Inzet Raad Debatteert 24 oktober

Dinsdagavond 24 oktober was er een Raad Debatteert met de volgende agendapunten, Bijstellen kaders herontwikkeling achterzijde Markt 1-15/ Dreef, Startnotitie voor een indoor speeltuin aan de Hoge Neer en het Raadsvoorstel zienswijze conceptnota Verbonden Partijen. Lees hieronder de inzet van onze fractie:

Bijstellen kaders Markt/ Dreef

Nikita van Dieën voerde op dit agendapunt het woord en uitte onze onvrede. Uiteindelijk heeft de fractie van D66 tegen dit voorstel gestemd. Lees hieronder onze inzet:

Weer een bijstelling van de kaders
Weer geen middeldure huur appartementen
Weer een projectontwikkelaar die middeldure huur niet financieel interessant vindt.
Weer precies die doelgroep die achter het net vist
En weer de raad die gevraagd wordt akkoord te gaan met aangepaste kaders,

Voorzitter, Er staat in het raadsvoorstel dat middeldure huur door diverse oorzaken niet haalbaar is op deze locatie, maar dat klopt niet, de realiteit is dat het niet interessant meer is voor de ontwikkelaar. Haalbaar is het wel want er staat ook in het raadsvoorstel dat  Alwel wel bereid is middeldure huur te realiseren. Wat D66 betreft een prima alternatief, om deze ontwikkeling door te laten gaan.

Daarnaast is het frappant dat nu,  net als bij het vorige project, Stationsplein 3, ineens wordt gezegd dat in deze wijk behoefte is aan betaalbare koop. D66 vindt het bijzonder dat zowel bij de Markt/ Dreef, als bij het eerder genoemde project, bij de eerste behandeling en de vaststelling van de kaders een andere behoefte wordt geschetst door het College dan op dit moment. Deze actuele behoefte oogt als een soort gelegenheidsbehoefte; als het niet haalbaar blijkt, wordt de behoefte ineens aangepast.

D66 is van mening dat voor de genoemde doelgroep van starters zowel middeldure huur als betaalbare koop gebouwd dient te worden. Echter, als we als Raad weer akkoord gaan met het loslaten van middeldure huur, vrezen wij dat een deel van de doelgroep in het gedrang komt. Er zijn vele, vooral ook alleenstaande starters, die huur prefereren over koop, omdat zij bijvoorbeeld door hun studieschuld in mindere mate in aanmerking komen voor een benodigde hypotheek. Laten we deze groep niet vergeten.

Gisteren werd ook door het APB als ik het me goed herinner gevraagd of de middeldure huur die hier niet gerealiseerd gaat worden dan ergens anders gecompenseerd zou worden. Als antwoord werden projecten genoemd waar middeldure huur wordt gerealiseerd. Maar dat is eigenlijk geen antwoord op de vraag, want die projecten liepen of lopen al en heeft niks met compensatie te maken.

Ook staat in het raadsvoorstel het volgende, “Meegaan in bijstelling zorgt dat er appartementen komen waar behoefte aan is. Dit wordt wenselijker geacht dan de ontwikkeling staken.” – Hier wordt de Raad voor mijn gevoel met de rug tegen de muur gezet. Echter moeten we ons niet alleen laten leiden door financiële belangen van projectontwikkelaars. Onze zorg is dan ook dat als de Raad weer instemt met de bijstelling van deze kaders, dat dit in de toekomst de regel in plaats van de uitzondering wordt. Een onwenselijke situatie.
Tot zover.

Startnotitie Hoge Neer

Op dit agendapunt voerde Karin Bon het woord, haar inzet was als volgt:

Toen mijn inmiddels volwassen dochters nog de leeftijd hadden om te genieten van een binnenspeeltuin, waren hier in Etten-Leur al plannen voor. Om diverse redenen is dit nooit van de grond gekomen.
 
Wat fijn om te zien, dat er een ondernemer is, die dit heeft opgepakt en de mogelijkheden om lekker actief bezig te zijn wil uitbreiden. 
Wij hebben natuurlijk ook kennisgenomen van de zienswijze van de omwonenden. Zij hebben, heel begrijpelijk, zorgen over de verkeersdruk en de veiligheid in de wijk. De buitenspeeltuin en sportvoorzieningen zorgen er nu al voor, dat de druk qua verkeer en parkeeroverlast regelmatig hoog is. 

De omwonenden hebben zelf al nagedacht over mogelijke oplossingen. Wij vinden het dan ook voor zichzelf spreken, dat deze zienswijze in dit proces serieus wordt meegenomen. 
En dat gekeken wordt waar, in samenspraak met de betrokken ondernemer en de gemeente, tot oplossingen gekomen kan worden om de verkeerveiligheid te verbeteren en de overlast binnen de perken kan worden gehouden. 

In antwoord op de vragen die bij de startnotitie gesteld worden:  
Kunnen wij ons vinden in de participatie-aanpak van het project: ja, mits bovenstaande wordt meegenomen. 
Hebben wij nog aanvullingen op de inhoudelijke of procesmatige kaders in de aanpak: nee 
Zien wij nog een specifiekere rol? Nee, niet anders dan monitorend. 

Verbonden Partijen

Erik Vissers voerde bij dit agendapunt het woord. Hij had een aantal aanvullingen en suggesties:

In de aanpassingen zien we erg veel terug wat betrekking heeft op informeren. Voor ons is dit goed op orde met de huidige Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en samenwerkingsverbanden.
Voor de fractie van D66 Etten-Leur blijft invloed een grote kwestie voor de GR’s. Wij hebben het idee dat we er niets over te zeggen hebben en dat blijkt ook bij bijvoorbeeld de laatste zienswijze die ingediend is bij de belasting samenwerking.

We proeven in het stuk wel de terughoudendheid bij het instellen van adviescommissies. Wij zien hier toch wel een toegevoegde waarde en willen deze ook tijdelijk in kunnen stellen als er iets speelt. Wellicht ie het dan een optie om voor de grote GR’s de AVC in te richten en die op verschillende activatie niveau’s te zetten zijn wanneer daarom gevraagd wordt.
 
Twee extra punten die wij aan willen dragen:
Een duidelijke procedure om de GR te verlaten. Dat moet een eenvoudige optie zijn.
Een herziening van de GR’s om ze te ontdoen van alle beleidsonderdelen en dus voornamelijk in de uitvoerende modus te zetten in plaats van de beleidsbepalende modus.
 
In  principe hoort een GR een uitvoeringsinstantie te zijn die een duidelijke prijs prestatie heeft en die ook inwisselbaar is zodat er concurrentie mogelijkheden zijn.