Cultuurnota 2024

Een levendig cultureel klimaat is voor D66 een voorwaarde voor prettig werken, wonen en recreëren in onze provincie. Wij vinden het belangrijk dat kunst én cultuur voor iedereen toegankelijk is en dat alle burgers kunnen deelnemen. Samen cultuur beleven bevordert de samenhang tussen mensen, vormt het cement in de samenleving.

Krachtige regionale culturele infrastructuur

Wij willen een krachtige en stimulerende regionale culturele infrastructuur, Naar ons idee moet de provincie regie voeren in het culturele veld om samenwerking van alle betrokken partijen te bevorderen. Op die manier kan de provincie ook bijdragen aan het oplossen van het door Berenschot gesignaleerde gebrek in organisatiekracht in delen van de provincie.
Beoogd effect van deze regiefunctie verdient apart aandacht in wat D66 voorstelt consequent de Kunst- en cultuurnota 2025-2028 te noemen.

Berenschot beschrijft onder “wat ging goed” een diversiteit aan activiteiten en initiatieven; in dat aanbod mag wat D66 betreft geen verarming optreden.
Het jaarbudget van de provincie voor kunst & cultuur is voor een groot deel toegekend aan instellingen. Dit laat weinig ruimte voor nieuw beleid. Kostenstijgingen hebben hierin geen plek. In de nieuwe kunst- en cultuurnota moet jaarlijkse indexatie voor kostenstijgingen uitgangspunt zijn en ruimte blijven voor nieuwe initiatieven.

Cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk dat het culturele erfgoed in onze provincie goed wordt onderhouden, wordt beschermd en zoveel als mogelijk toegankelijk is voor iedereen die hiervan wil genieten. Wij vinden dat de provincie dit moet bewaken. De provincie moet ook zorgen voor behoud van erfgoed bij landschapsontwikkelingen en ontwikkeling van gebouwde omgeving. 

Het is goed dat cultuureducatie onderdeel is van de ‘opvoeding’ van onze Drentse jeugd. Gesignaleerd is dat ook het middelbaar beroeps onderwijs begeleid zou moeten worden in cultuureducatie. Onze vraag is om daar vanuit de provincie aandacht voor te hebben in het kader van de Kunst- en cultuurnota 2025-2028. 

Veel bibliotheken maken de transitie naar een veelzijdige maatschappelijke bibliotheek waar thema’s als geletterdheid, digitale inclusie en een leven lang leren de koers bepalen. De provincie heeft hier een wettelijke zorgplicht die nader ingevuld moet worden in de nieuwe Kunst- en cultuurnota.

Drie punten van aandacht

D66 Drenthe kaart nog graag kort drie punten aan:

  • Kunst en cultuur zijn gebaat bij nieuwe initiatieven en impulsen. De provincie zou moeten faciliteren dat kunstenaars kunnen experimenteren en leren door een gebouw of werkplaats beschikbaar te stellen waar kunstenaars tegen lage kosten aan het werk kunnen. Deze broedplaats zou gecombineerd kunnen worden met de herbestemming van cultureel erfgoed;
  • Voor D66 is de Fair Practice Code een basis voor handelen in culturele en creatieve sector; de Fair Pay-bepaling daarbinnen vinden wij een verplichtende randvoorwaarde om vanuit de provincie met een cultuurinstelling zaken te doen;
  • Zoals toegezegd door de gedeputeerde nemen wij aan dat de Jongeren Advies Raad een rol vervult in het consultatietraject rond de nota.