Investeringskrediet Grondbezit programma natuurlijk platteland

Vanuit D66 fractie hebben wij Gedeputeerde Staten vanaf de aanvang van deze Statenperiode steeds aangespoord om meer verantwoordelijkheid en ambitie te tonen voor de grote opgaven voor Natuur en Landbouw!

Toekomstgerichte landbouw

Een toekomstgerichte landbouw vindt haar succes binnen de ecologische kaders van haar omgeving en versterkt deze; in balans met de draagkracht van bodem, water en lucht.

Verhoging van het investeringskrediet

Het college verzoekt een goedkeuring voor verhoging van het investeringskrediet Grondbezit Programma Natuurlijk Platteland met €38 miljoen naar €100 miljoen om de doelstellingen voor Drenthe binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te realiseren. Wat ons betreft had dit ook in april gekund!

Opgaven landbouw en natuurherstel inhoudgestuurd

Wij vinden dat de grote opgaven binnen Drenthe voor de landbouwsector en herstel van natuur immer inhoud-gestuurd moeten zijn. Het geld volgt wel!

Het college vindt ons aan haar zijde hierin, doch zullen hen ook blijven aansporen tot meer urgentie.
Aan het College van Gedeputeerde Staten hadden we de volgende vraag:

  • Klopt de veronderstelling dat de inzet van de gedeputeerde is om de doelen in het NLPG ook in 2030 te halen?