Gelijke kansen, in een duurzame stad, die vooruit wil

Waar de gemeente Eindhoven haar geld aan uitgeeft, wordt besloten door de gemeenteraad. Dit gebeurt onder andere door het jaarlijks opstellen van de Kadernota. In die nota geeft het college een inzicht in het meerjarenperspectief en gewenste beleidsaanpassingen aan de gemeenteraad. Zo geeft de kadernota de inhoudelijke richting en financiële ruimte aan voor de komende begroting.  

De kadernota 2024 is afgelopen dinsdag in de gemeenteraad besproken. Hieronder vind je de spreektekst van onze Fractievoorzitter Jorien Migchielsen.

Spreektekst

Voorzitter,

Gelijke kansen, in een duurzame stad, die vooruit wil.
Daar staat D66 Eindhoven voor en daar werken we aan.
 
Gelijke kansen,
want het zou niet uit moeten maken waar je wieg heeft gestaan, hoe je eruit ziet of van wie je houdt. Iedereen moet de kans krijgen zijn of haar eigen leven vorm te geven zoals hij of zij dat wilt. Iedereen zou zich thuis moeten voelen en menswaardig en rechtvaardig behandeld moeten worden. En een belangrijke factor daarbij is kansengelijkheid.
 
Onderwijs is de grootste gelijkmaker, en daarom zijn we ontzettend blij dat in 2024 hier extra geld voor is gereserveerd, en met name voor de rijke schooldag. Zodat kinderen ook na schooltijd de kans krijgen samen plezier te maken en zich te ontwikkelen met bijvoorbeeld sport en cultuur. Morgenochtend bij het ontbijt zal ik ongetwijfeld van mijn zoontje horen hoe zijn naschoolse uurtjes vanmiddag bij meneer Rick zijn geweest.
 
D66 ziet dat studenten van de universiteit en hogeschool veel kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Dat is super. Maar D66 wilt dat iedere student de beste versie van zichzelf kan worden, en dat elke student gelijke kansen krijgt. Dat betekent dat we een stap extra moeten zetten voor het MBO. En als dochter van een gepensioneerd MBO-docent, komt dit echt uit mijn hart. MBO awards, een gezamenlijke introductie, samen met andere studenten kunnen sporten, zouden bijvoorbeeld mogelijkheden kunnen zijn om ook deze studenten meer te waarderen.
 
Als politiek moeten we echter niet voor de MBO-studenten beslissen wat het beste is, maar samen met hen en de MBO-instelling kijken waar behoefte aan is. We willen dus dat de gemeente samen met hen een aanvalsplan opstelt.

We zijn dus heel blij dat in de kadernota 250 duizend euro gereserveerd is voor impuls van het MBO. Maar na het maken van het plan, moet het ook uitgevoerd kunnen worden. We willen het college daarom vragen om de jaren na 2024 ook dit bedrag hiervoor te reserveren en dit mee te nemen bij de begroting. Daarnaast vinden we het een goed idee als er een mbo-studentenambtenaar komt die dit kan uitvoeren en om de communicatie met het MBO-studenten te bevorderen. Zodat we niet alleen de ambitie van gelijke kansen uitspreken op papier, maar daadwerkelijk gelijke kansen gaan bieden aan MBO-studenten.
 
Naast de eerste stap voor het MBO, zien we ook dat we met andere onderwerpen in deze kadernota stappen zetten op kansengelijkheid, waarvoor dank.
– Bijvoorbeeld de inzet voor de toegankelijkheid van station Strijp-S, zodat iedereen zelfstandig kan reizen.
– 7,5 miljoen voor het versnellen van de woningbouw, zodat iedereen de kans krijgt op een woning.
– De stappen die gezet worden op de sociaal-maatschappelijke Brainportagenda “Brainport voor iedereen” en de verdere uitbouw hiervan in 2024.
– De stappen die gezet worden binnen het sociaal domein, zodat inwoners met een hulpvraag de kans krijgen snel weer regie op het eigen leven te krijgen.

We willen daarnaast ook een duurzame stad zijn voor de Eindhovenaren van nu en die van de toekomst.
Wij schrikken van het tempo van de klimaatverandering en de afnemende biodiversiteit, het effect hiervan is ook overal al te zien. We moeten beseffen dat wat we hier in Nederland en in Eindhoven doen, heeft óók effect elders op de wereld en op toekomstige generaties. Iedereen moet verantwoordelijkheid pakken. Deze bestuursperiode doen we daarom al meer dan ooit tevoren, maar goed dat er in 2024 daarbovenop  nog extra wordt ingezet op verduurzaming van vastgoed en op vergroening.

We zijn blij dat de klimaatbegroting verbeterd wordt, zodat we duidelijk het effect kunnen meten van ons klimaatbeleid en zodat we waar nodig kunnen bijsturen of verder versnellen. Goed dat we dit terugzien in de kadernota.
 
