Drentse bomen- en bossenstrategie

D66 Drenthe onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiversiteit.

Bespreking Statenvergadering

D66 onderschrijft het belang van een gezond en vitaal bos en het belang van biodiversiteit.
Wij zijn dan ook voorstander van de uitbreiding van het bosareaal en naast de uitbreiding het verbeteren van de kwaliteit van de Drentse bossen.

In de commissievergadering (zie onder) hebben wij gepleit om actief aan het werk te gaan met de kansen die er liggen voor de Agroforestry.

Naar wij hebben vernomen heeft de provincie Agroforestry inmiddels actief opgepakt en zijn er reeds diverse gesprekken geweest met de diverse partijen en insprekers.
Het doet ons goed dat de kansen voor Agroforostry worden onderkend door GS en dat er zo voortvarend te werk wordt gegaan!

Agroforestry

Bijdrage Commissievergadering – 7 september

Voor ons ligt de “De Drentse bomen- en bossenstrategie” de uitwerking van de landelijke bossenstrategie.
Wij zijn voorstander van de uitbreiding van het bosareaal en naast de uitbreiding ook het verbeteren van de kwaliteit van de Drentse bossen.

Volgens ons biedt de Drentse bomen- en bossenstrategie een mooie kans om Agroforestry te stimuleren in Drenthe zoals ook in de zienswijze van de diverse indieners staat genoemd en door de insprekers is verwoord.

In antwoord op de ingebrachte zienswijze onderschrijft Gedeputeerde Staten dat Agroforestry potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassen landbouwvorm.

Aansluiten bij initiatieven Agroforestry in
andere provincies!

Agroforestry combineert een oplossing voor de opgave uit de bomen en bossenstrategie en de opgave van uit de stikstof aanpak.
Juist Agroforestry is een landbouwvorm die uitstekend past in het Drentse landschap en type landbouwgrond.

Wij roepen de gedeputeerde op om mogelijkheden te benutten zie om aan te sluiten bij de initiatieven die er zijn in Gelderland, Brabant en Flevoland.

D66 hoopt dat Drenthe start met een pilot-initiatief voor het realiseren van een Agroforestry-bedrijf.

Gedeputeerde Jumelet heeft met betrekking tot een pilot-initiatief aangegeven dat er contact wordt opgenomen met initiatiefnemer/inspreker en komt in december in de commissievergadering met een (tussen-)rapportage.