % meer aan uitkeringen afhankelijk met wie je vergelijkt. In de bestuursrapportage wordt gesproken over een grote stijging in de afgelopen tijd. Dus als dit alleen in Etten-Leur is dan wordt het er niet beter op.

De verdere verhogingen zijn buiten de invloed van gemeente en Werkplein, dus die zullen we moeten slikken en hier verwachten we ook compensatie vanuit het gemeentefonds of de BUIG gelden.
 
De raadsbijenkomst over het Werkplein was niet echt hoopgevend dat men de organisatie onder controle heeft. De ervaringsverhalen waren goed om te horen, maar met een caseload van 150 cliënten lijkt het ons erg lastig om iedereen de aandacht te geven die hij of zij verdient. Eenmaal per jaar zien vinden wij echt te weinig en zal ook weinig bijdragen aan een verhoogde participatie in welke vorm dan ook. Dat zie je dan ook terug in de cijfers van 33 vrijwilligers vanuit de hele D6 populatie. 

Oderkerkpark

Nikita gaf bij dit agendapunt aan dat de ondertekening van de parkdeal een mooie start was en nu met het behandelen van dit agendapunt echt de volgende stap gezet kan worden om de gebruiksfunctie van het Oderkerkpark, ontmoeten in het groene hart, te verwezenlijken. D66 is blij om te lezen dat er zo’n goede vorm van participatie heeft plaatsgevonden, waarbij omwonenden zelfs per thema specifiek hebben kunnen meedenken en hiermee dit mooie plan hebben vormgegeven. Een participatieproject om trots op te zijn, onze complimenten.

Om het plan verder te kunnen uitwerken is het niet meer dan logisch dat er krediet beschikbaar gesteld moet worden voor de infrastructuur, de speelvoorziening en de sportvoorziening. Allen belangrijke aspecten die bijdragen aan het realiseren van de gewenste gebruiksfunctie.

Centrumvisie

Karin behandelde dit agendapunt waarin zij stelde dat  het voorstel een mooie basis biedt voor het verdere overleg met de stakeholders. In de centrumvisie wordt daarbij vooral gesproken over het vastgoed, de ondernemers en de gemeente.  Vergeet hierbij ook vooral de bewoners niet.  De overlegstructuren zijn vooral gericht op de deelgebieden, waarbij natuurlijk het totaalplaatje niet uit het oog mag worden verloren. Wij zijn blij, met de aandacht voor het parkeren en de duurzaamheid. We zijn benieuwd naar de plannen voor het groen en bijvoorbeeld het autovrij of -luw maken van de Markt.

Maatschappelijke accommodaties

Carola  sprak onze vreugde uit over de uitgangspunten waar Levendige wijken beschreven staan waarin maatschappelijke accommodaties contact met de inwoners bevorderen om stress en eenzaamheid te verminderen en gezondheid te bevorderen. Deze visie en uitgangspunten gaan ons allen in vele opzichten winst opleveren …maar vraagt ook wat ons. Wij rekenen erop dat met de uitwerking in de beleidsnota lef en duidelijkheid wordt getoond omdat de uitgangspunten ook wat discussie kunnen opleveren.
Inhoudelijk hebben we de 3 opmerkingen bij de uitgangspunten :

1.         Voldoende maatschappelijke accommodaties in kwalitatief goede staat vraagt een investering, om tegelijkertijd meer kostendekkend te willen zijn kan een spanningsveld opleveren. Helderheid waar je voor subsidieert staat, zoals ook omschreven wordt, natuurlijk voorop. Maar we onderstrepen dat met betrekking van financiering de gemeente met een integrale blik en dus integrale potjes kijkt omdat deze visie meerdere domeinen raakt.

2.         Wij allen weten dat de dubbelfunctie maatschappelijk en commercieel van het Turfschip en de Nobelaer het complex maken. Allereerst zijn vanwege de exploitatie de kosten en consumpties voor gebruikers hoger wat maakt dat verenigingen uitwijken naar ‘goedkopere’ locaties. Daarbij moeten we duidelijkheid geven over wat wij van hen verwachtingen t.a.v. commerciële activiteiten.  Hoeveel prioriteit moeten zij dit geven? In het verleden hebben we de Nobelaer gebouwd als cultuurhuis met de opdracht minder commerciële activiteiten te organiseren. Met dat uitgangspunt is in opdracht van ons gemeenteraad de Nobelaer ook gebouwd. Als wij bij tekorten dan weer de opdracht geven om meer commerciële activiteiten te organiseren is dit wisselend en onduidelijk beleid van ons als gemeente.

3.         Tenslotte is het uitgangspunt om voor de maatschappelijke accommodaties een verduurzamingsplan op te stellen een hele goede. Maar we weten allen dat dit tijd vraagt, zeker voordat het ook tot uitvoering overgaat. Hierop vooruitlopend hebben we enkele locaties (rondom de wipakker en de Drempel) die nu met een kleine ingreep al tot lagere energiekosten kunnen leiden. Het gaat om klimaatbeheersing die ook bij een nog kort gebruik van de accommodaties met kleine aanpassingen besparend zijn. En hierbij de verwarming beter af te stemmen op daadwerkelijk gebruik van het gebouw, de gebruikers de bevoegdheid te geven om (indien mogelijk) deze zelf aan en uit te zetten en hiervoor kleine investeringen en aanpassingen te doen om dit mogelijk te maken. Deskundigen zeggen dat mogelijk een kabeltje van 250 euro al het verschil kan maken. De wethouder heeft dit punt toegezegd voor maatschappelijke accommodaties die in het bezit zijn van de gemeente. Wij zijn blij dat dit punt is overgenomen!

Huisvesting mantelzorg

D66 Etten-Leur steunde eerder al een motie die opriep om de regels voor pre-mantelzorgwoningen te versoepelen. Dit kwam echter niet terug in de nieuwe notitie huisvesting mantelzorg. Hierin staat een termijn van 3 jaar beschreven en moet men een medische indicatie overleggen. Deze regels zijn strenger dan bij andere gemeenten in de regio. Met het oog op dat men steeds langer thuis moet kunnen blijven wonen, vonden wij dit onwenselijk. De wethouder gaf aan dat na de intreding van de omgevingswet de provincie hier ook iets van mag vinden en zij niet verder willen gaan dan die 3 jaar. Samen met andere partijen riepen wij op om toch nog eens met de provincie in gesprek te gaan over de mogelijkheden en ook te wijzen op de verschillen die nu tussen gemeenten bestaan. Als er nog meer mogelijkheden zijn komt dit terug in de raad.