Duidingsdebat

Vanavond was er een openbaar duidingsdebat voor het raadsprogramma 2022 – 2026. Met onze inzet willen wij namens D66 streven naar een sociaal en verbindend Etten-Leur. Hoe wij dit voor ons zien heeft u al eerder in ons verkiezingsprogramma kunnen lezen.

Elke partij mocht haar top3 prioriteiten per vastgesteld thema inbrengen. Onze inzet voor het raadsprogramma leest u hieronder.

Beeld: Ron Dujardin

Eigentijds bestuur en dienstverlening op maat

1.      Wij gaan voor het versterken van de samenwerking in de regio en het aan sluiten bij goede initiatieven van buurgemeenten. De gemeenschappelijke regelingen echter, gaan zich nog meer beperken tot uitvoering, waarbij het beleid komt van de gemeenteraad.  
DOEL:  meer sturingsmogelijkheid en maatwerk vanuit onze gemeente op ook de gemeenschappelijke regelingen.
 
2.      Wij gaan voor een modernisering van, en transparantere gemeenteraad. Dit door een open raadsakkoord met ruimte voor alle fracties om wisselende meerderheden te vormen. Hierbij is een transparante besluitvorming naar inwoners belangrijk. Dit door een uitnodigende locatie voor raadsvergaderingen, live beeld uitzending van de vergaderingen en heldere bondige taal. Afspraken over gedragsregels zorgen dat de raadsvergadering meer gaan aanspreken en ook leuk worden om naar te kijken en luisteren.
Het DOEL is het draagvlak bij inwoners te vergroten wat leidt tot een hogere opkomst bij de volgende raadsverkiezingen en een hogere waardering van onze inwoners.
 
3.      DOEL: Communicatie met inwoners verbeteren,
Dit door transparant zijn over wat er met meldingen, goede ideeën en vragen van inwoners gedaan is of wordt. Hiermee kunnen we de verwachtingen naar inwoners toe duidelijk communiceren.

Vitaal en veerkrachtig Etten-Leur

1. Preventie is de investering om mensen vitaal en gezond te houden. Hierdoor moet er ondersteuning zijn van onze sport, en andere verenigingen, de wijkgebouwen, de Nobelaer, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook de brede scholen worden ingezet als locatie voor activiteiten uit de buurt. Ideeën vanuit deze organisaties om een bijdrage te leveren voor de inwoners gaan we stimuleren, ondersteunen en mogelijk maken.
DOEL: meer inwoners vitaal en gezond en afbuiging van de WMO/ sociale domein kosten.

2. Wij zijn voor georganiseerde gesubsidieerde activiteiten voor jongeren tot 18 jaar. Door samen met de scholen in Etten-Leur, aan de slag te gaan met wat de jeugd graag wil en door geld vrij te maken om dat structureel te organiseren.
DOEL: meer aanbod voor jongeren tot 18 jaar

3. Signalen omtrent ‘niet mee kunnen doen of armoede’ gaan we vanuit de eigen organisatie en ook andere organisaties nog meer oppakken. Met de juiste signalen en door daarop te reageren kan er preventief gezorgd worden dat gezinnen niet in (verdere) problemen komen. Door bij de gemeente zoveel mogelijk met een aanspreekpunt voor een inwoner te zorgen, kan er meer maatwerk worden geleverd en de diensten efficiënter en effectiever ingezet worden.
DOEL: optimale ondersteuning van die inwoners die dat nodig hebben.

Ruimte voor wonen en leven

1.      Wij zijn voor meer woonruimte door creatieve woonvormen toe te staan, eigenaren van grond meer mogelijkheden te geven om te bouwen en om op gepaste locaties hoogbouw toe te staan. We bouwen voor bewoners en niet voor beleggers. Daarbij gaan we actief aan de slag met de woningtransformatie van zowel gebouwen als gebieden.
DOEL; over 4 jaar hebben we voldoende woningen van de juiste vorm wat aansluit bij de behoefte van onze inwoners.
 
2.      Er komt meer ruimte en faciliteiten voor fietsers/ wandelaars ipv auto’s. Dit door goede fietspaden, (bewaakte) fietsstallingen, meer voorrang en straten waar auto’s te gast zijn. Door het verhogen van de maximale snelheid voor auto’s waar het kan en het verlagen van die waar het moet krijgen we een betere verkeersveiligheid.
DOEL: een betere verkeersafwikkeling in Etten-Leur
 
3.      Wij gaan voor voldoende groen en bomen in iedere wijk. Wij stellen hiervoor een norm op betreffende het percentage groen die we gaan uitvoeren.  We betrekken bewoners bij de inrichting en verzorging zodat de wijkbewoners mede-eigenaren worden.
DOEL: gezonde, groene woonomgeving

Economie en werk

1.      We gaan ons meer inzetten voor de groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We voldoen zeker aan de norm maar we gaan nog verder zodat niemand aan de kant staat en er voor onze ondernemers een nieuwe groep werknemers klaar staat om het vele werk dat er ligt te gaan doen.
DOEL; iedereen doet mee
 
2.      We hanteren minder regels zodat de ondernemers innovatief kunnen ondernemen. We gaan voor regelarme broedplaatsen voor startende ondernemers, waaronder jongeren.  Door het gebruik van leegstaande bedrijfspanden wordt ook de verpaupering tegengegaan.
DOEL: een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Etten-Leur
 
3.      We zetten in voor nog meer verbinding van ondernemers en scholieren/ studenten betreffende bijvoorbeeld duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en de verbinding tussen zorg en techniek.
DOEL: voldoende werknemers en werkgelegenheid in Etten-Leur

Duurzaam denken en doen

1.      Het initiatiefvoorstel voor circulaire economie van PvdA en D66 gaan we uitvoeren door aan de slag te gaan met de aanbevelingen en goede voorbeelden die hierin staan.
 
2.      We ondersteunen vooral de inwoners die het nodig hebben met energiebesparende maatregelen. Hogere kosten kunnen beter met duurzame maatregelen verzacht worden dan met extra financiële ondersteuning. We werken hierin samen met o.a. DuurSaam als organisatie.
 
3.      De gemeente kijkt kritisch naar de eigen organisatie betreft duurzaamheid en handel hier ook naar. We maken concrete doelen wat we hierin willen bereiken betreft verduurzaming en zonnenpanelen.
 
 
DOEL: wij lopen als Etten-Leur voor op de landelijk normen betreft duurzaamheid