Inzet Begroting

Maandag 6 en 13 november vonden er raadsvergaderingen plaats over de begroting van 2024. Deze werd per hoofdstuk behandeld en Carola Groenen en Nikita van Dieën behandelde elk een deel van deze hoofdstukken. Daarnaast had D66 Etten-Leur een amendement over het OZB-tarief en een motie over jongerenwoningen.

Algemeen en financiële positie

Carola zette hier in op samen kansen pakken. Opnieuw zien wij dat onderdelen blijven liggen of dat we voorzichtig zijn vanwege personeelsgebrek. We realiseren ons deze problematiek maar we kunnen geen kansen pakken als we jaar in jaar uit onderdelen moeten uitstellen. Creatieve en innovatieve  oplossingen zijn nodig om te zorgen dat Etten-Leur de fijnste gemeente is en blijft om voor te werken. En laat de ambtenaren zelf meedenken naar makkelijkere en snellere procedures in hun werk waarmee tijd bespaard wordt.

Een ander algemeen punt is dat we bij veel plannen starten met uitgebreid onderzoek en veel praten. Opnieuw lezen we in deze begroting dat we bij meerdere onderwerpen opnieuw een jaar gaan praten en oriënteren. Sommige ontwikkelingen gaan erg snel en als het onderzoek afgerond is zijn er weer nieuwe ontwikkelingen en is het onderzoek eigenlijk al achterhaald.

Daarom is een kenmerk bij nieuwe innovaties dat je snel start, monitort en weer een volgende stap zet en bijstuurt. Laat ons dat durven bijvoorbeeld bij de creatieve factory, kleine stappen zetten i.p.v. eindeloos uitzoeken.

Bestuur en dienstverlening

Betreft de OZB-verhoging halen we ons punt van de kadernota aan; de OZB verhogen conform de inflatie noemt het College de reden van de nu 8% stijging. Echter deze 8% is een correctie van meerdere jaren. Wij blijven dan ook van mening dat deze correctie ook over de komende jaren moet worden verdeeld en dat voor 2024 de maximale stijging 5% is.

Bij de verwachtte stijgingen vanaf 2025 kan met de nu genoemde cijfers  makkelijk iets verspreid worden.  Bij de afvalstoffenheffing hebben we ook dit egalisatiemechanisme ingezet.

Carola heeft hier een amendement voor opgesteld waarbij de mindere inkomsten voor 2024 uit de reserves gedekt konden worden. Helaas is dit amendement niet aangenomen.
Klik hier voor het amendement

Sociaal Etten-Leur

In dit hoofdstuk benadrukte Carola dat wij blij zijn dat het Leefbaarheidsbudget wordt aangevuld voor volgend jaar. In dit hoofdstuk staat “Inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de jeugd, inclusief onderzoek naar behoefte jongerenraad.” – D66 is van mening dat de tijd van gesprekken voeren ook hier voorbij is. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel met jongeren gepraat, denk aan het project What’s Next, maar concrete actie blijft uit en dat betreuren wij. D66 wil niet dat we nog jaren gesprekken blijven voeren en zeggen dat we iets voor jongeren gaan doen, zonder concrete actie.
Ook wordt de jongerenraad genoemd. D66 blijft dit initiatief steunen. Echter vragen wij ons af of dit draagvlak heeft in deze Raad en vinden we dat als we hier echt stappen willen maken we dit niet bij de werkgroep Jeugd en Politiek moeten leggen maar groter moeten aanpakken om echt stappen te kunnen maken.

Wonen en leven

Tijdens onze inzet bij de Kadernota pleitte Nikita al om het succes van de Rock te herhalen in een nieuw project voor jongerenwoningen. Jongeren komen er nu haast niet tussen bij sociale huur en de Rock was een uitstekend succes om deze jongeren een kans te bieden. Andere partijen reageerden positief hierop en ook het College zei deze optie open te houden. Echter is dit voor D66 niet genoeg. We moeten van woorden naar daden. Daarom vragen we de wethouder of hij kan toezeggen dat gegarandeerd kan worden dat er tweede project zal worden gerealiseerd voor jongerenwoningen. Hier heeft Nikita ook een motie op ingediend die aangenomen is! We zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan.
Klik hier voor de motie

Daarnaast heeft D66 de hoop uitgesproken dat we ons in de toekomst gaan laten leiden door bouwen naar behoefte en vasthouden aan kaders die we als raad stellen, zonder ons te laten leiden door de belangen van projectontwikkelaars.

Economie en werk

In de begroting wordt gesteld dat er grote interesse is van zowel bewoners als ondernemers voor het gezamenlijk opstellen van de centrumvisie. Hier is al een mooie bijeenkomst over geweest. Ook lezen wij dat we graag jongeren willen betrekken en dat in september hier een onderzoek naar zou plaatsvinden. Nikita stelde de volgende vragen: Zijn de uitkomsten hiervan al bekend? Zijn er concrete stappen die gezet worden om jongeren mee te laten denken bij de centrumvisie?

Daarnaast hebben wij het amendement van het APB ondersteunt om extra geld vrij te maken voor jongeren evenementen. Zo houden we Etten-Leur ook bruisend voor onze jonge inwoners.

Duurzaamheid

Nikita stelde dat de opgezette klussendienst voor energiearmoede een mooie ontwikkeling is waarbij we concreet iets bijdragen aan hen die het echt nodig hebben. Verder werd in de begroting het verduurzamen van andere gebouwen aan gehaald, wat goed is, maar D66 vroeg ons af hoe staat het met de plannen en uitvoering van de verduurzaming van onze eigen gebouwen?

Daarnaast lezen we dat we gaan onderzoeken naar de mogelijkheden om te komen tot een circulair ambachtscentrum, iets waar we als D66 natuurlijk achter staan. Maar zoals eerder gezegd wordt er wel erg veel onderzocht, wat vaak ook veel tijd in beslag neemt, zonder dat dit leidt tot actie. We moeten niet zolang bezig zijn met onderzoeken dat eventuele initiatiefnemers afhaken. Er zijn al veel voorbeelden van ambachtscentra, laten we hier van leren en snel tot concrete plannen komen.