We kijken uit naar het masterplan mobiliteit, waarbij de uitstoot van fossiele brandstoffen wordt teruggedrongen en waar voetganger, fietsers en handbikers op 1 worden gezet, wat naast een positief effect op het klimaat ook nog voor een fijnere openbare ruimte zorgt.
 
Wat betreft een fijne openbare ruimte vinden we het jammer dat het 18 septemberplein nog niet is meegenomen bij de herontwikkeling van de binnenstad. Over een paar jaar hebben we een prachtig nieuw stationsplein, meer groen en nieuwe bestrating in de binnenstad, behalve dan het 18 septemberplein. Graag zien we een onderzoek naar mogelijkheden voor dit plein in de toekomst, zodat we over verschillende scenario’s het gesprek kunnen voeren. Graag reactie van het college.

En we willen ook vooruit!
Eindhoven groeit en veranderd, en dat moeten we faciliteren en begeleiden. Koester het oude, maar omarm ook het nieuwe, zodat we klaar zijn voor de toekomst en het voor iedereen een fijne stad wordt en blijft.
 
Als democratische partij juichen we meer inwonersparticipatie en bestuurlijke vernieuwing toe. Als inwoners hun ervaringen en ideeën kunnen inbrengen en zich gehoord voelen, wordt het beleid van de gemeente beter, wordt de kloof tussen overheid en inwoners minder en kan dat polarisatie verminderen. We zijn blij dat ons initiatiefvoorstel voor een burgerberaad is opgepakt, en dit er in 2024 gaat komen.

Ook zien we dat er in 2024 extra geld gereserveerd is voor participatie, heel mooi. We hopen natuurlijk dat dit na 2024 doorgezet kan worden, dus kan het college bij de begroting een voorstel doen hoe goede inwonersparticipatie ook na 2024 geborgd kan worden?
 
Ook de culturele sector wil vooruit, en dat blijkt na corona nog steeds niet zo makkelijk. We zien graag dat de Stichting Cultuur Eindhoven zich door kan ontwikkelen naar een organisatie die naast het verstrekken van subsidies ook de culturele instellingen en makers ondersteunt door hen met elkaar in verbinding te brengen en te adviseren. Of zoals een culturele maker het zei: We hebben een community manager nodig. Bij de nieuwe cultuurbrief zal deze doorontwikkeling dan ook iets zijn waar we op in zullen zetten.

Wat betreft vooruitgang zijn we uiteraard heel er blij dat een paar langgekoesterde wensen in vervulling gaan: watertappunten, openbare toiletten, meer ruimte voor ateliers en makersspaces en een centraal oud&nieuw evenement in een vuurwerkvrij Eindhoven.   
 
 
Toch ook nog twee zorgen:

Ten eerste zien we al een paar jaar dat er miljoenen over blijven bij het sociaal domein. Of dat komt omdat er niet goed begroot is, of erger: of er steeds geld blijft liggen omdat het beleid niet is uitgevoerd en mensen dus niet goed geholpen zijn, dat is een gesprek voor bij de jaarrekening. We zijn dus wel een beetje verbaasd dat er 5,5 miljoen extra is begroot voor het sociaal domein, kan het college uitleggen hoe dat ingezet wordt?

Ten tweede zien we dat veel mooie plannen in de praktijk soms niet of niet snel genoeg opgepakt kunnen worden omdat het kraakt en piept in de gemeentelijke organisatie. We zien in 2024 concrete plannen om vervolg te geven aan het Berenschot onderzoek. Maar het vraagt wel veel van het geduld van de stad, de organisatie en de raad, omdat iedereen de urgentie van dit probleem voelt.

Tot slot nog even dit:
Op 17 mei was het verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Iedereen die afgelopen zaterdag “even tot hier” heeft gezien, wist dat waarschijnlijk. Maar anders was het ongetwijfeld helemaal ongemerkt voorbij gegaan. Gelukkig gaat dat in Eindhoven hopelijk niet meer ongemerkt voorbij.
Wij vinden het goed dat vanaf dit jaar de kadernota – dus de ideeën voor de toekomst – en de jaarrekening – onze lokale verantwoordingsdag – splitsen. Zo kunnen wij als gemeenteraad vanavond onze ideeën voor de toekomst meegeven aan het college, en over een paar weken terugkijken of de plannen in 2022 wel goed zijn uitgevoerd. Hopelijk is daar dan meer aandacht voor dan in Den Haag.  

Onze complimenten dus voor deze nieuwe opzet. En ook complimenten voor de goed leesbare en compacte kadernota 2024, waarin we duidelijk ambities uit het bestuursakkoord “samen morgen mooier maken” terug zien komen. 

Beeld: D66 Eindhoven