D66 over de RGA

Jan Christiaan Hellendoorn - Jan Christiaan Hellendoorn namens D66 in de Drentse Commissievergadering. Beeld: Frank van Niejenhuis

Ingesproken door Jan Christiaan Hellendoorn:
Voorzitter, het college heeft ons per brief verzocht een zienswijze mee te geven bij de conceptbegroting 2025 van de Regio Groningen-Assen.
Al relatieve nieuwkomer in de regio moest ik een jaar geleden mijn weg vinden in alle samenwerkingsverbanden waarin de provincie Drenthe een rol in speelt.
Ik heb geleerd dat de RGA werkt aan vier thema’s:
– Economie
– Wonen
Mobiliteit
Ruimtelijke kwaliteit & duurzaamheid.
Daarnaast is in de begroting onder andere geld opgenomen voor de Nationale
Omgevingsvisie Extra (NOVEX). Voorwaar belangrijke opgaven en te oordelen naar de begroting ook met flink wat geld in kas.
 
Nadere beschouwing leert dat RGA steeds meer begroot dan er daadwerkelijk aan financiering bij hen wordt opgevraagd – dat zal ook voor 2025 het geval zijn. Geld blijft over omdat projecten niet of later starten. Deze spaarpot is gevuld met publiek geld waar ook een andere besteding voor gekozen had kunnen worden. Niet opgevraagd geld kan deels ingezet worden ter cofinanciering binnen NOVEX. Maar daarvoor is de uitvoeringsstrategie nog in ontwikkeling. 
 
De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de plannen en projecten ligt bij de provincies en gemeenten. D66 vindt dat het hoog tijd dit samenwerkingsverband kritisch te evalueren op behaalde successen en concreet te verwachten resultaat in de toekomst. Wij zullen de toekomstagenda 2026-2030 toetsen aan een concrete bijdrage van de RGA aan onze regio, afgezet tegen de inzet van middelen.