Inzet Raad Debatteert 8 mei 2023

Tijdens deze raadsvergadering kwamen onder andere deze onderwerpen aan de orde: herontwikkeling Stationsplein 3, startnotitie centrumvisie, startnotitie criteria locatie opvang asielzoekers en startnotitie groenplan.

Herontwikkeling Stationsplein 3

Nikita van Dieën uitte haar verbazing over het loslaten van de originele kaders voor dit woningbouwplan. In plaats van de beoogde sociale huur, wil de projectontwikkelaar hier nu appartementen ontwikkelen in de sector goedkope koop en middeldure huur.
Nikita legde de vraag aan het College voor hoe we als we hiermee akkoord mee gaan, kunnen borgen dat projectontwikkelaars in de toekomst wel vasthouden aan sociale huur. Door nu de kaders los te laten ben je als gemeente niet meer betrouwbaar.

Het argument van het College was de gestegen kosten, wat het project onhaalbaar maakte. Ook werd gesteld dat er al genoeg sociale huur is in de wijk Centrum-Oost en differentiatie nodig is. Dit laatste gaat wat D66 betreft niet op; de verdeling van de wijk was ook van tevoren bekend en wordt nu als smoes gebruikt. Bovendien wordt het project van het oude Rabobank gebouw al volledig goedkope koop en middeldure huur. Op het Stationsplein zelf zal dus niet veel differentiatie zijn.

Ook het feit dat er niet gekeken is naar een mix met sociale huur is betreurenswaardig. Helaas was de meerderheid van de raad het niet met ons eens en kan het plan gewoon doorgang vinden.

Startnotitie asiel

Carola Groenen behandelde het agendapunt over de startnotitie criteria locatie opvang asielzoekers. Het ging hierbij om twee onderdelen. Zowel de criteria voor de locatie van het toekomstige AZC en hoe we met omwonenden en betrokkenen in gesprek gaan als er een locatie gevonden is. Carola pleitte voor een toevoeging op het geschetste participatieproces: nodig ook gericht ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit van organisaties zoals het COA en vluchtelingenwerk. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat zij in bijeenkomsten een waardevolle inbreng hebben bij verduidelijking over feiten en ervaringen aan de omwonenden.

Startnotitie
centrumvisie

Nikita van Dieën stelde dat er al veel en goed onderzoek is gedaan naar ons centrum. Het startdocument is ook een prima basis in het opstellen van een centrumvisie. Het is mooi om te zien dat er ingezet wordt om de belevingswaarde te verbeteren en ook de zonering die toegepast wordt is goed en belangrijk. Er zijn veel stakeholders dus D66 deed de oproep om het participatieproces zo breed mogelijk op te stellen. Ook door de website Etten-Leur doet het gewoon als een soort forum of klankbord te gebruiken.

Startnotitie
groenplan

Carola Groenen stelde dat het belang van groen komt goed in de startnotitie naar voren. Niet alleen voor klimaatadaptatie maar ook voor gezondheid en het stimuleren van een sociale woonomgeving waar inwoners betrokken bij elkaar kunnen zijn o.a. in het groen in hun omgeving. Deze laatste 2 mogen van ons wel net zoveel nadruk krijgen als alleen klimaat.

Zij riep op ook in de enquête te vragen naar goede en minder goede voorbeelden van groenonderhoud overnemen van de gemeente. Door te vragen wanneer en onder welke voorwaarden men groenonderhoud van de gemeente zou overnemen krijgen we inzichtelijk wat inwoners hierin belangrijk vinden en waarom ze het zouden doen. Dat maakt we een goed beeld van de verwachtingen en wensen hebben en een grote kans op duurzaam succes.

Ook met betrekking tot het groenplan hebben we inwoners die hierin ervaringsdeskundigen zijn vanuit hun vrijwilligersfunctie. Denk aan de zwerfafvalpakkers, de IVN, de wijkcentra. D66 ziet deze nog niet een plaats hebben in de startnotitie maar zouden wel ook hun input in het groenplan zien.